Drukuj

Podatnik sprzedaje towary z wykorzystaniem kredytów ratalnych udzielanych przez bank, reprezentowany przez pośrednika kredytowego. Pośrednik kredytowy udziela kredytu nabywcy towarów i przekazuje kwotę kredytu na rachunek podatnika. Celem usprawnienia kredytowania pośrednik przelał na rachunek podatnika kwoty, które " z góry" sfinansują zakupy dokonane w przyszłości przez klientów. Czy przekazane przez pośrednika kredytowego środki powodują powstanie obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych?

Postanowienie

Na podstawie przepisów art. 14a §1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U.nr 8, poz. 60 z 2005r.) Naczelnik Urzędu Skarbowego po rozpatrzeniu wniosku z dnia 22.02.2005r. (data nadania 28.02.2005r.) w części dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, postanawia uznać Pani stanowisko zawarte we wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji stosowania przepisów prawa podatkowego za prawidłowe.

Uzasadnienie

Wypełniając dyspozycje art. 14 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa, w przedstawionym przez Panią stanie faktycznym i prawnym, obowiązującym w dniu zaistnienia zdarzenia, stanowisko zawarte we wniosku uznaję za prawidłowe z wyjątkiem stwierdzenia o niepowstaniu obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych ze względu na fakt, iż przekazane przez pośrednika kredytowego środki pieniężne nie stanowią zaliczki na poczet dostawy towarów lub usług.

Zgodnie z art. 14 ust.1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 z późn.zm.) za przychód z działalności gospodarczej uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. Zgodnie z ust. 1c pkt 3 tegoż artykułu, za datę powstania przychodu, o którym mowa w ust. 1 uważa się dzień wystawienia faktury, nie później jednak niż ostatni dzień miesiąca, w którym otrzymano zapłatę za wykonanie świadczenia. W przedmiotowej kwestii ma zastosowanie przepis szczególny zawarty w art. 14 ust. 3 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym do przychodów, o których mowa w ust. 1 i 2 nie zalicza się pobranych wpłat lub zarachowanych należności na poczet dostaw towarów i usług, któtre zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych, a także otrzymanych pożyczek i kredytów oraz zwróconych pożyczek, z wyjątkiem skapitalizowanych odsetek od tych pożyczek. Jednocześnie wskazuje się, iż momentem powstania przychodu związanego ze sprzedażą ratalną będzie dzień wystawienia faktury, nie później jednak ostatni dzień miesiąca, w którym wydano rzecz, zgodnie ze wskazaniem zawartym w art. 14 ust. 1c pkt 1 wyżej wymienionej ustawy.

Niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Panią i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia i nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta. Natomiast jest wiążąca dla organów podatkowych i organów kontroli skarbowej właściwych dla wnioskodawcy i może zostać zmieniona lub uchylona wyłącznie w drodze decyzji w określonym trybie określonym w art. 14b § 5 ustawy Ordynacja podatkowa.

Mając powyższe na uwadze postanawiam jak w sentencji postanowienia.

Podobne interpretacje: