Drukuj

Czy umowa bezpłatnego użyczenia lokalu przeznaczonego na działalność gospodarczą, którą podatniczka zawarła ze spółką jawną (wspólnikami są mąż podatniczki i jego siostra ) stanowi w 2005r. przychód w działalności gospodarczej podatniczki?

P O S T A N O W I E N I E


Na podstawie art.216 oraz art.14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8 poz.60) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nysie stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 23.05.2005 r. (złożonym w dniu 23.05.2005 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych dotyczącej powstania przychodu w działalności gospodarczej z tytułu zawarcia umowy bezpłatnego użyczenia lokalu pomiędzy podatniczką a spółką jawną której wspólnikami są jej mąż i siostra męża przeznaczonego na działalność gospodarczą jest prawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego.


U Z A S A D N I E N I E


W dniu 23.05.2005 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Nysie złożyła Pani wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w zakresie powstania przychodu z tytułu zawarcia umowy bezpłatnego użyczenia lokalu ze spółką jawną,której wspólnikami są mąż i siostra męża. Jak stanowi art.14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. W myśl art.14a § 4 cytowanej ustawy, udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, o której mowa w § 1, następuje w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie.

Stan faktyczny przedstawiony we wniosku:
Podatniczka prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych.W dniu 15.10.2003r. zawarła umowę bezpłatnego użyczenia lokalu przeznaczonego na własną działalność gospodarczą ze spółką jawną ,której wspólnikami są mąż podatniczki i jego siostra.
Pytanie brzmi:
Czy umowa bezpłatnego użyczenia lokalu przeznaczonego na działalność gospodarczą,którą podatniczka zawarła ze spółką jawną (wspólnikami są mąż podatniczki i jego siostra ) stanowi w 2005r. przychód w działalności gospodarczej podatniczki?
Stanowisko wnioskodawcy:
zawarta umowa użyczenia stanowiąca nieodpłatne świadczenie otrzymane od osób zalicznych do I i II grupy podatkowej w rozumieniu przepisów o podatku od spadków i darowizn nie jest przychodem zgodnie z art.14 ust.2 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wg stanu prawnego na dzień 01.01.2005r.

W myśl art.710 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U.Nr 16,poz.93 ze zm.) przez umowę użyczenia użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu przez czas oznaczony lub nie oznaczony,na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy .Z powyższego wynika,że cechą charakterystyczną umowy użyczenia jest m.in.jej nieodpłatność. Zgodnie z art.14 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000r. Nr 14,poz.176 ze zm.) do przychodów z działalności gospodarczej zalicza się wartość świadczeń otrzymanych w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń obliczonych zgodnie z art.11 ust.2-2b, z wyjątkiem otrzymanych od osób zaliczonych do I i II grupy podatkowej w rozumieniu przepisów o podatku od spadku i darowizn (Dz.U. z 1997r. Nr 16,poz.89 ze zm.).

Do I i II grupy podatkowej zaliczamy:
1. małżonków, zstępnych, wstepnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów (grupa I)
2. zstępnych rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępnych i małżonków pasierbów, małżonków rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonków rodzeństwa małżonków, małżonków innych zstępnych (grupa II )
Z powyższego wynika,że ustawodawca uzależnia wykazywanie przychodów z tytułu bezpłatnego używania na podstawie umowy użyczenia rzeczy wykorzystywanej na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej od stopnia pokrewieństwa pomiędzy osobami zawierającymi tego typu umowę.Reasumując należy stwierdzić,że przychody z tytułu nieodpłatnych świadczeń ,wynikające z zawartej umowy użyczenia pomiędzy Panią a spółką jawną,której wspólnikami są osoby fizyczne tj. Pani maż i jego siostra a więc osobami ,których pokrewieństwo zaliczane jest do I i II grupy podatkowej podlegają wyłączeniu z opodatkowania i nie stanowią u Pani przychodu z działalności gospodarczej.

Zgodnie z art. 14a § 2 ustawy Ordynacja podatkowa niniejsza interpretacja dotyczy wyłącznie stanu faktycznego przestawionego przez Jednostkę we wniosku oraz stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania niniejszego postanowienia. Interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej do czasu jej zmiany lub uchylenia - art.14b §1 i § 2 Ordynacji podatkowej.
Na postanowienie służy zgodnie z art.236 § 2 pkt 1 Ordynacji podatkowej zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego w Nysie w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego postanowienia. Zażalenie podlega opłacie w znakach skarbowych /art.1ust.1 lit.a ustawy z dnia 09.09.2000r. / Dz. U. Nr 86, poz. 960 / .

Podobne interpretacje: