Drukuj

Po jakim kursie walut winien być rozliczony wpływ na konto zapłaty za towar od kontrahenta z Niemiec oraz po jakim kursie winien być rozliczony wypływ waluty z konta w związku z regulowaniem zobowiązania za towar kontrahentowi niemieckiemu.

Ze stanu faktycznego przedstawionego w piśmie z dnia 29.03.2005 r. wynika, że posiada Pan rachunek dewizowy w banku X, na który wpływają środki finansowe od kontrahentów zagranicznych, jak również zakupywane są od banku celem realizacji zapłat dostawcom zagranicznym, ceny zakupu tych środków są negocjowane do każdej transakcji. Wycena tych środków ustalana jest wg:- przychód dewiz na rachunek wg negocjowanego kursu banku, - rozchód dewiz z rachunku wg kursu kupna banku. Na koniec roku podatkowego wycena wg średniego kursu NBP jako niezrealizowane nie stanowiące kosztów lub przychodów.Z przedstawionego w piśmie z dnia 28.06.2005r. stanowiska w sprawie wynika, iż dokonuje Pan wyceny środków pieniężnych wyrażonych w walutach obcych przy transakcjach zakupu i sprzedaży wg kursu sprzedaży i nabycia banku, w którym posiada Pan rachunek.W związku z powyższym zapytuje Pan po jakim kursie walut winien być rozliczony wpływ na konto zapłaty za towar od kontrahenta z Niemiec oraz po jakim kursie winien być rozliczony wypływ waluty z konta w związku z regulowaniem zobowiązania za towar kontrahentowi niemieckiemu.

W świetle art. 14 ust. 1a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) przychody w walutach obcych przelicza się na złote wg kursów średnich z dnia uzyskania przychodu ogłaszanych przez NBP. Jeżeli przychody wyrażone są w walutach obcych, a między dniem ich uzyskania i dniem faktycznego otrzymania występują różne kursy walut, przychody te odpowiednio podwyższa się lub obniża o różnice wynikające z zastosowania kursu kupna walut z dnia faktycznego otrzymania przychodów, ustalonego przez bank, z którego usług korzystał uzyskujący przychód, oraz zastosowania kursu średniego ogłaszanego przez NBP z dnia uzyskania przychodu. Z powyższego przepisu wynika konieczność podwyższania lub obniżania przychodów o różnice wynikające z zastosowania:- kursu kupna walut z dnia faktycznego otrzymania przychodów, ustalonego przez bank, z którego usług korzystał uzyskujący przychód, oraz- kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia uzyskania przychodu.Zatem należy uwzględnić występującą rozbieżność czasową pomiędzy uzyskanym przychodem (przychodem należnym), a przychodem faktycznie otrzymanym (zapłatą za fakturę przez kontrahenta). W oparciu o ustaloną wartość różnic kursowych, obliczoną na podstawie powyższej zasady, przychód ulega podwyższeniu bądź obniżeniu.Odpowiednio do powyższego w odniesieniu do kosztów uzyskania należy zastosować art. 22 ust. 1a ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w myśl którego koszty z tytułu różnic kursowych od własnych środków lub wartości pieniężnych w walutach obcych ustala się jako różnicę między wartością tych środków obliczoną przy zastosowaniu kursu sprzedaży walut z dnia faktycznej zapłaty oraz kursu kupna walut z dnia ich otrzymania albo kursu sprzedaży z dnia nabycia walut, ogłaszanego odpowiednio przez bank, z którego usług korzystał podatnik.W przypadku, gdy indywidualnie negocjuje Pan z bankiem kurs waluty, wówczas do przeliczenia przychodów czy kosztów stosuje Pan kurs według którego faktycznie nastąpiło nabycie waluty od banku, tj. stosuje Pan przeliczenie wg kursu indywidualnie wynegocjowanego. Dodatkowo ustawodawca zgodnie z brzmieniem art. 14 ust. 1b ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przewidział, że przychody z tytułu różnic kursowych od własnych środków lub wartości pieniężnych w walutach obcych związanych z działalnością gospodarczą ustala się jako różnicę między wartością tych środków obliczoną przy zastosowaniu kursu kupna walut z dnia faktycznego otrzymania przychodu oraz kursu kupna walut z dnia ich otrzymania albo kursu sprzedaży z dnia nabycia walut, ogłaszanego odpowiednio przez bank, z którego usług korzystał podatnik. Jak z powyższego wynika sposób ustalania przychodu ustawodawca uzależnia od tego czy zapłata wpłynęła od kontrahenta zagranicznego czy też została nabyta przez podatnika w banku dewizowym. Zatem sposób ustalania różnic kursowych jest uzależniony od pochodzenia walut. Przychodem z tytułu różnic kursowych od własnych środków walutowych jest przychód faktycznie otrzymany, a nie przychód należny, bowiem przechowywanie walut obcych na rachunku własnym i zmiany kursów walut w tym okresie nie powodują powstania przychodu. Dopiero faktyczne podjęcie z rachunku bankowego tych środków i przeliczenie ich na złote polskie w dniu wypłaty powoduje powstanie różnic kursowych. W świetle powyższego Pana stanowisko przedstawione we wniosku jest prawidłowe i w związku z tym postanowiono jak w sentencji.

Zgodnie z art. 14a § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę oraz stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia, wg stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania postanowienia.

Podobne interpretacje: