Drukuj

Czy po likwidacji działalności gospodarczej dochód ze zbycia składnika majątku wykorzystywanego w tej działalności osiągnięty w okresie sześciu lat od wycofania takiego składnika z działalności stanowi przychód z działalności gospodarczej opodatkowany na zasadach ostatniej formy opodatkowania ?

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 14a § 1-5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. nr 8 poz. 60 z późn. zm.) oraz art.10 ust.1, pkt 3 i 8, ust.2 pkt 3, art.14 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. nr 14 poz. 176 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Gorzowie Wlkp. stwierdza, że stanowisko, iż po likwidacji działalności gospodarczej dochód ze zbycia składnika majątku wykorzystywanego w działalności gospodarczej (pawilonu handlowego) do 6 lat stanowi przychód z działalności gospodarczej opodatkowany na zasadach ostatniej formy opodatkowania ( w Pani przypadku podatek opłacany zgodnie z art. 30c ww. ustawy o podatku dochodowym ) jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 01 czerwca 2005 r (data wpływu do tut. Urzędu 03.06.2005 r.) złożony został w tutejszym Urzędzie wniosek o wydanie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego.

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. Z 2005 r. nr 8 poz. 60 z późn. zm.) - stosownie do jej właściwości Naczelnik Urzędu Skarbowego, na żądanie podatnika jest obowiązany do udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach.

W niniejszym postanowieniu dokonano oceny prawnej stanowiska wnioskodawcy dotyczące zagadnienia zbycia składnika majątku wykorzystywanego w działalności gospodarczej (pawilonu handlowego) po likwidacji działalności gospodarczej.

Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika iż prowadzi Pani działalność gospodarczą w zakresie handlu w pawilonie handlowym , który jest Pani własnością .Jest Pani opodatkowana na zasadach ogólnych i rozlicza się Pani według stawki liniowej 19 % . W bieżącym, roku postanowiła Pani zlikwidować działalność gospodarczą.

Zgodnie z art.10 ust.1 pkt 3 , pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Z 2000 r, nr 14 poz. 176. ze zm.) źródłami przychodów są między innymi:
1) pozarolnicza działalność gospodarcza ( pkt 3),
2) odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2 :
a) nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
b) spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
c) prawa wieczystego użytkowania gruntów,
d) innych rzeczy,


- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a)-c)- przed upływem pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy- przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany.

Jednakże w myśl art. 10 ust. 2 pkt 3 ww. ustawy przepisów ust.1 pkt 8 nie stosuje się do odpłatnego zbycia składników majątku, o którym mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1 z zastrzeżeniem ust. 3,nawet jeżeli przed zbyciem zostały wycofane z działalności gospodarczej, a między pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składniki majątku zostały wycofane z działalności i dniem ich odpłatnego zbycia nie upłynęło 6 lat (niezależnie od tego czy zostały wycofane w trakcie działalności firmy, czy w dniu jej likwidacji).

Zgodnie z art. 14 ust 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. nr 14 poz. 176. ze zm.) do przychodów z działalności gospodarczej zaliczane są również przychody z odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą oraz przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej składników majątku będących:
a) środkami trwałymi,
b) składnikami majątku, o których mowa w art. 22 d ust. 1, z wyłączeniem składników, których wartość początkowa ustalona zgodnie z art. 22 g nie przekracza 1.500 zł.,
c) wartościami niematerialnymi i prawnymiujętych w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w tym także przychody z odpłatnego zbycia składników majątku wymienionych w lit. b, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego lub udziału w takim prawie nieujętych w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z zastrzeżeniem ust. 2 c; (....).

W związku z powyższym sprzedaż składnika majątku wykorzystywanego w działalności gospodarczej w tym środka trwałego(pawilonu handlowego) nie później niż 6 lat licząc od pierwszego dnia miesiąca po miesiącu wycofania jego z działalności( również po likwidacji firmy), jest przychodem z działalności gospodarczej a dochód uzyskany ze zbycia ww. pawilonu należy opodatkować na zasadach w zależności od wyboru formy opodatkowania w toku prowadzeniadziałalności gospodarczej przed likwidacją (tu na zasadach określonych w art.30 c).Sprzedaż wykazujemy w deklaracji rocznej - zeznaniu jako przychody inne. Natomiast sprzedaż nieruchomości niemieszkalnych używanych w działalności gospodarczej po upływie 6 lat od ich wycofania z działalności nie powoduje powstania obowiązku podatkowego.

Powyższa interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Panią i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia. Nie jest ona wiążąca dla Pani, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej – do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Podobne interpretacje: