Drukuj

Czy zafakturowane w cenie promocyjnej rzeczy - za 1 zł, 0,01 zł, określone gadżety, stanowią dla firmy częściowo odpłatne świadczenie i należy je ująć w pozostałych przychodach zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 8 i art. 11 ust. 2b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ?

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 216, art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8 poz. 60 z 2005 r. z późn. zm.) - Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie udziela pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego następującej kwestii:
zaliczenia zakupionych w cenie promocyjnej rzeczy do częściowo odpłatnego świadczenia zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 8 i art. 11 ust. 2b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
i uznaje przedstawione we wniosku stanowisko za prawidłowe.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 29.08.2005 r. (uzupełnionym 13.10.2005 r.) zwrócili się Państwo do tut. organu o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu zastosowania prawa podatkowego, w którym przedstawiliście Państwo następujący stan faktyczny:

Jesteście Państwo właścicielami spółki. Wasza spółka dokonuje zakupu towarów handlowych, które przeznaczone są do dalszej odsprzedaży. Jednakże sprzedający przy zakupie określonej partii towarów handlowych sprzedaje w cenie promocyjnej za 1 zł, 0,01 zł gadżety np.: czajnik, kino domowe, torba podróżna, które nie są związane z asortymentem towarów jakie Państwo sprzedają.

W związku z powyższym zwróciliście się Państwo do Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie z pytaniem czy zafakturowane w powyższych cenach rzeczy stanowią dla firmy częściowo odpłatne świadczenie i należy je ująć w pozostałych przychodach zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 8 i art. 11 ust. 2b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W Państwa ocenie należało zakupione w cenie promocyjnej rzeczy zaliczyć do częściowo odpłatnego świadczenia zgodnie z wyżej wymienionymi przepisami i ująć w podatkowej księdze przychodów i rozchodów w kolumnie "pozostałe przychody".

Zgodnie z art. 14a § 1 cyt. ustawy Ordynacja podatkowa, stosownie do swojej właściwości miejscowej Naczelnik Urzędu Skarbowego, na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta ma obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym.

W związku z powyższym udzielam interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego następująco:

Zgodnie z przepisami podatkowymi przychodem jest między innymi wartość otrzymanych częściowo odpłatnie rzeczy. W takim przypadku przychodem będzie również wartość otrzymanych częściowo odpłatnie towarów od kontrahenta, np: za "przysłowiową złotówkę".

Przy określaniu wartości tych przychodów tj: otrzymanych rzeczy na zasadach częściowej odpłatności, należy przyjąć różnicę między wartością tych rzeczy, ustaloną wg zasad rynkowych, a odpłatnością ponoszoną przez podatnika - art. 11 ust. 2b ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14 z 2000 r. poz. 176 z póź. zm.). W takim przypadku przychodem będzie wartość stanowiąca różnicę pomiędzy ceną rynkową a kwotą zapłaconą kontrahentowi.

Jeżeli wartość wyrażona w cenie określonej w umowie znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy, organ podatkowy może wówczas wezwać strony umowy do zmiany tej wartości lub wskazanie przyczyn uzasadniających podanie ceny znacznie odbiegającej od wartości rynkowej. Dopiero w razie nie udzielenia odpowiedzi, nie dokonania zmiany wartości lub nie wskazanie przyczyn, które uzasadniają podanie ceny znacznie odbiegającej od wartości rynkowej, organ podatkowy może dokonać oszacowania podstawy opodatkowania - art. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (powyższe nie dotyczy osoby nabywającej, o ile zawarta transakcja odzwierciedla stan faktyczny).

Przy ocenie tych skutków podatkowych konieczne jest uwzględnienie stosowanych instrumentów rynkowych. Jeżeli np. podatnik nabywa od kontrahenta prowadzącego sprzedaż premiową towary po obniżonej cenie lub uiszcza niższą kwotę z tego względu, iż dokonuje nabycia dodatkowej partii towarów, wówczas nie powstaną u niego przychody podatkowe z tytułu częściowej odpłatności. W takich sytuacjach odbieganie cen od wartości rynkowej jest uzasadnione w warunkach gospodarki rynkowej.

W tym przypadku zakup rzeczy określonych mianem "gadżet" jest co prawda związany z konkretną transakcją i jest uwarunkowany dokonaniem określonego zakupu jednakże powyższe zakupy nie stanowią dla spółki towarów handlowych, a w przypadku zestawu kina domowego - nie jest on przydatny w działalności gospodarczej. Zatem wyżej wymienione towary - "gadżety" należy potraktować jako świadczenia częściowo odpłatne, a ich wartość ustalić w oparciu o zapis art. 11 ust. 2b cyt. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i ująć w podatkowej księdze przychodów i rozchodów w kolumnie "pozostałe przychody".

W/w interpretacja odnosi się wyłącznie do przedstawionego przez wnioskodawcę stanu faktycznego oraz stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia tego zdarzenia.

Interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Zgodnie z art. 14a § 4, w związku z art. 236 Ordynacja podatkowa na niniejsze postanowienie służy stronie zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Lublinie za pośrednictwem Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

Podobne interpretacje: