Drukuj

Dotyczy opodatkowania przychodów, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy działając w oparciu o przepis art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz.926 ze zm.) udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w związku z wniesionym zapytaniem złożonym w tut. organie podatkowym w dniu 11 grudnia 2003r.

Zapytanie Pana dotyczy opodatkowania przychodów, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r.Nr 14, poz. 176 ze zm.). Stan faktyczny przedstawiony przez Pana przedstawia się następująco:

  • prowadzi Pan działalność gospodarczą w formie spółki, polegającą na nabywaniu obcych wierzytelności w imieniu własnym i na własny rachunek
  • osiąga Pan przychody z kapitałów i praw majątkowych, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 7 wyżej powołanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W świetle powyższego zapytuje Pan, czy ma prawo wyboru opodatkowania dochodów pomiędzy podatkiem wynikającym z art. 27 ust. 1a podatkiem wynikającym z art. 30b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych zawiera w art. 5a pkt 6 definicję działalności gospodarczej, która określa “działalność gospodarczą” jako działalność zarobkową wykonywaną w sposób zorganizowany i ciągły, prowadzoną we własnym imieniu i na własny lub cudzy rachunek, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1. pkt 1, 2 i 4 - 9.

A więc istotnymi cechami działalności gospodarczej są: zawodowy charakter, powtarzalność podejmowanych działań, uczestnictwo w obrocie gospodarczym.Prowadzi Pan działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej. Przedmiotem działalności gospodarczej jest nabywanie i zbywanie obcych wierzytelności.

W świetle art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) ma Pan prawo do skorzystania z 19% podatku dochodowego pod warunkiem, że nabywanie obcych wierzytelności odbywa się w ramach działalności gospodarczej. W związku z powyższym rozliczenie podatku następuje na zasadach określonych w art. 44 ust.6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych tj. zaliczki miesięczne od przychodów z tytułu działalności gospodarczej, o której mowa w art. 14 wyżej powołanej ustawy, za okres od stycznia do listopada uiszcza się w terminie do 20 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Zaliczkę za grudzień w wysokości należnej za listopad uiszcza się w terminie do 20 grudnia. W terminach płatności podatnicy są obowiązani składać organom podatkowym deklaracje według ustalonego wzoru o wysokości dochodu osiągniętego od początku roku.

Natomiast jeśli nabywanie i zbywanie obcych wierzytelności odbywa się na podstawie umów cywilno-prawnych do uzyskanych dochodów mają zastosowanie przepisy art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych a rozliczenie podatku następuje w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym zgodnie z art. 44 ust. 1 wyżej powołanej ustawy.

Podobne interpretacje: