Drukuj

Czy sprzedaż przedsiębiorstwa podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Na podstawie art. 14a §1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( tj. Dz.U. z 2005 r. Nr 8 , poz.60 ) - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Otwocku , po rozpatrzeniu wniosku z dnia 31 stycznia 2005 r. , w zakresie dotyczącym opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych dokonanej w dniu 28.06.2004 r. sprzedaży przedsiębiorstwa, potwierdza stanowisku strony w tym zakresie przedstawione we wniosku .

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika , iż w dniu 28.06.2004 r. nastąpiła sprzedaż zakładu produkcyjnego Spółki usytuowanego w Józefowie , którego obroty i majątek stanowiły ponad 95 % całości obrotów i majątku Spółki . Działalność gospodarczą Spółki kontynuowano , pod zmienioną nazwą firmy , w zakresie prowadzenia działalności handlowej - sklepu meblowego w Otwocku , otwartego od dnia 22.03.2004 r.

Zgodnie z treścią aktu notarialnego oraz stanowiskiem tutejszego organu przedmiotem umowy była sprzedaż przedsiębiorstwa , obejmująca: grunty , budynki i budowle , urządzenia techniczne i maszyny , środki transportu , wyposażenie , surowce , półprodukty i produkcja w toku , wyroby gotowe, prawa wynikające z umów dotyczących działalności przedsiębiorstwa ,środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych i w kasie na dzień sprzedaży ( w tym środki z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych , który to fundusz został w całości przekazany nabywcy wraz ze zobowiązaniem do dalszego zatrudnienia pracowników ), firma - nazwa Poligram , zarejestrowany znak graficzny , należności i zobowiązania , tajemnice przedsiębiorstwa oraz wszelka dokumentacja . Strony umowy ustaliły , że uzgodniona w umowie przedwstępnej cena zostanie ostatecznie pomniejszona o wartość zobowiązań sprzedającego wynikających z długoterminowych umów kredytowych , a także o kwoty przyszłych opłat leasingowych dot. leasingu operacyjnego maszyn drukarskich oraz o kwotę obniżenia wskaźnika wartości kapitału pracującego w stosunku do jego wartości z dnia podpisania umowy przedwstępnej . Ponadto kupujący zobowiązał się do spłaty bieżących zobowiązań handlowych sprzedającego wynikających z działalności przedsiębiorstwa . Kwota tych zobowiązań pozostała bez wpływu na uzgodnioną przez strony cenę sprzedaży przedsiębiorstwa.

Przedstawione we wniosku stanowisko strony w przedmiocie opodatkowania sprzedaży przedsiębiorstwa Spółki podatkiem dochodowym od osób fizycznych , ujęte w 10 punktach , jest prawidłowe.

Sprzedaż przedsiębiorstwa nie jest odrębnym źródłem przychodu zdefiniowanym w art. 10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( tj.Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz.176 ze zm. ) . Uzyskany z tej sprzedaży przychód należy zaliczyć do wymienionego w art.10 ust.1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym przychodu z działalności gospodarczej , gdyż sprzedaż przedsiębiorstwa w rozumieniu art 55#185; kodeksy cywilnego , oznacza zbycie składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej .

Mając na uwadze szczegółowo zdefiniowane w art.14 ustawy przychody z tego źródła w przedmiotowej sprawie będą miały zastosowanie przede wszystkim przepisy art.14 ust.2 pkt 1 ustawy , w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2004 r. , zaliczające do przychodów z działalności przychody z odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą składników majątku będących :
a) środkami trwałymi,
b) składnikami majątku , o których mowa w art.22d ust.1 , z wyłączeniem składników , których wartość początkowa ustalona zgodnie z art. 22g nie przekracza 1500 zł,
c) wartościami niematerialnymi i prawnymi- ujętych w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych , w tym także przychody z odpłatnego zbycia składników majątku wymienionych w lit.b , spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego lub udziału w takim prawie nieujętych w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych , z zastrzeżeniem ust.2c : przy określeniu wysokości przychodów przepisy ust.1 i art.19 stosuje się odpowiednio.

Powyższe uregulowanie oznacza, że przychodem ze zbycia składników majątku będą kwoty należne w wartości wyrażonej w cenie określonej w umowie , pomniejszone o koszty odpłatnego zbycia . Jeżeli jednak cena bez uzasadnionej przyczyny znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw , przychód ten określa organ podatkowy .

Jak należy rozumieć z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego , w szczególności metody ustalenia ceny sprzedaży przedsiębiorstwa zbywane składniki majątku wycenione zostały w wartości rynkowej , nie zachodzi więc sytuacja uprawniająca organ podatkowy do ingerencji w zakresie wysokości przychodu z odpłatnego zbycia majątku przedsiębiorstwa .

W przyjętej metodzie ustalenia ceny sprzedaży składników majątku przedsiębiorstwa uwzględniono zobowiązania związane z prowadzoną działalnością , wynikające z długoterminowych umów kredytowych , umów leasingu operacyjnego maszyn drukarskich , a także wpływ obniżenia wskaźnika wartości kapitału pracującego w stosunku do jego wartości z dnia podpisania umowy przedwstępnej . Przejęte przez kupującego zobowiązania z tytułu umów kredytowych , leasingowych a także różnice w wartości kapitału pracującego nie generują przychodu po stronie zbywającego przedsiębiorstwo i nie są przychodem podatkowym w rozumieniu art 14 ustawy .

Do przychodów z działalności gospodarczej nie zalicza się również przychodów z odpłatnego zbycia składników majątku , których wartość początkowa nie przekracza 1500 zł , jak to wynika z przytoczonego wyżej przepisu art.14 ust.2 pkt 1 lit.b ustawy. W przypadku wystąpienia takich składników w momencie sprzedaży przedsiębiorstwa będzie miał zastosowanie przepis art.10 ust.1 pkt 8 lit.d ustawy dotyczący przychodu z odpłatnego zbycia rzeczy ruchomych przed upływem pół roku , licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie. Gdy okres pomiędzy sprzedażą a nabyciem składników nie zaliczonych na podstawie art.14 ust.2 pkt 1 lit.b do przychodów z działalności będzie dłuższy niż pół roku , przychód podatkowy nie powstanie.

Jak chodzi o przejęte przez kupującego zobowiązania związane z bieżącą działalnością zbywanego przedsiębiorstwa dotyczące kwot uprzednio zaliczonych przez stronę do kosztów uzyskania przychodów , to ich wartość stanowić będzie przychód , o którym mowa w art. 14 ustawy . W tym przypadku powstaje bowiem sytuacja analogiczna do umorzenia zobowiązań , które na podstawie art. 14 ust.2 pkt 6 ustawy uważa się za przychód z działalności gospodarczej . Ponadto ogólne zasady ustawy podatkowej nakazują przypisanie kosztom podatkowym odpowiadających im przychodów podatkowych .Kosztem uzyskania przychodów ze sprzedaży przedsiębiorstwa będą wydatki poniesione na nabycie rzeczy i praw wchodzących w skład zbywanego przedsiębiorstwa pomniejszone o sumę odpisów amortyzacyjnych . Zgodnie z przepisem art. 23 ust.1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na: a) nabycie gruntów lub prawa wieczystego użytkowania gruntów , z wyjątkiem opłat za wieczyste użytkowanie gruntów,b) nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie innych niż wymienione w lit.a) środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych , w tym również wchodzących w skład nabytego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, c) ulepszenie środków trwałych , które zgodnie z art. 22g ust.17 powiększają wartość środków trwałych, stanowiącą podstawę naliczania odpisów amortyzacyjnych

- wydatki te zaktualizowane zgodnie z odrębnymi przepisami , pomniejszone o sumę odpisówamortyzacyjnych , o których mowa w art. 22h ust.1 pkt 1, są jednak kosztem uzyskania przychodów przy określeniu dochodu z odpłatnego zbycia rzeczy określonych w art. 10 ust.1 pkt 8 lit. d) oraz gdy odpłatne zbycie rzeczy i praw jest przedmiotem działalności gospodarczej, a także w przypadku odpłatnego zbycia składników majątku związanych z działalnością gospodarczą, o których mowa w art.14 ust.2 pkt 1, bez względu na czas ich poniesienia.

Na podstawie przytoczonego przepisu art. 14 ust.2 pkt 1 ustawy sprzedaż należących do składników majątku przedsiębiorstwa znaków towarowych , nazwa firmy stanowi przychód z działalności gospodarczej . W odniesieniu do sprzedaży wierzytelności zarachowanej wcześniej jako przychód należny( kiedy powstała ona wskutek prowadzonej działalności ) , ewentualną stratę na transakcji należy ustalić biorąc pod uwagę całą wartość nominalną wierzytelności . Jak stanowi art. 23 ust.1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym nie uważa się za koszty uzyskania przychodu strat odpłatnego zbycia wierzytelności , chyba że wierzytelność ta uprzednio na podstawie art.14 została zarachowana jako przychód należny . Zatem, w przypadku sprzedaży wierzytelności odpłatność za zbytą wierzytelność nie stanowi przychodu , jako że w takiej sytuacji następuje jedynie spłata należności zaliczonej już uprzednio do przychodów . Jednak gdy otrzymana zapłata jest niższa od kwoty wierzytelności , to stratę z tytułu sprzedaży tej wierzytelności uważa się za koszt uzyskania przychodu. Odnośnie przejętych przez kupującego kwot pieniężnych znajdujących się w kasie i na rachunku bankowym to w ocenie tutejszego organu ich wartość nie stanowi przychodu podatkowego u zbywającego . Jak wcześniej stwierdzono sprzedaż przedsiębiorstwa należy zaliczyć do źródła przychodu szczegółowo zdefiniowanego w art 14 ustawy o podatku dochodowym. Wymienione w tym uregulowaniu kategorie przychodów zaliczanych do przychodów z działalności gospodarczej nie obejmują pieniędzy . Stąd nominalna wartość przejętych przez nabywcę pieniędzy nie stanowi przychodu podatkowego , tym samym nie występuje z tego tytułu koszt uzyskania przychodu . Zgodnie z dokonanym przez wspólników Spółki wyborem opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej 19 % stawką podatku na podstawie art.30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych , uzyskany dochód ze sprzedaży składników majątku przedsiębiorstwa zaliczonych na podstawie art.14 ust.1 i ust.2 do przychodów z działalności gospodarczej będzie opodatkowany według tej stawki.Opodatkowanie według powyższej stawki nie będzie miało zastosowania do sprzedaży składników rzeczowych o wartości mniejszej niż 1500 zł i tych, które ze względu na przewidywany okres używania nie zostały zaliczone do środków trwałych, Jeżeli powstanie dochód do opodatkowania w tym zakresie na podstawie art.10 ust.1 pkt 8 lit.d ustawy , będzie on podlegał opodatkowaniu według skali podatkowej na ogólnych zasadach , jako dochód z odrębnego źródła przychodu. Przedstawiając powyższe stanowisko uwzględniono stan faktyczny przedstawiony we wniosku i stan prawny obowiązujący w dniu wydania postanowienia, mający zastosowanie do dokonanej w dniu 28 czerwca 2004 r. sprzedaży przedsiębiorstwa.

Podobne interpretacje: