Drukuj

Czy faktura sprzedaży za usługi wystawiona w styczniu 2006 r. z tytułem: usługa pośrednictwa ubezpieczeniowego za grudzien 2005 r. - jest przychodem w 2005 czy w 2006 roku? Czy przychody za usługi wykonane w grudniu 2005 r., na które wystawiono fakturę w 2006 r. powinny odpowiadać kosztom przeniesionym na styczeń 2006 r. a poniesionym w grudniu 2005 r.?

Podatnik prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług pośrednictwa ubezpieczeniowego. Faktury za wykonane usługi systematycznie wystawiane są w miesiącu następującym po miesiącu, w którym wykonane zostały usługi, tj. po dokonaniu rozliczenia, które możliwe jest dopiero po zamknięciu miesiąca.

Wobec powyższego strona wnosi zapytanie:

Czy faktura sprzedaży za usługi wystawiona w styczniu 2006 r. z tytułem: usługa pośrednictwa ubezpieczeniowego za grudzień 2005 r. - jest przychodem w 2005 czy w 2006 roku?

Czy przychody za usługi wykonane w grudniu 2005 r., na które wystawiono fakturę w 2006 r. powinny odpowiadać kosztom przeniesionym na styczeń 2006r. a poniesionym w grudniu 2005r. ?

Zdaniem podatnika, gdyby przyjąć, że fakturę wystawioną w styczniu 2006r. za usługi wykonane w grudniu 2005 r. należy zaliczyć do przychodów w miesiącu grudniu 2005r., to wówczas, w związku z systematycznym rozliczaniem miesiąca poprzedniego w miesiącu następnym, w 2005 r. musiałby rozliczyć trzynaście miesięcy, jednocześnie nie wykazując żadnego przychodu w styczniu 2006 r. Konsekwencją takiego postępowania, zdaniem strony, byłoby zawyżenie przychodu za 2005 r.

Strona przekonana jest o terminie powstania przychodu przypadającym na miesiąc wystawienia faktury.

Zdaniem podatnika art. 22 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych mówi wyraźnie o potrącalności kosztów tylko w roku ich poniesienia, natomiast art. 14 ust. 1 c, e i g w/w ustawy mówią o dacie powstania przychodu jako: dniu wystawienia faktury, należności wynikającej z umowy ( w przypadku wnioskodawcy zawsze miesiąc następny po wykonaniu pracy ), terminie płatności.

Interpretacja tut. Organu:

Zgodnie z art. 14 ust. 1c ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) za datę powstania przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej, uważa się dzień wystawienia faktury (rachunku), nie później jednak niż ostatni dzień miesiąca, w którym:

1) wydano rzecz, zbyto prawo majątkowe lub

2) wykonano usługę, w tym częściowo wykonano usługę, jeżeli jej częściowe wykonanie stanowi wynikający z umowy lub z odrębnych przepisów tytuł do zapłaty, lub

3) otrzymano zapłatę za wykonanie świadczenia - w pozostałych przypadkach.

Przepis ten dotyczy podatników, do których nie mają zastosowania uregulowania zawarte w art. 14 ust. 1e-1g w/w ustawy, które dotyczą:

- ust. 1e - przychodów z tytułu najmu, dzierżawy, leasingu lub innych umów o podobnym charakterze , których przedmiotem są składniki majątku związane z działalnością gospodarczą,

- ust. 1f - daty powstania przychodu, jeżeli podatnik jest podatnikiem podatku od towarów i usług niekorzystającym ze zwolnienia z tego podatku oraz prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów, oraz ewidencjonuje przychody w dacie wystawienia faktury, zgodnie z odrębnymi przepisami,

- ust. 1g - rozliczeń z tytułu dostaw energii elektrycznej, cieplnej lub gazu przewodowego, świadczenia usług telekomunikacyjnych, radiokomunikacyjnych, usług rozprowadzania wody, gospodarki ściekami oraz wywozu i unieszkodliwiania odpadów.

Szczególne uregulowania w zakresie momentu powstania przychodu a dotyczące grudnia danego roku podatkowego zawarte zostały w wyżej wymienionym art. 14 ust. 1f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), który stanowi:

"Jeżeli podatnik:

1) jest podatnikiem podatku od towarów i usług niekorzystającym ze zwolnienia z tego podatku oraz

2) prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów, oraz

3) ewidencjonuje przychody w dacie wystawienia faktury, zgodnie z odrębnymi przepisam

- za datę powstania przychodu uważa się dzień wystawienia faktury, a jeżeli faktura nie została wystawiona w terminie określonym w odrębnych przepisach, za datę powstania przychodu uważa się dzień, w którym faktura powinna być wystawiona; w przypadku gdy zdarzenia, o których mowa w ust. 1c, nastąpiły w grudniu danego roku podatkowego, a faktury dotyczące tych zdarzeń, zgodnie z odrębnymi przepisami, zostaną wystawione w roku następnym , za datę powstania przychodu uważa się ostatni dzień roku podatkowego, w którym miały miejsce te zdarzenia."

Na podstawie powyższego stanu prawnego tut. Organ uważa, że usługa pośrednictwa ubezpieczeniowego wykonana w grudniu 2005 r., na którą faktura wystawiona będzie w styczniu 2006 r., będzie przychodem w ostatnim dniu grudnia 2005 r.

Odnośnie kosztów uzyskania przychodów, to zgodnie z art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14 poz. 176 ze zm.) koszty uzyskania przychodów są potrącane tylko w tym roku podatkowym, w którym zostały poniesione.

Odstępstwo od powyższej zasady ustawodawca określił w art. 22 ust. 5 i ust. 6 w/w ustawy, wskazując, że u podatników prowadzących księgi podatkowe, koszty uzyskania przychodów są potrącane tylko w tym roku podatkowym, którego dotyczą, tj. są potrącalne także koszty uzyskania poniesione w latach poprzedzających rok podatkowy, lecz dotyczące przychodów roku podatkowego oraz określone co do rodzaju i kwoty koszty uzyskania, które zostały zarachowane, chociaż ich jeszcze nie poniesiono, jeżeli odnoszą się do przychodów danego roku podatkowego, chyba że zarachowanie ich nie było możliwe; w tym przypadku są one potrącalne w roku, w którym zostały poniesione.

W przypadku strony koszty uzyskania przychodu poniesione w grudniu 2005 r., w celu osiągnięcia przychodu z tytułu usług pośrednictwa ubezpieczeniowego za grudzień 2005r., będą podlegały potrąceniu w tym właśnie miesiącu - zgodnie z art. 22 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Przepis art. 22 ust. 5 i ust.6 w/w ustawy, z uwagi na to, że przychód za usługi pośrednictwa w grudniu 2005 r. powstaje 31 grudnia 2005 r., nie ma tutaj zastosowania.

Reasumując, w opisanym stanie prawnym, Naczelnik Urzędu Skarbowego uznaje za nieprawidłowe stanowisko przedstawione przez stronę we wniosku z dnia 27.02.2006 r.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego we wniosku i stanu prawnego obowiązującego na dzień wydania niniejszego postanowienia.

Podobne interpretacje: