Drukuj

Czy nadal moża opłacać podatek dochodowy w formie ryczałtu ewidencjonowanego z prowadzonej działalności gospodarczej (wytwarzanie energii elektrycznej) i sprzedaży Praw Majątkowych wynikających ze Świadectw Pochodzenia dla energii z odnawialnych źródeł energii.

Decyzja

Na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa

(t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.)

  • zmieniam z urzędu w części dotyczącej uzasadnienia postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Golubiu-Dobrzyniu z dnia 20 marca 2006 r. Nr PD/415-1/06AM w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego.

Uzasadnienie

Pismem z dnia 27 stycznia 2006 r. zwrócił się Pan do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Golubiu-Dobrzyniu o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego.

Stan faktyczny zawarty w ww. wniosku przedstawia się następująco.

Prowadzi Pan działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, opodatkowaną zryczałtowanym podatkiem dochodowym.

Jak wynika ze złożonego wniosku, od 1 października br., w związku ze zmianą ustawy Prawo Energetyczne, nastąpiła zmiana zasad rozliczeń w obrocie energią elektryczną wytworzoną w odnawialnym źródle energii pomiędzy lokalnymi wytwórcami energii elektrycznej a przedsiębiorstwami energetycznymi posiadającymi koncesję na obrót energią elektryczną.

Podaje Pan, że w myśl nowych uregulowań, przedsiębiorstwo energetyczne jest zobowiązane z urzędu do zakupu energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnych źródłach energii od lokalnego wytwórcy energii ze źródeł odnawialnych, przy zastosowaniu ceny określonej na poziomie średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej w poprzednim roku obrotowym, ogłaszanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Dodatkowym przychodem dla wytwórców energii ze źródeł odnawialnych jest przychód uzyskany ze sprzedaży na Towarowej Giełdzie Energii praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia.

W związku z powyższym zapytuje Pan, czy nadal może opłacać podatek dochodowy w formie ryczałtu ewidencjonowanego z prowadzonej działalności gospodarczej (wytwarzanie energii elektrycznej) i sprzedaży Praw Majątkowych wynikających ze Świadectw Pochodzenia dla energii z odnawialnych źródeł energii.

Zdaniem Pana przychody uzyskane ze sprzedaży wytworzonej energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych podlegają nadal opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym.

Postanowieniem z dnia 20 marca 2006 r. Nr PD/415-1/06/AM Naczelnik Urzędu Skarbowego w Golubiu-Dobrzyniu uznał za prawidłowe Pana stanowisko wyrażone we wniosku z dnia 27 stycznia 2006 r. w części dotyczącej opodatkowania przychodu z wytwarzania energii elektrycznej.

Na w/w postanowienie nie złożył Pan zażalenia, zatem stało się ono ostateczne.

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy uznał, że postanowienie to należy zmienić w części dotyczącej uzasadnienia tj. w części dot. opodatkowania przychodów ze sprzedaży świadectw pochodzenia energii wytwarzanej z odnawialnych źródeł energii.

W myśl art. 14 b § 5 powołanej Ordynacji podatkowej organ odwoławczy, po zapoznaniu się ze stanem faktycznym przedstawionym we wniosku, w drodze decyzji zmienia lub uchyla postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego, z urzędu jeżeli postanowienie to rażąco narusza obowiązujące prawo, orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, w tym także jeżeli niezgodność z prawem jest wynikiem zmiany przepisów.

Dyrektor Izby Skarbowej rozpatrując sprawę, zważył co następuje:

Źródła przychodów, z których dochody podlegają opodatkowaniu wymienione zostały w art. 10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 roku, nr 14, poz. 176 ze zm.). Wśród nich ustawa wymienia przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej - art. 10 ust. 1 pkt 3, oraz z kapitałów pieniężnych i praw majątkowych, w tym z odpłatnego zbycia praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a)-c) - art. 10 ust.1 pkt 7.

Zgodnie z art. 9e ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne (Dz.U. z 2003 roku roku, nr 153, poz. 1504 ze zm.) potwierdzeniem wytworzenia energii elektrycznej w odnawialnym źródle energii jest świadectwo pochodzenia tej energii, zwane "świadectwem pochodzenia". Świadectwo to stanowi dokument, z którego wynika prawo majątkowe. To z kolei, stanowi stosownie do art. 2 pkt 2 lit d) ustawy z dnia 26 października 2000 roku - o giełdach towarowych (Dz. U. nr 103, poz. 1099 ze zm.) towar giełdowy. Jednocześnie, jak wynika z art. 2 ust. 1 pkt 2 lit e) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 1538), prawo to, stanowi instrument finansowy nie będący papierem wartościowym.

Wskazując zatem na treść art. 17 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, stwierdzić należy, iż przychód ze zbycia świadectwa pochodzenia, stanowi przychód z kapitałów pieniężnych, tj. z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających.

Zgodnie zatem z art. 30b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od dochodów uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, i z realizacji praw z nich wynikających, podatek dochodowy wynosi 19 % uzyskanego dochodu. Powyższe stanowisko wynika z interpretacji dokonanej przez Ministra Finansów w trybie art. 14 §1 pkt 2 Ordynacji podatkowej - pismo z dna 23 maja 2006 roku nr DD/PB2/RB-033-0200-1464/06.

Jednocześnie należy zauważyć, że prawidłowe jest stanowisko Pana i organu podatkowego, że uzyskanie przychodu ze zbycia świadectwa pochodzenia energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł energii pozwala na kontynuację opłacania podatku w formie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych przez podatników prowadzących działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii.

Okoliczność uzyskiwania przychodu z kapitałów pieniężnych tj. ze źródła przychodu określonego w art. 10 ust. 1 pkt 7 cyt. ustawy o podatku dochodowym nie jest wymieniona w art. 8 cyt. ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym jako przesłanka wyłączenia podatników ze stosowania opodatkowania w tej formie.

Organ podatkowy informuje, że powyższa interpretacja w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.

Zgodnie z przepisem art. 14b § 5 cyt. Ordynacji podatkowej zmiana postanowienia Naczelnika Urzędu Skarbowego wywiera skutek począwszy od rozliczenia podatku za rok następujący po roku, w którym decyzja została doręczona.

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy, ul. Dr E. Warmińskiego 18, 85-950 Bydgoszcz, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Podobne interpretacje: