Drukuj

Zwracam się z zapytaniem w następującej sprawie: W dniu 27.05.2002 r. podpisałem przedwstępną umowę sprzedaży prawa wieczystego użytkowania gruntu (grunt niezabudowany). Powyższa sprzedaż dotyczy nieruchomości zakupionej na potrzeby prowadzonej przeze mnie działalności gospodarczej i nastąpiła przed upływem 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym ją nabyłem. Należność jaka przysługiwała mi z tej sprzedaży otrzymałem w całości po zawarciu umowy przedwstępnej w roku 2002 (w formie zadatku). W tym samym dniu nieruchomość została wydana nabywcy. W dniu 27.10.2003 r. została zawarta warunkowa umowa sprzedaży powyższej nieruchomości. W związku z tym, że Gmina nie skorzystała z prawa pierwokupu, w dniu 09.01.2004 r. doszło do zawarcia umowy przenoszącej prawo użytkowania wieczystego nieruchomości. Proszę o zajęcie stanowiska: kiedy nastąpiła sprzedaż powyższej nieruchomości i czy postąpię słusznie niezaliczając uzyskanego przychodu do przychodów z działalności gospodarczej.

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pisemne zapytanie podatnika z dnia 04.12.2003 r. (uzupełnione pismem z dnia 12.01.2004 r.) w sprawie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Radomsku informuje.

Zgodnie z art. 535 § 1 ustawy z dnia 23.04.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę.

W myśl art. 89 Kodeksu cywilnego, z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych albo wynikających z właściwości czynności prawnej, powstanie lub ustanie skutku czynności prawnej można uzależnić od zdarzenia przyszłego i niepewnego (warunek).

Grunty stanowiące własność Skarbu Państwa położone w granicach administracyjnych miast oraz grunty Skarbu Państwa położone poza tymi granicami, lecz włączone do planu zagospodarowania przestrzennego miasta i przekazane do realizacji zadań jego gospodarki, a także grunty stanowiące własność jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków mogą być oddane w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym i osobom prawnym – art. 232 § 1 ww. ustawy.

W myśl art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), w brzmieniu obowiązującym w 2003 r., przychodem działalności gospodarczej są również przychody z odpłatnego zbycia składników majątku wykorzystywanego w działalności gospodarczej oraz przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej, z wyjątkiem przychodów z odpłatnego zbycia budynku mieszkalnego lub jego części, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, gruntu albo prawa użytkowania wieczystego gruntu związanego z tym budynkiem lub lokalem, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej; przy określaniu wysokości przychodów przepisy ust. 1 i art. 19 stosuje się odpowiednio.

W związku z powyższym przychód z działalności gospodarczej z tytułu sprzedaży przedmiotowego prawa wieczystego użytkowania nieruchomości wykorzystywanej na potrzeby z nią związanej powstał w dacie zawarcia warunkowej umowy sprzedaży, tj. w dniu 27.10.2003 r.

Podobne interpretacje: