Drukuj

- dotyczy wniesienia aportu przedsiębiorstwa osoby fizycznej do spółki jawnej.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) uznał stanowisko wnioskodawcy zajęte we wniosku z dnia 14.12.2006 r. (data wpływu 20.12.2006 r.) uzupełnionym w dniu 07.03.2007 r. o pisemną interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie wniesienia aportem przedsiębiorstwa osoby fizycznej do spółki jawnej, której jest Pan wspólnikiem - za prawidłowe – wg stanu faktycznego opisanego w punkcie 2-5 i 7.

W dniu 20.12.2006 r. w trybie art. 14a § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.) złożył Pan wniosek o pisemną interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego.

W uzupełnieniu wniosku z dnia 07.03.2007 r. wykreślone zostało pytanie nr 1 i zmienione stanowisko dotyczące pytania nr 4 i nr 5 w związku ze zmianą ustawy o podatku dochodowym od dnia 01.01.2007 r.

W złożonym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:Jest Pan przedsiębiorcą wpisanym do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Miasta Barczewa oraz czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą ... Meble ... „K.”.

Jednocześnie zawarł Pan umowę spółki jawnej występującej pod firmą "K." Krzysztof Ł. spółka jawna. Na mocy aneksu do umowy spółki jawnej, której jest Pan wspólnikiem, zamierza Pan wnieść do tej spółki wkład w postaci przedsiębiorstwa, w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego, prowadzonego przez Pana jako osobę fizyczną. Zgodnie z wolą wspólników wniesienie przedmiotowego przedsiębiorstwa do spółki jawnej połączone będzie z przejęciem przez spółkę jawną zobowiązań (długów związanych z działalnością gospodarczą) wnoszonego przedsiębiorstwa.

Pytania podatnika.

2. Czy wniesienie do spółki jawnej przedsiębiorstwa osoby fizycznej, obejmującej: wszystkie z występujących w tym przedsiębiorstwie składników, wymienionych w art. 551 kc tj.: oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo, własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości, prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych, wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne, koncesje, licencje i zezwolenia, patenty i inne prawa własności przemysłowej, majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne, tajemnice przedsiębiorstwa, księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz zobowiązania, będzie po stronie wspólnika, wnoszącego do spółki jawnej wkład w postaci przedsiębiorstwa osoby fizycznej, stanowić w całości lub w części przychód podlegający opodatkowaniu, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Tekst jednolity: Dz.U.00.14.176 ze zmianami)?


3. Czy spółka jawna, do której zostanie wniesiony wkład w postaci przedsiębiorstwa osoby fizycznej, którego wartość zostanie określona jako wartość aktywów, pomniejszona o przejmowane zobowiązania (długi funkcjonalnie związane z działalnością gospodarczą), uzyska z tego tytułu przychód do opodatkowania?


4. Czy wartość początkowa poszczególnych środków trwałych, wniesionych do spółki jawnej w ramach przedsiębiorstwa osoby fizycznej, winna być określona według wartości rynkowej każdego z tych środków z dnia wniesienia i środki te winny być amortyzowane od wartości początkowej, stanowiącej tę wartość rynkową, czy też te środki trwałe winny być wycenione według wartości netto wykazanej w ewidencji (wykazie) wnoszonego przedsiębiorstwa osoby fizycznej na dzień wniesienia, a odpisy amortyzacyjne w spółce jawnej powinny być kontynuacją amortyzacji stosowanej we wnoszonym przedsiębiorstwie?

5. W jaki sposób winna być wyceniona wartość firmy i czy wartość firmy będzie podlegała amortyzacji podatkowej?

7. Czy wniesienie do spółki jawnej, prowadzącej podatkową księgę przychodów i rozchodów, przedsiębiorstwa osoby fizycznej obowiązanej do prowadzenia ksiąg rachunkowych, będzie skutkować obowiązkiem założenia ksiąg rachunkowych z dniem wniesienia przedsiębiorstwa osoby fizycznej?

Stanowisko podatnika.

Ad. 2.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Tekst jednolity: Dz.U.00.14.176 ze zmianami) za przychody podlegające opodatkowaniu uważa się nominalną wartość udziałów (akcji) objętych wyłącznie w spółce mającej osobowość prawną albo wkładów w spółdzielni w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.Jednocześnie art. 14 tej ustawy nie definiuje wnoszonego wkładu do spółki osobowej jako przychodu do opodatkowania.
Stąd wniesienie wkładu do spółki osobowej handlowej, tj. spółki nie mającej osobowości prawnej, w postaci przedsiębiorstwa osoby fizycznej nie stanowi, Pana zdaniem, przychodu w rozumieniu przepisów tej ustawy.

Ad. 3.

Art. 14 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Tekst jednolity: Dz.U.00.14.176 ze zmianami) nie definiuje wkładu wnoszonego do spółki osobowej, jako przychodu tej spółki, stąd Pana zdaniem, w przypadku wniesienia wkładu w postaci przedsiębiorstwa osoby fizycznej, którego wartość została określona jako wartość aktywów, pomniejszona o przejmowane zobowiązania (długi funkcjonalnie związane z działalnością gospodarczą) spółka, do której wniesiony zostaje wkład nie uzyskuje przychodu podlegającego opodatkowaniu.

Ad. 4.

W przypadku wniesienia przedsiębiorstwa osoby fizycznej, jako wkładu do osobowej spółki handlowej, mają zastosowanie przepisy art. 22g ust. 12 w związku z art. 22g, ust. 14 oraz art. 22h ust. 3 w związku z art. 22h ust. 3a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Tekst jednolity: Dz.U.00.14.176 ze zmianami), a tym samym wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w spółce winna być ustalona w wysokości wartości początkowej, określonej w ewidencji (wykazie) wniesionego przedsiębiorstwa oraz odpisy amortyzacyjne winny być dokonywane z uwzględnieniem wysokości odpisów dokonanych we wniesionym przedsiębiorstwie z zachowaniem kontynuacji metody amortyzacji przyjętej w tym przedsiębiorstwie.

Ad. 5.

Zgodnie z art. 22g ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Tekst jednolity: Dz.U.00.14.176 z zmianami) wartość początkową firmy stanowi dodatnia różnica między ceną nabycia przedsiębiorstwa, ustaloną zgodnie z ust. 3 i 5 art. 22g tej ustawy, a wartością rynkową składników majątkowych wchodzących w skład wniesionego do spółki przedsiębiorstwa, z dnia wniesienia do spółki.Składnikami majątkowymi są, w rozumieniu art.5a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Tekst jednolity: Dz.U.00.14.176 ze zmianami) – aktywa w rozumieniu ustawy o rachunkowości, pomniejszone o przejęte długi funkcjonalnie związane z prowadzoną działalnością gospodarczą zbywcy, z tym, iż Pani zdaniem składnikami majątkowymi w rozumieniu art. 22g ust. 2 powołanej ustawy nie są długoterminowe i krótkoterminowe rozliczenia okresowe, a tym samym winny być pominięte przy określaniu wartości początkowej firmy.Jednocześnie stoi Pan na stanowisku, iż w związku z przepisem art. 22c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz.00.14.176 ze zmianami) odpisy amortyzacyjne od wartości początkowej firmy, ustalonej w sposób przedstawiony powyżej, nie będą stanowić kosztów uzyskania przychodów, ponieważ powołany przepis stanowi, iż amortyzacji (podatkowej) nie podlega wartość firmy, jeżeli wartość ta powstała w inny sposób, niż w wyniku zakupu przedsiębiorstwa lub w wyniku przejęcia przedsiębiorstwa do odpłatnego korzystania w przypadku, gdy odpisów amortyzacyjnych dokonuje korzystający.

Ad. 7.

Art. 93a § 2 pkt 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Tekst jednolity: Dz.U.05.8.60 ze zmianami) stanowi, iż spółka niemająca osobowości prawnej, do której osoba fizyczna wniosła na pokrycie udziału wkład w postaci swojego przedsiębiorstwa – wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki przekształcanej osoby.Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych wynika z przepisu art. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Tekst jednolity: Dz.U.02.76.694 ze zmianami), nie będącej prawem podatkowym. W związku z powyższym uważam, iż wniesienie do spółki jawnej, prowadzącej podatkową księgę przychodów i rozchodów, wkładu w postaci przedsiębiorstwa osoby fizycznej, prowadzącego księgi rachunkowe, nie skutkuje obowiązkiem założenia w spółce ksiąg rachunkowych. Obowiązek taki nastąpi ewentualnie od początku roku następnego, w przypadku spełnienia przez spółkę jawną warunków, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz.U.02.76.694 ze zmianami).

Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny i prawny Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie stwierdza co następuje:Poprzez umowę spółki jawnej wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu przez wniesienie wkładów oraz przez współdziałanie w inny określony sposób (art. 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych Dz.U. nr 94, poz. 1037 z późn. zm.). Źródłem pochodzenia wkładów może być majątek w postaci przedsiębiorstwa wspólnika. Zgodnie z odesłaniem zawartym w art. 5a pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.) pojęcie przedsiębiorstwa użyte w przepisach ustawy należy rozumieć tak, jak zostało zdefiniowane w przepisach Kodeksu cywilnego. Definicję przedsiębiorstwa zawiera art. 551 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.), według którego przedsiębiorstwo stanowi zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych. Przepis art. 551 k.c. wskazuje przykładowy katalog składników tego przedsiębiorstwa takich jak nazwa firmy, księgi podatkowe, nieruchomości i ruchomości należące do przedsiębiorstwa, w tym produkty i materiały, patenty, wzory użytkowe, zobowiązania i obciążenia, związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, prawa wynikające z najmu i dzierżawy lokali zajmowanych przez przedsiębiorstwo i inne. Wniesiony wkład stanowi majątek spółki – art. 28 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks Spółek Handlowych. Wniesione przez wspólników wkłady oraz aktywa nabyte w toku działalności spółki dają podstawę ekonomiczną do działalności spółki i jako majątek spółki są wspólnym majątkiem wspólników na zasadzie wspólności łącznej.

Stosownie do art.22 ustawy – Kodeks Spółek Handlowych, spółka jawna jest spółką osobową, która prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą i nie jest inną spółką handlową.

Spółka jawna nie ma osobowości prawnej, zatem do opodatkowania z niej uzyskanych dochodów odnoszących się do wspólników, jako osób fizycznych ma zastosowanie ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 ze zm.).

Ad. 2 i 3.

Zgodnie z art. 14 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 ze zm.), przychodem z działalności gospodarczej są m.in. przychody z odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą środków trwałych, ujętych w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Wniesienie aportu w postaci przedsiębiorstwa osoby fizycznej do spółki jawnej w zamian za jej udziały, stanowi podwyższenie majątku spółki i nie powoduje powstania przychodu, gdyż jego wniesienie nie wiąże się z odpłatnym zbyciem składnika aportu.Wniesienie zatem wkładów do spółki jawnej nie stanowi przychodu i nie podlega opodatkowaniu u wspólnika wnoszącego ten wkład jak i dla spółki go otrzymującej. Jednocześnie należy nadmienić, że w przedmiotowej sprawie nie znajdzie zastosowania art. 17 cyt. ustawy, gdyż zgodnie z treścią ust.1 pkt 9, za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się nominalną wartość udziałów (akcji) w spółce mającej osobowość prawną albo wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny. Literalne brzmienie przytoczonego przepisu wskazuje, że odnosi się on wyłącznie do udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną. Natomiast spółka jawna w świetle przepisów Kodeksu Spółek Handlowych nie posiada osobowości prawnej.

Ad. 4.

Jak wynika ze stanu opisanego we wniosku osoba fizyczna wniesie do spółki jawnej poszczególne środki trwałe wchodzące w skład jej przedsiębiorstwa.W myśl przepisów art. 22g ust. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w razie zmiany formy prawnej, a także połączenia albo podziału podmiotu dokonanych na podstawie odrębnych przepisów – wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ustala się w wysokości początkowej w ewidencji (wykazie) podmiotu o zmienionej formie prawnej, podzielonego albo połączonego.

Powyższy przepis stosuje się odpowiednio w razie nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części w drodze wkładu niepieniężnego. Jeżeli składniki majątku wchodzące w skład wkładu niepieniężnego nie były wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych prowadzonej przez podmiot wnoszący wkład niepieniężny, stosuje się odpowiednio ust. 14 (art. 22g ust. 14a).

W związku z powyższym stosownie do art. 22h ust. 3 w związku z art. 22h ust. 3a w przypadku nabycia przedsiębiorstwa w drodze wkładu niepieniężnego podatnicy, o których mowa w art. 22g ust. 12 lub 13 dokonują odpisów amortyzacyjnych z uwzględnieniem dotychczasowej wysokości odpisów oraz kontynuują metodę amortyzacji przyjętą przez to przedsiębiorstwo.

Ad. 5.

Stosownie do treści art. 22g ust. 2 powołanej na wstępie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wartość początkową firmy stanowi dodatnia różnica między ceną nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, ustalona zgodnie z ust. 3 i 5, a wartością rynkową składników majątkowych wchodzących w skład kupionego, przyjętego do odpłatnego korzystania albo wniesionego do spółki przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, odpowiednio z dnia kupna, przyjęcia do odpłatnego korzystania albo wniesienia do spółki.

Zgodnie z definicją zawartą w art. 5a pkt 2, składniki majątkowe – to aktywa w rozumieniu ustawy o rachunkowości pomniejszone o przyjęte długi funkcjonowanie związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, o ile długi te nie zostały uwzględnione w cenie nabycia, o której mowa w art. 22g ust. 3.

Aktywa w rozumieniu ustawy o rachunkowości, to kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałej w wyniku przeszłych zdarzeń, które spowodują w przyszłości wpływ do jednostki korzyści ekonomicznych (art. 3 ust.1 pkt 12 ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości Dz.U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 ze zm.).

Reasumując – wartość początkową firmy w przypadku wniesienia przedsiębiorstwa osoby fizycznej do spółki jawnej stanowi różnica pomiędzy wartością aktywów wnoszonego przedsiębiorstwa a zobowiązaniami tego przedsiębiorstwa tj. długami funkcjonalnie związanymi z jego działalnością na dzień jego wniesienia.Tak wyceniona wartość firmy nie będzie podlegała amortyzacji z uwagi na przepis zawarty w art. 22c pkt 4, który mówi, że amortyzacji nie podlega wartość firmy, jeżeli wartość ta powstała w inny sposób niż określony w art. 22b ust. 2 pkt 1.

Ad. 7.

O obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych decyduje nie ustawa o rachunkowości, lecz ustawa z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.). Zgodnie z art. 24a ust. 4 ustawy obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych dotyczy osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich, jeżeli ich przychody, w rozumieniu art. 14, za poprzedni rok podatkowy wyniosły w walucie polskiej co najmniej równowartość kwoty określonej w euro w przepisach o rachunkowości. Z literalnego brzmienia powyższego przepisu wynika, że decydującym kryterium przy ustalaniu obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych jest wartość przychodu m.in. spółki jawnej osiągnięta za rok poprzedni przez tę spółkę, a odesłanie do ustawy o rachunkowości, dotyczy tylko kwoty przychodu, która zgodnie z art.2 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2002r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.) wynosi co najmniej równowartość w walucie polskiej 800.000 euro. Z powyższego wynika, że w spółce jawnej, która osiągnie lub przekroczy w 2007 r. przychód w wysokości co najmniej 800.000 euro w przeliczeniu na walutę polską, obowiązek zaprowadzenia ksiąg rachunkowych powstanie w 2008r. Wniesienie przedsiębiorstwa prowadzącego księgi rachunkowe do spółki prowadzącej księgi przychodów i rozchodów nie powoduje automatycznie powstania obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych.

W świetle powyższego – Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie uznał, że stanowisko wnioskodawcy zajęte we wniosku w punktach 2-5 i 7 jest prawidłowe i orzekł jak w sentencji.

Powyższa interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.

Stosownie do art. 14b § 1 interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta.

Wiąże natomiast organy podatkowe i organy kontroli skarbowej właściwe dla wnioskodawcy do czasu zmiany lub uchylenia, zgodnie z art. 14b § 2 ustawy - Ordynacja podatkowa.

Interpretacja traci moc w momencie zmiany stanu prawnego.

Na niniejsze postanowienie służy Stronie prawo wniesienia zażalenia do Dyrektora Izby Skarbowej w Olsztynie za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego w Olsztynie w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia (art. 236 § 2 pkt 1 Ordynacji podatkowej).

Zażalenie zgodnie z zapisem art. 222 cyt. wyżej ustawy Ordynacja podatkowa - winno zawierać zarzuty przeciw postanowieniu, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem zażalenia oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Podobne interpretacje: