Drukuj

Czy praktyka lekarska i pełnienie funkcji zastępcy kierownika NZOZ wykonywana na rzecz spółki w związku z umową zlecenia zawartą przez Podatnika w ramach prowadzonej działalności gospodarczej spółką NZOZ będą uznane za czynności wykonywane w ramach prowadzonej jednoosobowej działalności gospodarczej, a osiągniętych z nich dochód będzie mógł być opodatkowany 19% podatkiem liniowym?

POSTANOWIENIE

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków - Śródmieście działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 23.01.2007 r. (wpływ do tut. Organu podatkowego 24.01.2007 r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych w części dotyczącej zawarcia w ramach prowadzonej działalności gospodarczej umowy zlecenia pomiędzy Podatnikiem a Spółką prowadzącą NZOZ o świadczenie na rzecz w/w Spółki praktyki lekarskiej i pełnienie funkcji zastępcy kierownika NZOZ stwierdza, że przedstawione we wniosku stanowisko nie jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 23 stycznia 2007 r. (wpływ do tut. Organu podatkowego 24.01.2007r.) Podatnik zwrócił się do tut. Organu podatkowego w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

W złożonym piśmie przedstawiono następujący stan faktyczny:
Podatnik od roku 1992 prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą przedmiotem które jest:
- praktyka lekarska,
- działalność związana z ochroną zdrowia ludzkiego pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowana.
Do 31 grudnia 2006 r. Podatnik był zatrudniony na podstawie umowy o pracę w Szpitalu prowadząc równolegle działalność gospodarczą w zakresie opisanym powyżej, opodatkowując dochód z tej działalności 19 % podatkiem liniowym. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej nie świadczył żadnych usług na rzecz Szpitala w którym pracował.

W dniu 19.07.2006 r. Podatnik stał się udziałowcem Spółki z o. o., której przedmiotem działalności gospodarczej jest m. in. świadczenie usług leczniczych dla ludności, w tym:
- praktyka lekarska,
- działalność związana z ochroną zdrowia ludzkiego pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana.
W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Podatnik nie świadczył w 2006 r. żadnych usług na rzecz Spółki jak również nie był przez nią zatrudniony na podstawie umowy o pracę.

Spółka w wyniku złożonej oferty uzyskała na 2007 r. kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia na ambulatoryjne leczenie specjalistyczne, w tym m. in. prowadzenie poradni kardiologicznej.
Podatnik planuje rozpoczęcie współpracy ze Spółką, polegającej na wykonywaniu praktyki lekarskiej w swojej specjalności zawodowej kardiologii, w ramach której będzie wykonywał wszystkie te czynności, które wykonuje świadcząc praktykę lekarską w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Jednocześnie Podatnik planuje pełnić funkcję zastępcy Kierownika NZOZ, prowadzonego przez spółkę. W ramach tychże obowiązków wykonywałby czynności nadzoru nad prawidłowością wykonywania praktyki lekarskiej przez lekarzy oraz czynności administracyjne związane z codziennym funkcjonowaniem NZOZ.

Podatnik pyta: Czy jeżeli zostanie zawarta w ramach prowadzonej działalności gospodarczej umowa zlecenia pomiędzy Podatnikiem a Spółką prowadzącą NZOZ o świadczenie na rzecz w/w Spółki praktyki lekarskiej i pełnienie funkcji zastępcy kierownika NZOZ oraz przy spełnieniu następujących warunków;
- odpowiedzialność wobec osób trzecich (pacjentów), związana z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w ramach NZOZ obciążałaby Podatnika,
- w przedmiocie wykonywanych usług (praktyka lekarska) podatnik byłby ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej,
- wykonywane usługi (praktyka lekarska) nie byłyby wykonywane pod kierownictwem zlecającego (jednakże byłyby wykonywane w czasie i miejscu wyznaczonym przez prowadzącą NZOZ Spółkę),
- wykonywanie usługi zastępcy kierownika NZOZ byłyby wykonywane pod kierownictwem zlecającego oraz w czasie i miejscu przez niego wyznaczonym,
- wyłącznie Spółka ponosiłaby ryzyko gospodarcze związane ze świadczeniem opieki zdrowotnej na rzecz pacjentów i pełnieniem funkcji zastępcy kierownika NZOZ,
wykonywana w związku z tą umową praktyka lekarska i pełnienie funkcji zastępcy kierownika NZOZ będą uznane za czynności wykonywane w ramach prowadzonej jednoosobowej działalności gospodarczej, a dochód z nich będzie mógł być opodatkowany 19 % podatkiem liniowym.

Zdaniem podatnika w świetle brzmienia art. 5b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie utraciłby On statusu przedsiębiorcy ponieważ zawarta umowa nie spełniałaby łącznie wszystkich warunków określonych w przepisie.
Na podstawie przedstawionego we wniosku stanu faktycznego oraz obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa podatkowego Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków – Śródmieście wyjaśnia co następuje.

Zgodnie z art. 5a pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) działalnością gospodarczą albo pozarolniczą działalnością gospodarczą jest działalność zarobkowa:
- wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa,
- polegająca na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
- polegająca na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych,prowadzona we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1,2 i 4-9.

Stosownie do zapisu art. 13 pkt 9 w/w ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt. 2 ustawy uważa sie przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menadżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (z wyjątkiem przychodów, o których mowa w art. 13 pkt 7 tj. przychodów otrzymanych przez osoby niezależne od sposobu ich powołania, należące do zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych).
Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Podatnik planuje zawrzeć umowę o pełnienie funkcji zastępcy kierownika NZOZ, która jest umową o podobnym charakterze jak kontrakt menadżerski.

Kontrakt menadżerski w prawie cywilnym zaliczany jest do tzw. umów nienazwanych, nieuregulowanych w kodeksie cywilnym. Generalnie przyjmuje sie, że kontraktem menadżerskim jest umowa wynikająca ze stosunku cywilnoprawnego, określonego w art. 750 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93 ze zm.). Zgodnie z tym przepisem do umów o świadczenie usług, które nie są uregulowane innymi przepisami, stosuje się odpowiednio przepisy o zleceniu. Zauważyć należy, iż powyższe pojęcie stanowi nienazwaną umowę cywilnoprawną, a żaden akt prawny nie dostarcza jednolitej definicji, która mogłaby zostać wykorzystana na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dlatego też wobec braku definicji ustawowej należy posługiwać się wykładnią językową, zgodnie z którą przyjmuje się iż kontrakt menadżerski jest to umowa o zarządzanie przedsiębiorstwem, wykonywania czynności zarządzania (kierowania) przedsiębiorstwem, instytucją, pionem, działem, wydziałem, zespołami itp.

Jednocześnie wobec braku uregulowania prawnego umów tego typu, należy posłużyć się prezentowanym przez Sąd orzecznictwem w tym zakresie. I tak Sąd Najwyższy (wyrok z dnia 04.04.2002 r., sygn. Akt I PKN 776/00) wskazał, że „zawarcie umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem (kontraktu menadżerskiego) powoduje przeniesienie przez właścicieli tego przedsiębiorstwa na osobę zarządzającą (menadżera) uprawnień do samodzielnego podejmowania czynności faktycznych i prawnych dotyczących zarządzania przedsiębiorstwem, co oznacza samodzielność w zakresie kierowania nim, swobodę w wyborze sposobu (stylu) zarządzania, możliwości wykorzystania dotychczasowych kontaktów handlowych, świadczenia zawodowego, umiejętności organizacyjnych, reputacji, własnego wizerunku”.
Z przytoczonych przepisów wynika, że przychody uzyskiwane w ramach zawieranych kontraktów menadżerskich, czy umów o podobnym charakterze stanowią niezależnie od tego czy są zawierane w ramach prowadzonej działalności czy też nie, zawsze przychód z działalności wykonywanej osobiście.

Stosownie do treści art. 41 ust. 1 w/w ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wpłaty należności osobom określonym w art. 3 ust. 1 z tytułu działalności określonej w art. 13 pkt 9 są obowiązane jako płatnicy pobrać zaliczki na podatek dochodowy w wysokości 19 % należnej pomniejszonej o koszty uzyskania przychodów w wysokości określonej a art. 22 ust. 9 oraz pomniejszonej o składki potrącone przez płatnika w danym miesiącu na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenia chorobowe, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b.
Odnosząc powyższe uregulowania do przedstawionego stanu faktycznego wskazać należy, że przychody, które Podatnik będzie osiągał z usług świadczonych na podstawie umowy o pełnienie funkcji zastępcy kierownika NZOZ, zawartej w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, stanowić będą przychody z działalności wykonywanej osobiście, których nie można zaliczyć do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, ani też opodatkować podatkiem dochodowym wg stawki liniowej.
Kontrakt menadżerski nie jest stosunkiem pracy lub spółdzielczym stosunkiem pracy, zatem uzyskiwane przez Podatnika przychody z tytułu świadczonych usług – praktyka lekarska - w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej na rzecz tej samej jednostki mogą być opodatkowane na zasadach określonych w art. 30 c w/w ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Tut. Organ podatkowy postanowieniem znak PB1/4150-5/07/DM z dnia 02.04.2007r. udzielił oddzielnej interpretacji w części dotyczącej zaliczenia do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej przychodów uzyskanych na podstawie umowy zlecenia na wykonywanie praktyki lekarskiej.
Reasumując należy stwierdzić, że stanowisko Podatnika wskazane w złożonym wniosku w części dotyczącej zawartej w ramach prowadzonej działalności gospodarczej umowy zlecenia pomiędzy Podatnikiem a Spółką prowadzącą NZOZ o świadczenie na rzecz w/w Spółki praktyki lekarskiej i pełnienie funkcji zastępcy kierownika NZOZ nie jest zgodne z przepisami prawa podatkowego, w takim zakresie w jakim uważa on przychody z usług świadczonych na podstawie kontraktu menedżerskiego zawartego w ramach działalności gospodarczej za przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do których do których może mieć zastosowanie opodatkowanie tym podatkiem wg stawki liniowej 19 %.

Zgodnie z art. 14a § 2 ustawy Ordynacja podatkowa niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę.
Stosownie do art. 14b § 1 i § 2 ustawy Ordynacja podatkowa interpretacja nie jest wiążąca dla wnioskodawców, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej i może zostać zmieniona albo uchylona wyłącznie w drodze decyzji, w trybie określonym w § 5.

Na powyższe postanowienie służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków-Śródmieście w terminie 7 dni od daty doręczenie niniejszego postanowienia.

Podobne interpretacje: