Drukuj

1. Czy w przedstawionym stanie faktycznym za datę powstania przychodu należy uznać ostatni dzień okresu rozliczeniowego ustalonego w umowie tj. dziesiąty dzień każdego miesiąca? 2. Czy w przypadku usługi świadczonej na przełomie roku kalendarzowego tj. od pierwszego grudnia do 10 stycznia przychody z tytułu wykonania tej usługi należy zaewidencjonować do przychodów roku, w którym rozpoczęto wykonanie usługi (1 grudnia) czy do przychodów roku, w którym zakończono wykonie usługi (10 stycznia)?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA


Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 15 października 2007 r. (data wpływu 17 października 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie daty powstania przychodu - jest prawidłowe.


UZASADNIENIE


W dniu 17 października 2007 r. (data wpływu) został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie daty powstania przychodu.


W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.


Wnioskodawca w ramach działalności gospodarczej prowadzi Agencję Pracy Tymczasowej. Obecnie zamierza podpisać z kontrahentami nową umowę regulującą zasady współpracy. Zgodnie z ustawą z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych działając jako Agencja Pracy Tymczasowej (dalej jako APT) zobowiązuje się kierować zatrudnione osoby do pracy na rzecz i pod kierownictwem pracodawcy użytkownika (kontrahenta). Zgodnie z umową, usługi APT wykonywane są w okresach rozliczeniowych liczonych od pierwszego dnia danego miesiąca do dziesiątego dnia następnego miesiąca. Tak ustalony okres rozliczeniowy wynika ze specyfiki działania agencji pracy tymczasowej i kierowania pracowników i zleceniobiorców tymczasowych do pracy na terenie pracodawcy użytkownika. Usługa agencji Wnioskodawcy obejmuje prace osób kierowanych do pracodawcy użytkowania oraz jej rozliczenie, usunięcie niezgodności, przedstawienie raportów i analiz z tej pracy. Pracodawca użytkownik w terminie do 5 dnia miesiąca przedkłada APT raport „potwierdzenie liczby przepracowanych godzin” - raport ten to zbiorcze zestawienie łącznej ilości godzin i przepracowanych w poprzednim miesiącu na rzecz pracodawcy użytkownika przez wszystkich pracowników i zleceniobiorców APT. Ponadto, pracodawca użytkownik w terminie do 5 dnia miesiąca przedkłada APT raport „raport godzin pracy pracownika tymczasowego”- raport ten to szczegółowe zestawienie łącznej ilości godzin przepracowanych w poprzednim miesiącu na rzecz pracodawcy użytkownika przez poszczególnych pracowników i zleceniobiorców APT (z rozbiciem na godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy oraz przerwy w pracy). Następnie w terminie do 10 dnia miesiąca APT winna zweryfikować te raporty, a w przypadku ustalenia nieprawidłowości wyjaśnić je z poszczególnymi pracownikami i zleceniobiorcami a ponadto powinna przedstawić pracodawcy użytkownikowi sprawozdanie z dokonanych ustaleń. Również w powyższym terminie APT winna wykonać na rzecz pracodawcy użytkownika analizę pracy pracowników i zleceniobiorców kierowanych do niego do pracy. Z tytułu świadczonych usług APT otrzymuje od pracodawcy użytkownika wynagrodzenie, którego wysokość ustalana jest z reguły jako stawka za godzinę pracy pracownika lub zleceniobiorcy.

Wnioskodawca, prowadzi ewidencję podatkową w oparciu o podatkową księgę przychodów i rozchodów.


W związku z powyższym zadano następujące pytania:


  1. Czy w przedstawionym stanie faktycznym za datę powstania przychodu należy uznać ostatni dzień okresu rozliczeniowego ustalonego w umowie tj. dziesiąty dzień każdego miesiąca...
  2. Czy w przypadku usługi świadczonej na przełomie roku kalendarzowego tj. od pierwszego grudnia do 10 stycznia przychody z tytułu wykonania tej usługi należy zaewidencjonować do przychodów roku, w którym rozpoczęto wykonanie usługi (1 grudnia) czy do przychodów roku, w którym zakończono wykonie usługi (10 stycznia)...


Zdaniem Wnioskodawcy, za datę powstania przychodu w pierwszej z opisanych sytuacji należy uznać ostatni dzień okresu rozliczeniowego określonego w umowie tj. dziesiąty dzień każdego miesiąca, a w drugim przypadku (na przełomie roku) za datę powstania przychodu zgodnie z umową należy uznać dzień 10 stycznia.


W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.


Zgodnie z zasadą ogólną, określoną przez art. 14 ust. 1e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), w brzmieniu obowiązującym od 01.01.2007 r., jeżeli strony ustalą, że usługa jest rozliczana w okresach rozliczeniowych, za datę powstania przychodu uznaje się ostatni dzień okresu rozliczeniowego określonego w umowie lub na wystawionej fakturze, nie rzadziej niż raz w roku.

Zatem, w sytuacji, gdy postanowienia umowy, która jest wykonywana stale, w dłuższym – określonym bądź nieokreślonym czasie, przewidują, iż wynagrodzenie wypłacane będzie w okresach rozliczeniowych, to przychód z tytułu usług wykonywanych w ramach tej umowy powstaje zawsze w ostatnim dniu okresu wskazanego w umowie (lub na fakturze) jako okres rozliczeniowy.

Należy zauważyć ponadto, że przepisy podatkowe nie definiują pojęcia usług ciągłych. Istotną okolicznością w tym wypadku świadczącą o momencie powstania przychodu jest określenie w łączącej strony umowie lub na wystawionej fakturze, jakiego okresu dotyczy czynność będąca jej przedmiotem. Wynika z tego, że określenie okresu rozliczeniowego pozostaje wyłącznie w gestii stron, które łączy stosunek cywilnoprawny.

Wobec powyższego, data powstania przychodu zależy od postanowień umowy co do terminu dokonywania rozliczeń, a nie od daty wykonania świadczenia lub wystawienia faktury.

Z analizy stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, iż znajduje w tej sprawie zastosowanie powołany art. 14 ust. e ww. ustawy, zatem za datę powstania przychodu należy uznać ostatni dzień okresu rozliczeniowego określonego w umowie. W sytuacji gdy umowa przewiduje dziesiąty dzień każdego miesiąca kalendarzowego jako ostatni dzień okresu rozliczeniowego, to dniem powstania przychodu Wnioskodawcy będzie zawsze dziesiąty dzień każdego miesiąca, również na przełomie roku będzie to dzień 10 stycznia.

Jednakże należy podkreślić, iż w sytuacji gdy postanowienia umowy stanowią, że usługa realizowana w sposób ciągły jest rozliczana w okresach miesięcznych - tj. za miesiąc kalendarzowy, przychód powstaje ostatnim dniu miesiąca, bez względu na ustaloną datę płatności lub termin dokonania rozliczenia wykonanej usługi.


Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę w złożonym w dniu 17 października 2007 r. wniosku na druku ORD-IN oraz stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.


Złożenie przez Wnioskodawcę fałszywego oświadczenia, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej powoduje, że niniejsza interpretacja nie wywołuje skutków prawnych (art. 14b § 4 Ordynacji podatkowej).


Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Podobne interpretacje: