Interpretacje w temacie: Katalog źrodeł przychodów

Ścieżka aktualnego tematu

Odprawy emerytalne stanowią przychód ze stosunku pracy w rozumieniu art. 10 ust. 1 i art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Izba Skarbowa w Białymstoku decyzją z dnia 29 listopada 1999 r. po rozpatrzeniu odwołania Walentyny S. od decyzji Urzędu Skarbowego w B. z dnia 28 września 1999 r. odmawiającej stwierdzenia nadpłaty wpodatku dochodowym od osób fizycznych za 1997 r., utrzymała w mocy zaskarżoną decyzję. Przedmiotem sprawy był wniosek Walentyny S., którego istotę stanowiło żądanie weryfikacji rozliczenia podatku doc ...

Moment powstania obowiązku podatkowego

Odpowiadając na pismo z dnia 28.01.03 r. i działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. Nr. 137, poz. 926 z 1997 r.) Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach uprzejmie wyjaśnia: Z pisma wynika, że prowadzi Pan działalność gospodarczą "E." Kielce ul. X. opodatkowaną na zasadach ogólnych oraz wraz z żoną jest właścicielem nieruchomości, z której część zo ...

Katalog źrodeł przychodów

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 18.03.2003 r. (uzupełnione dn. 24.03.2003 r.), skierowane do Urzędu Skarbowego w Skarżysku-Kam., w sprawie opodatkowania dochodów z tytułu najmu placu, na którym garażowany jest samochód służbowy. Urząd Skarbowy w Skarżysku-Kam., na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi wyjaśnia, iż ...

Katalog źrodeł przychodów

W odpowiedzi na pismo z dnia 12.09.2003 r. (data wpływu - 16.09.2003 r.) dotyczącego udzielenia informacji w zakresie momentu powstania przychodu z najmu lokalu mieszkalnego nie związanego z działalnością gospodarczą, Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach wyjaśnia co następuje. Zgodnie z ogólną zasadą wynikającą z unormowania zawartego w art. 10 ust. 1 pkt 6 i art. 11 ust. 1, a także w a ...

Czy zbieractwo i kolekcjonerstwo minerałów z powierzchni ziemi, tj. złota, platyny, srebra podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym ?

W odpowiedzi na pismo z dnia 15.01.2004r. (data wpływu 19.01.2004r.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zgierzu działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), informuje, iż analizując obowiązujące przepisy prawa podatkowego: ustawę z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14, poz. 176 ze zm.); ...


Spółka pyta do którego źródła przychodów powinny zostać zakwalifikowane certyfikaty inwestycyjne?

W odpowiedzi na pismo z dnia 29.01.2004 (wpłynęło do Urzędu 10.02.2004r.) nr TFIKBSA/27/04 uzupełnione w dniu 20.02.2004 r. nr pisma TFIKBSA/50/04 Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr. 137, poz. 926 ze zm.) informuje, że: Stosownie do postanowień art. 103 ustawy z dnia 28 ...

Jestem autorem skryptu dla studentów do nauki języka obcego z komentarzem. Koszt jego wydruku pokryłam w całości ze środków własnych, na potwierdzenie czego posiadam rachunek wystawiony przez drukarnię. Sprzedażą wydrukowanych egzemplarzy zajmuje się księgarnia. W jaki sposób mam rozliczyć w zeznaniu rocznym uzyskany z w/w tytułu dochód?

Dla celów podatku dochodwoego od osób fizycznych definicja "działalności gospodarczej" ( obowiązująca w roku 2003 ) zawarta została w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa ( Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm. ). Zgodnie z tą definicją, ilekroć w w/w ustawie mowa jest o działalności gospodarczej, rozumie sie przez to każdą działalność zarobkową w rozumieniu przepisów prawa działaln ...


Opodatkowanie przychodu ze sprzedaży nieruchomości uprzednio wywłaszczonej.

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na zapytanie z dnia 4 sierpnia 2003 r., dotyczące opodatkowania przychodu ze sprzedaży nieruchomości informuje: Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. „a” ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizyc ...

Generowanie strony w 12 ms