Drukuj

Opodatkowanie przychodów uzzyskiwanych z tytułu dzierżawy gruntu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 17 marca 2009 r. (data wpływu 19 marca 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów uzyskiwanych z tytułu dzierżawy gospodarstwa rolnego – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 marca 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów uzyskiwanych z tytułu dzierżawy gospodarstwa rolnego.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawczyni posiada gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym.

Zainteresowana zrezygnowała z bycia rolnikiem ryczałtowym i obecnie jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług. Nie prowadzi Ona poza działalnością rolniczą żadnej innej działalności gospodarczej, ani także działalności działów specjalnych produkcji rolnej.

W marcu 2009 roku Wnioskodawczyni podpisała umowę dzierżawy części gruntu rolnego pod budowę farmy wiatrowej (w skrócie wiatraków). Umowa ta posiada poświadczone notarialnie podpisy obu stron. W tejże umowie dzierżawy widnieje zapis mówiący, że do czasu uzyskania przez wydzierżawiające grunt rolny przedsiębiorstwo, pozwoleń na budowę wiatraków, Zainteresowana ma prawo współużytkować grunt rolny na produkcję rolną.

Przedsiębiorstwo wydzierżawiające od Wnioskodawczyni grunt rolny, musi bowiem uzyskać pozwolenia na budowę wiatraków z różnych instytucji. Może to potrwać nawet około 2 lat, a i tak nie ma pewności, że otrzyma wszystkie wymagane prawem pozwolenia.

Aby móc starać się o uzyskanie pozwoleń na budowę wiatraków, przedsiębiorstwo musiało posiadać zabezpieczony grunt, na którym będzie stawiało farmę wiatrową. Dlatego też podpisano, umowę dzierżawy części gruntu rolnego wchodzącego w skład gospodarstwa rolnego Zainteresowanej, jako swoistą rezerwację gruntu pod przyszłą budowę.

Do czasu uzyskania pozwoleń na budowę przez wydzierżawiające przedsiębiorstwo, Wnioskodawczyni będzie współużytkowała swój grunt nadal jako grunt rolny (uprawa zboża). Dopiero po uzyskaniu pozwolenia przez przedsiębiorstwo, grunt wydzierżawiony zostanie odrolniony i rozpocznie się budowa.

Współużytkowanie gruntu przez Zainteresowaną ma polegać z Jej strony na dalszym użytkowaniu gruntu na cele rolnicze, a ze strony wydzierżawiającego na dokonywaniu pomiarów i innych czynności wymaganych dla celu uzyskania odpowiednich pozwoleń na budowę (np. od ornitologów).

Za dzierżawę do momentu rozpoczęcia budowy, przedsiębiorstwo będzie płaciło 1 raz w roku (w marcu) umowną kwotę dzierżawy.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

  1. Czy samo podpisanie umowy dzierżawy części gruntu rolnego skutkuje opodatkowaniem podatkiem dochodowym od osób fizycznych...
  2. Czy zapis w umowie dzierżawy mówiący o współużytkowaniu gruntu rolnego może mieć wpływ na opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Jeżeli tak, to czy do momentu odrolnienia gruntu rolnego, a tym samym rozpoczęcia wówczas budowy farmy wiatrowej, Zainteresowana może korzystać ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym jako dzierżawę na cele rolnicze...
  3. Czy też wychodząc z powyższych pytań, ważne jest tylko przyszłe choć niepewne przeznaczenie gruntu rolnego na cele nierolnicze, a tym samym Wnioskodawczyni powinna od razu opodatkować uzyskiwany przychód dzierżawy podatkiem dochodowym od osób fizycznych...


Zdaniem Wnioskodawczyni, zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, źródłem przychodów są: najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa i inne umowy o podobnym charakterze w tym również dzierżawa, poddzierżawa działów specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego składników na cele nierolnicze (…).

W świetle tego artykułu można wnioskować, że wyłącznie przychody z dzierżawy lub poddzierżawy części gospodarstwa rolnego na cele rolnicze nie będą podlegały opodatkowaniu. Przedmiot dzierżawy musi być wykorzystywany na cele rolnicze.

Zainteresowana uważa, że w Jej przypadku, dopóki grunt rolny jest współużytkowany przez Nią w takim stopniu jak opisała powyżej na cele rolnicze, dopóty może Ona korzystać ze zwolnienia przewidzianego przez powołany przepis. W momencie odrolnienia gruntów, co skutkować będzie rozpoczęciem budowy farmy wiatraków, straci zwolnienie, gdyż wówczas będzie to działalność nie związana z rolnictwem.

Wnioskodawczyni zdaje sobie sprawę, że wydzierżawiony przez Nią grunt, jest de facto przeznaczony na działalność nierolniczą. Skoro jednak budowa farmy wiatrowej jest zdarzeniem przyszłym i niepewnym (ponieważ przedsiębiorstwo wydzierżawiające nie jest w stanie zagwarantować, że uzyska wszystkie wymagane pozwolenia, a tym samym rozpocznie budowę), to wydzierżawienie części gruntu rolnego wchodzącego w skład gospodarstwa rolnego Zainteresowanej , traktowane jest jako swoista rezerwacja gruntu, tak aby nikt go od Niej nie wydzierżawił, lub aby go nie sprzedała osobie trzeciej. Poza tym, Wnioskodawczyni uważa, że zapis w umowie dzierżawy stanowiący, iż ma Ona prawo użytkować grunt nadal na cele rolnicze (choć okresowo), skutkować powinien zwolnieniem opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 10 ust. 1 pkt 6 ww. ustawy jednym ze źródeł przychodu jest – najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne umowy o podobnym charakterze, w tym również dzierżawa, poddzierżawa działów specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego składników na cele nierolnicze albo na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej, z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą.

W myśl art. 2 ust. 1 pkt 1 cytowanej ustawy, przepisów ustawy o podatku od osób fizycznych nie stosuje się do przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej.

Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych działalnością rolniczą, w rozumieniu ust. 1 pkt 1, jest działalność polegająca na wytwarzaniu produktów roślinnych lub zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym (naturalnym) z własnych upraw albo hodowli lub chowu, w tym również produkcja materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcja warzywnicza gruntowa, szklarniowa i pod folią, produkcja roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadownicza, hodowla i produkcja materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcja zwierzęca typu przemysłowo-fermowego oraz hodowla ryb, a także działalność, w której minimalne okresy przetrzymywania zakupionych zwierząt i roślin, w trakcie których następuje ich biologiczny wzrost, wynoszą co najmniej:

  1. miesiąc - w przypadku roślin,
  2. 16 dni - w przypadku wysokointensywnego tuczu specjalizowanego gęsi lub kaczek,
  3. 6 tygodni - w przypadku pozostałego drobiu rzeźnego,
  4. 2 miesiące - w przypadku pozostałych zwierząt licząc od dnia nabycia.


Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Zainteresowana wydzierżawiła grunt rolny na rzecz przedsiębiorstwa, które zamierza na nim wybudować farmę wiatrową. Zgodnie z treścią umowy dzierżawy Wnioskodawczyni – do czasu uzyskania przez przedsiębiorstwo odpowiednich pozwoleń – będzie współużytkownikiem gruntu. Współużytkowanie przedmiotowego gruntu z Jej strony będzie polegało na działalności rolniczej, tj. uprawie zboża. Natomiast ze strony przedsiębiorstwa współużytkowanie gruntu będzie polegało na dokonywaniu pomiarów i innych czynności wymaganych w celu uzyskania pozwoleń na budowę wiatraków. Do czasu uzyskania przez przedsiębiorstwo ww. pozwoleń za dzierżawę Zainteresowana będzie otrzymywała raz w roku dzierżawne.

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu pragnie podkreślić, iż w myśl ww. przepisu art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychody z tytułu dzierżawy nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym tylko w przypadku, kiedy dzierżawca wykorzystuje wydzierżawiany grunt na cele rolnicze. Taka sytuacja nie ma jednak miejsca w niniejszej sprawie, gdyż Zainteresowana otrzymuje wynagrodzenie od przedsiębiorstwa, które wykorzystuje grunt na cele nierolnicze (tj. pomiary i inne czynności zmierzające do wybudowania na nim farmy wiatrowej). Powyższego nie zmienia fakt, iż Wnioskodawczyni współużytkuje przedmiotowy grunt na cele rolnicze, tj. uprawę zboża.

Reasumując stwierdzić należy, iż samo podpisanie umowy dzierżawy nie skutkuje opodatkowaniem podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Jednak z uwagi na fakt, iż wydzierżawiające przedsiębiorstwo nie prowadzi na przedmiotowym gruncie działalności rolniczej (a działalność zmierzającą do wybudowania farmy wiatrowej) przychody uzyskiwane przez Zainteresowaną z tytułu dzierżawy części gruntów rolnych na cele nierolnicze stanowią źródło przychodu określone w art. 10 ust. 1 pkt 6 ww. ustawy i podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Podobne interpretacje: