Drukuj

Czy naliczoną i wypłaconą w styczniu 2005 r. premię za grudzień 2004 r. należy ująć w PIT-11 osoby fizycznej zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych w 2004 r. czy w 2005 r. ?

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 216, art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie postanawia uznać przedstawione stanowisko w złożonym wniosku o interpretację przepisów prawa podatkowego za prawidłowe.

Uzasadnienie

W dniu 25.02.2005 r. złożono w tut. Urzędzie wniosek (uzupełniony pismem z dnia 03.03.2005 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, w którym przedstawiono następujący stan faktyczny:

W styczniu 2005 r. dokonano naliczenia premii Przedstawicieli Regionalnych należnych za m-c grudzień 2004 r. Premie te, w myśl zasad określonych w treści umów o pracę, stanowią zmienny składnik wynagrodzenia o charakterze prowizyjnym. Podstawę naliczenia premii stanowi różnica pomiędzy przychodami wypracowanymi przez Przedstawiciela a kosztami poniesionymi dla ich osiągnięcia. Ostatecznym terminem wypłaty premii jest 20-ty następnego miesiąca (w tym przypadku 20 stycznia 2005 r.).

W rezultacie, świadczenie będące składnikiem wynagrodzenia wynikającym z kosztów i przychodów wykazanych w roku 2004 zostało ustalone (tj. naliczone) oraz wypłacone w roku 2005.

Czy naliczoną i wypłaconą w styczniu 2005 r. premię za grudzień 2004 r. należy ująć w PIT-11 osoby fizycznej zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych w 2004 r. czy w 2005 r. ?

Podatnik w przedmiotowej sprawie zajął następujące stanowisko:
W nawiązaniu do przedstawionego wyżej stanu faktycznego uznał, że naliczoną i wypłaconą premię w styczniu 2005 r. za grudzień 2004 r., należy zaliczyć do przychodów roku 2005 i wykazać w PIT-11 poszczególnych podatników.

Zgodnie z zapisem art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), stosownie do swojej właściwości miejscowej naczelnik urzędu skarbowego (...) na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta ma obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa, albo postępowanie przed sądem administracyjnym.

W związku z powyższym udzielam interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego następująco:

Stosownie do zapisu art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) "przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-16, art. 17 ust. 1 pkt 6 i 9, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń".

Zgodnie z treścią powyższego zapisu premia za m-c grudzień 2004 r. wypłacona w m-cu styczniu 2005 r. jest przychodem dla podatnika w roku 2005 i w związku z tym będzie przychodem wykazanym w "Informacji o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy" na wzorze PIT-11 za 2005 r.

Pouczenie

Informuję, że interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.

Interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Zgodnie z art. 14a § 4 Ordynacji podatkowej na niniejsze postanowienie służy Stronie zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Lublinie za pośrednictwem Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

Podobne interpretacje: