Drukuj

Katalog źrodeł przychodów

W odpowiedzi na pismo z dnia 12.09.2003 r. (data wpływu - 16.09.2003 r.) dotyczącego udzielenia informacji w zakresie momentu powstania przychodu z najmu lokalu mieszkalnego nie związanego z działalnością gospodarczą, Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach wyjaśnia co następuje.

Zgodnie z ogólną zasadą wynikającą z unormowania zawartego w art. 10 ust. 1 pkt 6 i art. 11 ust. 1, a także w art. 16a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. Nr 14 z 2000 r., poz. 476 ze zm.) przychodem uzyskanym z najmu lokalu mieszkalnego nie związanego z działalnością gospodarczą, są otrzymane lub pozostawione do dyspozycji podatnika pieniądze, wartości pieniężne lub wartość otrzymanych świadczeń w naturze lub innych nieodpłatnych świadczeń.

Momentem powstania przychodu, co do zasady nie jest, więc moment powstania należności, lecz moment rzeczywistego otrzymania lub postawienia do dyspozycji podatnika kwoty (wartości) pieniężnej. Otrzymanie przychodu może polegać na wręczeniu podatnikowi pieniędzy i wartości pieniężnych, zwiększeniu o określoną wierzytelność jego rachunku bankowego albo na dostarczeniu podatnikowi świadczeń w naturze lub w formie innych nieodpłatnych świadczeń. Przypadki opodatkowania przychodów należnych, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, stanowią wyjątek w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zasada opodatkowania przychodów należnych ma m.in. zastosowanie do przychodów:
- z działalności gospodarczej (art. 14),
- z działów specjalnych (art. 15),
- z nieruchomości odstąpionych bezpłatnie (art. 16),
- z odpłatnego zbycia tytułu własności udziałów w spółkach, akcji oraz innych papierów wartościowych, w tym także pochodnych instrumentów finansowych od papierów wartościowych (art. 17 ust. 1 pkt 6),
- uzyskanych jako nominalna wartość udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część (art. 17 ust. 1 pkt 9),
- z odpłatnego zbycia nieruchomości oraz praw majątkowych i innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 (art. 19),
- nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych (art. 20 ust. 3).

Jeżeli więc wynajem lokali nie jest przedmiotem prowadzonej działalności gospodarczej ani też wynajmowany lokal mieszkalny (nie służył) nie jest z nią związany, przychód uzyskany z tego tytułu nie jest przychodem z działalności.

Dla celów podatkowych jest to odrębne źródło przychodu wymienione w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przychód z tego tytułu pojawia się dopiero wtedy, gdy podatnik otrzymuje pieniądze, albo, kiedy pieniądze są postawione do jego dyspozycji, a nie w dacie wystawienia faktury/rachunku tj. w chwili samego stwierdzenia przez osobę zobowiązaną, że podatnikowi przysługuje należność w określonej wysokości.

Podobne interpretacje: