Drukuj

Czy mam odprowadzać podatek dochodowy z tytułu sprzedazy książek, pocztówek, staridruków, grafiki, której właścicielem jestem od lat, na aukcjach internetowych?

P o s t a n o w i e n i e

Działając na podstawie art. 216 § 1, art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r – Ordynacja podatkowa /Dz.U. z 2005r Nr 8, poz. 60 z późn. zm./ Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Wawer stwierdza, iż:zajęte przez Panią stanowisko we wniosku z dnia 21.02.2006r dotyczące sprzedaży przedmiotów na aukcjach internetowych jest prawidłowe.

U z a s a d n i e n i e

Pismem z dnia 21.02.2006r zwróciła się Pani o udzielenie pisemnej interpretacji w sprawie stosowania przepisów z zakresu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Stosownie do przepisu art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r – Ordynacja podatkowa (Dz.U z 2005 r. Nr 8, poz.60 z póżn. zm.) naczelnik urzędu skarbowego na pisemny wniosek podatnika ma obowiązek udzielić pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. Podatnik składając zapytanie do właściwego urzędu zgodnie z art.14a § 2 w/w ustawy jest obowiązany do wyczerpującego przedstawienia stanu faktycznego oraz własnego stanowiska w sprawie.

Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, iż zamierza Pani sprzedać na aukcjach internetowych stare przedmioty (książki, pocztówki, starodruki, zdjęcia itp.) będące jej własnością od dawna. W związku z tym zwraca się Pani z zapytaniem, czy przychody (dochody) uzyskane ze sprzedaży tych przedmiotów będą opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Po zapoznaniu się ze stanem faktycznym, Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Wawer stwierdza, co następuje:

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000r Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz dochodów, od których na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) zaniechano poboru podatku. Zatem wszelkie dochody podatnika nie wymienione enumeratywnie w katalogu zwolnień przedmiotowych podlegają opodatkowaniu.

Stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 8 lit.d w/w ustawy źródłem przychodów jest m.in. odpłatne zbycie innych rzeczy (rzeczy ruchomych), jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie. Przychód uzyskany z odpłatnego zbycia rzeczy posiadanych krócej, niż pół roku pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, należy wykazać w zeznaniu, o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym w pozycji “inne źródła”, w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym i w tym terminie wpłacić różnicę między podatkiem należnym od dochodu wynikającego z zeznania, a sumą należnych za dany rok zaliczek, w tym również sumą zaliczek pobranych przez płatników (zgodnie z art. 45 ust. 1 i ust. 4 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Należy jednak zaznaczyć, iż w myśl art. 19 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychodem z odpłatnego zbycia rzeczy jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Jeżeli jednak cena bez uzasadnionej przyczyny znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w wysokości rynkowej.

Kosztem uzyskania tego przychodu są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodu ze sprzedaży rzeczy - w tym również koszt jej nabycia, o czym mowa w art. 22 ust. 1 i art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Natomiast przychód uzyskany ze sprzedaży rzeczy używanych po terminie określonym w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit.d w/w ustawy nie stanowi źródła przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Przechodząc do innych zagadnień związanych ze sprzedażą rzeczy ruchomych, należy zauważyć ewentualność opodatkowania sprzedaży podatkiem od czynności cywilnoprawnych regulującym odmienne sytuacje, niż podatek dochodowy od osób fizycznych. Zgodnie z art. 1 ust. 1 lit. a) ustawy z dnia 09.09.2000 r o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. Nr 86, poz. 959 z późn. zm.), podatkowi podlegają w szczególności takie czynności cywilnoprawne jak umowy sprzedaży rzeczy ruchomych. Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania w/w czynności, o czym stanowi art. 3 ust. 1 pkt 1 w/w ustawy, natomiast podstawą opodatkowania jest wartość rynkowa rzeczy, co wynika z art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a) i c) ustawy. Art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. a) i b) cyt. wyżej ustawy stanowi, że stawki podatku od umowy sprzedaży rzeczy ruchomych wynoszą 2%. Ustawa nakłada na podatników obowiązek złożenia deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC-1) oraz obliczenia i wpłacenia podatku w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego (art. 10 ust. 1) - bez wezwania organu podatkowego, a obowiązek zapłaty tego podatku ciąży solidarnie na stronach czynności cywilnoprawnych (art. 4 i art. 5).

Zauważyć jeszcze należy, że jeżeli planowana przez Panią sprzedaż będzie prowadzona w celu zarobkowym, tzn. z nastawieniem na zysk w sposób zorganizowany i ciągły, na własny lub cudzy rachunek to stosownie do art. 5a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000r Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) należy potraktować to jako pozarolniczą działalność gospodarczą, o której mowa w przepisie art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy. A zatem przychody z tego tytułu należałoby opodatkować wg zasad uregulowanych w przepisach o działalności gospodarczej.

Mając powyższe na uwadze Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Wawer stwierdza, że zajęte przez Panią stanowisko we wniosku odnośnie nie opodatkowania podatkiem dochodowym sprzedaży rzeczy, których jest Pani własnością od dawna jest prawidłowe.

Jednocześnie nadmienia się, że tut. organ udzieli odpowiedzi w zakresie podatku VAT odrębnym postanowieniem.

Niniejsza interpretacja o zakresie stosowania prawa podatkowego, dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.

Zgodnie z art. 14 b § 1 ustawy ordynacja podatkowa udzielona interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika, inkasenta, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Na niniejsze postanowienie, zgodnie z art. 14 a § 4 Ordynacja podatkowa przysługuje prawo złożenia zażalenia. Zażalenie składa się do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia /art. 236 § 2 Ordynacji podatkowej/ za pośrednictwem Naczelnika tut. Urzędu Skarbowego.

Podobne interpretacje: