Drukuj

Czy osiągnięty przychód ze sprzedaży lasu podlega opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym?

POSTANOWIENIE

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kartuzach działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005 roku 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Pana (..) zam. (...) złożonego 07.12.2006r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości

stwierdza, że

stanowisko przedstawione w tym wniosku jest nieprawidłowe

w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego.

UZASADNIENIE

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż podatnik wraz z małżonką Panią (...) dokonali dnia 16.12.2003r. zgodnie z aktem notarialnym Rep. „A” nr (...) zakupu nieruchomości położonej w (...), oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr (...) o obszarze (...) ha, stanowiącej las sosnowy młodnik w wieku 20 do 25 lat. Zgodnie z opinią urbanistyczną wydaną dnia 04.12.2003r. przedmiotowa działka stanowi teren kompleksu leśnego i przeznaczona jest do gospodarki leśnej. Opinia urbanistyczna (dołączona do złożonego wniosku o interpretację przepisów) z dnia 28.11.2006r. stwierdza, iż w planie zagospodarowania przestrzennego gminy (...), który utracił ważność na koniec 2002 - działka ta stanowi w części teren upraw polowych, a w części tereny lasów i zadrzewień.

Zdaniem podatnika uzyskany przychód ze sprzedaży podlega zwolnieniu z 10% zryczałtowanego podatku dochodowego.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kartuzach informuje, iż zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( j.t. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.) źródłem przychodów jest między innymi odpłatne zbycie nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 28 w/w ustawy wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane z tytułu sprzedaży całości lub części nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego; zwolnienie nie dotyczy przychodu uzyskanego ze sprzedaży gruntów, które w związku z tą sprzedażą utraciły charakter rolny lub leśny.

Należy zaznaczyć, iż zgodnie z art. 2 ust. 4 wyżej cytowanej ustawy ilekroć w ustawie jest mowa o gospodarstwie rolnym, oznacza to gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym.

Według brzmienia art. 1 i 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (j. t. Dz. U. z 2006r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.) za gospodarstwo rolne uważa się: obszar gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej. Definicja ustawowa gospodarstwa rolnego nie obejmuje zatem lasów.

Również Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38 poz. 454) i zawarty w nim podział użytków gruntowych potwierdza fakt, iż las nie stanowi ani użytku rolnego, ani gruntu zakrzewionego i zadrzewionego na użytkach rolnych. Zatem sprzedaż lasu nie może podlegać zwolnieniu wynikającemu z art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Reasumując, przychód ze sprzedaży nieruchomości określonej jako las winien zostać opodatkowany zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217 poz. 1588) do przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c ustawy, nabytych lub wybudowanych do dnia 31 grudnia 2006 r., stosuje się zasady określone w ustawie, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007r. Art. 28 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, że podatek od przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości ustala się w formie ryczałtu w wysokości 10% uzyskanego przychodu. Podatek ten jest płatny bez wezwania w terminie 14 dni od dnia dokonania odpłatnego zbycia na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika. Zasada, o której mowa powyżej, nie ma zastosowania do podatników dokonujących sprzedaży, którzy przychód uzyskany ze sprzedaży przeznaczą na cele określone w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) lub lit. e) cytowanej ustawy w brzmieniu obowiązującym przed 01.01.2007r.

Podobne interpretacje: