Drukuj

Czy dokonując sprzedaży budynku mieszkalnego (bądź jego części lub udziału w tym budynku) Wnioskodawczyni skorzysta ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA


Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112 poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 11 grudnia 2007 r. (data wpływu 19 grudnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodu uzyskanego ze zbycia budynku mieszkalnego nabytego w 2007 r. w drodze spadku - jest prawidłowe.


UZASADNIENIE


W dniu 19 grudnia 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodu uzyskanego ze zbycia budynku mieszkalnego nabytego w 2007 r. w drodze spadku.


W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.


Sąd Rejonowy prowadzi postępowanie w sprawie stwierdzenia nabycia spadku po Pani matce zmarłej 15 lipca 2007 r. W skład spadku wchodzi nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym (dom jednorodzinny). Spadkobiercami, którym przysługuje prawo do spadku są dwie osoby: Pani oraz Pani siostra (innych spadkobierców nie ma).

Po uzyskaniu prawomocnego orzeczenia sądu w przedmiocie stwierdzenia nabycia spadku zamierza Pani zameldować się na pobyt stały w przedmiotowej nieruchomości. Nadmienia Pani również, iż ww. domu zameldowana była w okresie od 6 października 1975 r. do 30 września 1999 r. Po zameldowaniu zamierza Pani sprzedać przedmiotową nieruchomość bądź część lub udział w nieruchomości.


W związku z powyższym zadano następujące pytanie.


Czy dokonując sprzedaży przedmiotowego budynku mieszkalnego (bądź jego części lub udziału w tym budynku) Wnioskodawczyni skorzysta ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...


Zdaniem Wnioskodawczyni, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku są przychody uzyskane z odpłatnego zbycia budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, jeżeli podatnik był zameldowany w tym budynku na pobyt stały przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy przed datą zbycia (z zastrzeżeniem ust. 21 i 22 tego przepisu). Przepis ten wskazuje, iż aby skorzystać ze wskazanego powyżej zwolnienia, okres zameldowania na pobyt stały w sprzedawanym budynku ma być nie krótszy niż 12 miesięcy przed datą zbycia. A zatem, określony w ustawie okres zameldowania odnosi się wyłącznie do daty zbycia nieruchomości, a nie np. do daty nabycia nieruchomości albo do daty wejścia w życie ww. przepisu. Ww. przepis nie wskazuje również, iż 12-miesięczny okres zameldowania ma następować bezpośrednio przed datą zbycia, ani też że ma to być okres nieprzerwany (ciągły).

W związku z tym, iż w przedmiotowym budynku mieszkalnym zameldowana była Pani na pobyt stały w okresie od 6 października 1975 r. do 30 września 1999 r., a zatem przez okres dłuższy niż 12 miesięcy oraz zameldowana będzie w dacie zbycia nieruchomości, tym samym przy sprzedaży ww. budynku będzie korzystała ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 126 ww. ustawy.


W świetle obowiązującego stanu prawnego, stanowisko Wnioskodawcy przedstawione złożonym wniosku z dnia 11 grudnia 2007 r. należy uznać za prawidłowe.


Zgodnie z treścią art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, ze zmianami) źródłem przychodów jest odpłatne zbycie:


  1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
  2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
  • jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonywaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.


Nowe zasady opodatkowania przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości, w tym ww. przepis art. 21 ust. 1 pkt 126, zostały wprowadzone ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2006 r., Nr 217, poz. 1588). Zgodnie z przepisem przejściowym (art. 7 ust. 1 ustawy zmieniającej), przepisy wprowadzone nowelizacją mają zastosowanie do dochodów uzyskanych ze zbycia nieruchomości i praw, nabytych lub wybudowanych (oddanych do użytkowania) od 1 stycznia 2007 r.

W myśl art. 30e powołanej powyżej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2007 r. - podatek od dochodu ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) wynosi 19% podstawy obliczenia podatku. Podatek ten płatny jest w terminie złożenia zeznania, o którym mowa w art. 45, za rok podatkowy, w którym nastąpiło odpłatne zbycie. Dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) nie łączy się z przychodami (dochodami) z innych źródeł.


Stosownie zaś do postanowień art. 21 ust. 1 pkt 126 ww. ustawy – w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2007 r. - wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane z odpłatnego zbycia:


  1. budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku,
  2. lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu,
  • jeżeli podatnik był zameldowany w budynku lub lokalu wymienionym w lit. a)-d) na pobyt stały przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy przed datą zbycia.


Podkreślić należy, iż ujęty w tym przepisie katalog rzeczy i praw, których sprzedaż objęta jest zwolnieniem jest katalogiem zamkniętym.

Zwolnienie to ma zastosowanie do przychodów podatnika, który w terminie 14 dni od dnia dokonania odpłatnego zbycia nieruchomości lub prawa majątkowego złoży oświadczenie, że spełnia warunki do zwolnienia (art. 21 ust. 21 ww. ustawy). Oznacza to, że nie złożenie oświadczenia lub złożenie go po terminie spowoduje brak prawa do zwolnienia.

Przepis art. 21 ust. 1 pkt 126 ww. ustawy, nie określa daty, od której należy liczyć okres zameldowania, nie uzależnia zameldowania, a tym samym prawa do zwolnienia, od posiadania tytułu własności do nieruchomości lub lokalu, lecz stanowi, że istotny jest fakt zameldowania podatnika na pobyt stały w zbywanym lokalu czy też budynku przez wyżej wskazany okres.

Na gruncie polskiego systemu prawa, a w szczególności prawa podatkowego, można mówić o zasadzie pierwszeństwa wykładni językowej. Posługując się jedną z reguł tej wykładni można stwierdzić, że - skoro omawiany przepis nie określa ani daty początkowej, od której należy liczyć bieg terminu zameldowania, ani też nie wymaga aby była zachowana jego ciągłość – to, zgodnie z treścią przepisu art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy, przyjąć należy, że do zwolnienia uprawnia zameldowanie w zbywalnym lokalu na pobyt stały przez okres obejmujący (co najmniej) 12 miesięcy wstecz od daty zbycia.

Jak wynika z treści wniosku w dniu 15 lipca 2007 r., nabyła Pani wraz z siostrą w drodze spadku nieruchomość zabudowaną domem jednorodzinnym. Po uzyskaniu prawomocnego orzeczenia sądu w przedmiocie stwierdzenia nabycia spadku zamierza Pani sprzedać tę nieruchomość (bądź jej część lub udział). W okresie od 6 października 1975 r. do 30 września 1999 r. była zameldowana na pobyt stały w przedmiotowej nieruchomości.

Oznacza to, iż spełniony został warunek zameldowania w zbywanej nieruchomości przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy przed datą zbycia.

Wobec powyższego, w przypadku gdy w terminie 14 dni od daty zbycia złoży Pani we właściwym urzędzie skarbowym, oświadczenie o spełnieniu warunków do zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, będą spełnione warunki do zwolnienia przychodu ze sprzedaży budynku mieszkalnego.


Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.


Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zmianami).

Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Podobne interpretacje: