Interpretacje w temacie: Przychody z innych źródeł

Ścieżka aktualnego tematu

Przychody z innych źródeł

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 4 stycznia 2003 r. w sprawie opodatkowania osób uzyskujących dochody za granicą, Urząd Skarbowy w Gorlicach uprzejmie informuje: Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymien ...

Przychody z innych źródeł

Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z 1997 r. ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 07.05.2003 r. skierowane do Ministerstwa Finansów w Warszawie i przekazane zgodnie z właściwością miejscową do załatwienia przez tut. Urząd w sprawie opodatkowania alimentów otrzymanych od męża, informuj ...

Obowiązkiem organów podatkowych dokonujących ustalenia podatku z nieujawnionych przychodów jest przede wszystkim ustalenie kwoty poniesionego wydatku oraz wartości zgromadzonych w tym roku zasobów finansowych. Te dwie wielkości muszą być stwierdzone przez organy podatkowe w sposób niebudzący wątpliwości, gdyż w istocie odpowiadają kwocie przychodu będącego podstawą wymiaru zryczałtowanego podatku. Wydatek oraz wartość zgromadzonych zasobów finansowych danego roku podatkowego nie mogą być zatem wielkościami ustalonymi w sposób dowolny ani domniemany.

Pierwszy Urząd Skarbowy w Szczecinie decyzją z dnia 15 czerwca 1999 r. Nr (...) ustalił Elżbiecie P. podatek dochodowy za 1993 r. w kwocie 40.128 zł od dochodu w kwocie 53.504 zł nie znajdującego pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów. Z uzasadnienia decyzji organu podatkowego pierwszej instancji wynika, że małżonkowie Elżbieta i Alfred P. ponieśli w 1993 r. wydatki związane z budową nieruchom ...

Do jakiego okresu należy zaksięgować dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych notę księgową, dotyczacą uzyskania premii pieniężnej?

Na podstawie przepisu art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137 poz. 926 z późn. zm.), po rozpatrzeniu złożonego przez Panów wniosku z dnia 22.02.2004r. (data wpływu 23.01.2004 r.), w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie Wspólników dotyczącej zasad opodatkowania podatkiem dochodowym od osób ...

Czy od uzyskanego dochodu z napiwków powinny być odprowadzane co miesiąc zaliczki na podatek?

W związku ze złożonym przez Panią w dniu 10.02.2004 r. (uzupełnionym 20.02.2004 r.) zapytaniem, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty działając na podstawie art.14a §1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) wyjaśnia: Napiwki otrzymane przez pracowników zawsze stanowią przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych ...

Czy świadczenia otrzymane od świadczeniodawcy w zwiazku z promocją i reklamą w przypadku przekroczenia jednorazowej kwoty 100,00 zł podlegają opodatkowaniu?

W odpowiedzi na pismo z dnia 2004-01-29 r. dot. udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w podatku dochodowego od osób fizycznych w sprawie opodatkowania otrzymanych nieodpłatnych świadczeń, których wartość przekracza kwotę 100,00 PLN - Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 199 ...

Czy otrzymane odsetki za zwłokę podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym?

Działając na podstawie art. 14 a ustawy z dnia 29.08.1997 r.- Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) w sprawie udzielenia odpowiedzi na pismo podatnika - czy z odsetek z wyroku sądowego od renty wyrównawczej zakład ma prawo pobrać opodatkowanie? Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olkuszu informuje: (...) "instytucję prawną odsetek za zwłokę reguluje art. 481 Kodeksu Cywilnego. Stanowi on, ...

Jak rozliczać się z dochodów jakie przynosi posesja?

W odpowiedzi na Pani pismo z dnia 23.12.2003r. uzupełnione dnia 02.02.2004r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zgierzu działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje, że: Przepis art. 659 § 1 Kodeksu cywilnego określa najem jako umowę, w której wynajmujący zobowiązuje się oddać rzecz do używania najemcy przez czas oznaczony l ...

Czy podlegają opodatkowaniu za 2003 r.: zaległe wynagrodzenia za pracę, ekwiwalent za niewykorzystany urlop, świadczenia urlopowe, odsetki za zwłokę wypłacone w 2003 r. przez komornika na podstawie wyroku Sądu Pracy, który jest kwestionowany przez pracodawcę. Jak odprowadzić podatek od w/w dochodów ?

Zgodnie z art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Urząd Skarbowy Łódź - Widzew w odpowiedzi na pismo z dnia 19.01.2004 r., uzupełnione w dniu 24.02.2004 r. informuje, że wypłacone przez komornika sądowego: zaległe wynagrodzenia za pracę, ekwiwalent za niewykorzystany urlop, świadczenie urlopowe, oraz wypłacone przez zakład pracy wynagrodzenie ...

Czy wypłacone przez płatnika byłemu pracownikowi odsetki naliczane od skapitalizowanych odsetek za opóźnianie w wypłacie nagrody jubileuszowej i odprawy pieniężnej korzystają ze zwolnienia z podatku dochodowego czy może stanowią przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Stalowej Woli, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), po zapoznaniu się z treścią wniosku z dnia 21.10.2003 r., wyjaśnia jak niżej: Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż na podstawie wyroku Sądu Okręgowego w T. zasądzono od byłego pracodawcy na rzecz pani: należność z ...

Generowanie strony w 123 ms