Drukuj

Sprzedałem piach ze swojej działki. Jaki podatek muszę zapłacić od kwoty którą uzyskałem w wyniku sprzedaży?

W dniu 14.07.2004 r. wpłynęło zapytanie w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie opodatkowania podatkiem dochodowym sprzedaży gruntu piaszczystego (piasku) z terenu działki dla X. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kraśniku na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) w odpowiedzi na pisemne zapytanie informuje:

Zgodnie z art. 5a pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) za pozarolniczą działalność gospodarczą uważa się działalność zarobkową wykonywaną w sposób zorganizowany i ciągły, prowadzoną we własnym imieniu i na własny rachunek lub cudzy rachunek, z której uzyskane przychody nie są zaliczone do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1,2 i 4-9. Jeżeli zatem działalność polegająca na sprzedaży gruntu piaszczystego (piasku) prowadzona jest w warunkach określonych w art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, to stanowi źródło przychodu określone w art. 10 ust 1 pkt 3 tej ustawy. W pozostałych przypadkach przychód z tej działalności należy uznać za przychód z innych źródeł na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy. Za przychody z innych źródeł, zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, z wyjątkiem alimentów na rzecz dzieci, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nie należące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nie znajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Jak wynika z powyższego katalog przychodów wymienionych w tym przepisie nie jest zamknięty i jednoznacznie określony. Stąd też, przychody z jednorazowej sprzedaży nie wykonywanej w sposób zorganizowany i ciągły gruntu piaszczystego (piasku) należy zaliczyć do w/w źródła przychodów. Zatem sprzedaż gruntu piaszczystego (piasku) w przedstawionym stanie faktycznym w zapytaniu jest przychodem z innych źródeł. Zgodnie z art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52 i art. 52a oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru (PIT-8C) o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego przekazać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

W związku z powyższym przychody uzyskane ze sprzedaży gruntu piaszczystego (piasku) podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z art. 45 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. W zeznaniu należy wykazać m. in. przychody z informacji o wysokości przychodów, o której mowa w art. 42a (tj. PIT-8C) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W tym samym terminie, jak stanowi art. 45 w/w ustawy podatnik uiszcza należny podatek wynikający z w/w zeznania.

Podobne interpretacje: