Drukuj

Wynagrodzenie wypłacane członkom Rady Osiedla stanowi przychód z innych źródeł. Wnioskodawca jest obowiązany kwotę wypłacanych świadczeń wykazać w PIT-8C. Wnioskodawca w tym przypadku nie będzie obowiązany do pobrania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, a wykazana w PIT-8C kwota będzie stanowiła dla członków Rad Osiedli przychód z innych źródeł, który będą obowiązani wykazać w zeznaniu rocznym za rok podatkowy w którym otrzymali wynagrodzenie. Wnioskodawca, jako płatnik ma obowiązek przesłania do urzędu skarbowego w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym roczne deklaracje zarówno PIT 11 jak i PIT 8C, według ustalonego wzoru (art. 42 ust. 1a ustawy), natomiast do końca lutego przesłać podatnikom imienne informacje o wysokości dochodu sporządzone według ustalonego wzoru (art. 42 ust. 2 pkt 1 ustawy).

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Państwa przedstawione we wniosku z dnia 02.04.2009 r. (data wpływu 06.04.2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu opodatkowania wynagrodzeń wypłacanych członkom Rady Nadzorczej i członkom Rad Osiedli jest:

  • prawidłowe – odnośnie sposobu wypłaty wynagrodzeń i wystawiania stosownej informacji PIT – 8C o uzyskanych przychodach członkom Rad Osiedli, oraz odnośnie sporządzania informacji o uzyskanych dochodach oraz pobranych zaliczkach członkom Rady Nadzorczej na właściwym formularzu PIT - 11,
  • nieprawidłowe – odnośnie sposobu ustalania kosztów uzyskania przychodu z tytułu wynagrodzenia wypłacanego raz na kwartał członkom Rady Nadzorczej.

UZASADNIENIE

W dniu 06.04.2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu opodatkowania wynagrodzeń wypłacanych członkom Rady Nadzorczej i członkom Rad Osiedli.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

W Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w W. organami statutowymi są między innymi Rada Nadzorcza i Rady Osiedli.

Rada Nadzorcza jest organem stanowiącym zgodnie z przepisami Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, natomiast Rady Osiedla pełnią rolę opiniodawczą i doradczą zgodnie z ustaleniami statutu Spółdzielni. Skład Rady Nadzorczej podlega wpisowi do KRS. Rady Osiedlowe nie podlegają wpisowi do KRS. Za udział w posiedzeniach członkowie Rady Nadzorczej oraz Rad Osiedlowych otrzymują miesięczne wynagrodzenie. Członkowie Rady Nadzorczej podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu, członkowie Rad Osiedli nie podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Spółdzielnia dokonuje wypłaty wynagrodzeń w okresach kwartalnych (suma wynagrodzenia stanowi miesięczne stawki wynagrodzenia x 3 miesiące).

Zryczałtowane koszty uzyskania przychodów naliczane są przy wynagrodzeniu członków Rady Nadzorczej w sposób następujący: 4 wypłaty kwartalne i 4 miesięczne stawki zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodów.

W przypadku członków Rad Osiedlowych zryczałtowane koszty uzyskania przychodów nie są naliczane. Spółdzielnia potrąca zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych zgodnie z obowiązującą skalą podatkową od dochodu członków Rady Nadzorczej oraz członków Rad Osiedlowych.

Spółdzielnia sporządza informacje o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy na drukach PIT-11 zarówno dla członków Rady Nadzorczej jak również dla członków Rad Osiedlowych

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w opisanym stanie faktycznym dokonywane przez Spółdzielnię czynności związane z naliczeniem zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodów, potrącaniem zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych sporządzaniem informacji o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy dotyczących wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej i członków Rad Osiedli jest prawidłowe...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Spółdzielnia uważa, iż wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej stanowią przychód z działalności wykonywanej osobiście zgodnie z art. 13 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Bez względu na terminy wypłat zryczałtowane koszty uzyskania przychodów winny wynosić: miesięczna kwota kosztów x liczba miesięcy, za które przysługuje wynagrodzenie – tak, by w roku koszty wynosiły nie więcej niż limit przewidziany w art. 22 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy w stosunku do członków Rady Nadzorczej winna być sporządzona na druku PIT-11.

Wynagrodzenia członków Rad Osiedli stanowią przychód z innych źródeł zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Członkom Rad Osiedli nie przysługują koszty uzyskania przychodów z tyt. wynagrodzenia za pełnienie funkcji członka Rady Osiedla.

Spółdzielnia nie powinna potrącać zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Informacja o przychodach z innych źródeł w danym roku w stosunku do członków Rad Osiedli winna być sporządzona na druku PIT - 8C.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za:

  • prawidłowe – odnośnie sposobu wypłaty wynagrodzeń i wystawiania stosownej informacji PIT – 8C o uzyskanych przychodach członkom Rad Osiedli, oraz odnośnie sporządzania informacji o uzyskanych dochodach oraz pobranych zaliczkach członkom Rady Nadzorczej na właściwym formularzu PIT - 11,
  • nieprawidłowe – odnośnie sposobu ustalania kosztów uzyskania przychodu z tytułu wynagrodzenia wypłacanego raz na kwartał członkom Rady Nadzorczej.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Na mocy art. 10 ust. 1 pkt 9 tej ustawy źródłami przychodów są inne źródła.

W myśl art. 20 ust. 1 wyżej powołanej ustawy, za przychody z innych źródeł, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nie należące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nie znajdujące pokrycie w ujawnionych źródłach.

Sformułowanie „w szczególności” dowodzi, że definicja przychodów z innych źródeł ma charakter otwarty i nie ma przeszkód, aby do tej kategorii zaliczyć również przychody inne niż wymienione wprost w przepisie art. 20 ust. 1 ustawy. O przychodzie podatkowym z innych źródeł należy mówić w każdym przypadku, kiedy u podatnika wystąpią realne korzyści majątkowe.

W art. 10 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, do źródeł przychodów podlegających opodatkowaniu zaliczona została działalność wykonywana osobiście. W ramach tego źródła przychodów w art. 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ustawodawca wyodrębnił i rozróżnił:

  • w pkt 5 – przychody otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich, bez względu na sposób powoływania tych osób, nie wyłączając odszkodowania za utracony zarobek, z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 7 oraz
  • w pkt 7 – przychody otrzymywane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych.

W myśl art. 11 ust. 1 ustawy przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-16, art. 17 ust. 1 pkt 6 i 9, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Zgodnie z art. 35 § 1 ustawy z dnia 16.09.1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2003r Nr 188 poz. 1948) organami spółdzielni są walne zgromadzenie, rada nadzorcza, zarząd, w spółdzielniach, w których walne zgromadzenie jest zastąpione przez zebranie przedstawicieli - zebrania grup członkowskich, Zgodnie z art. 35 § 3 wskazuje ponadto, iż statut może przewidywać powołanie także innych organów niż wymienione w art. 35 § 1 składających się z członków spółdzielni. W takim przypadku statut określa zakres uprawnień tych organów oraz zasady wyboru i odwoływania łych członków. Natomiast od dnia 31.07.2007 r. obowiązuje przepis art. 82 ust 1 ustawy z dnia 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tj. Dz. U z 2003 r. Nr 119 poz. 1116 ze zm.), który stanowi iż członkowie innych niż zarząd organów spółdzielni mieszkaniowej pełnią swoje funkcje społecznie, z tym że statut może przewidywać wynagrodzenie za udział w posiedzeniach, które jest wypłacane w formie miesięcznego ryczałtu bez względu na ilość posiedzeń i nie może być większe niż minimalne wynagrodzenie za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Rozróżnia się podział organów osoby prawnej na organy stanowiące oraz organy wykonawcze. Do organów stanowiących spółdzielni co do zasady, zalicza się walne zgromadzenie lub zebranie grup członkowskich oraz radę nadzorczą.

Zgodnie z art. 36 § 1 ustawy Prawo spółdzielcze najwyższym organem spółdzielni jest walne zgromadzenie. Art. 44 ww. ustawy wskazuje z kolei, iż rada nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością spółdzielni. Cechą charakterystyczną organów stanowiących spółdzielni jest przyznane przez ustawę oraz statut uprawnienie do podejmowania uchwał w istotnych dla spółdzielni sprawach, w szczególności zaś dotyczących rozpatrywania i zatwierdzania sprawozdań, bilansów oraz rachunków zysków i strat za rok ubiegły i rozliczanie władz spółdzielni z wykonywania przez nie obowiązków. Istotnym elementem uprawnień organów stanowiących jest więc prawo nadzoru nad organami wykonawczymi i wynikające z niego uprawnienie do odwołania organu wykonawczego. Organem wykonawczym spółdzielni jest Zarząd. Zgodnie z art. 48 § 1 ustawy Prawo spółdzielcze Zarząd kieruje działalnością spółdzielni oraz reprezentuje ją na zewnątrz. Natomiast zakres działania Rady osiedla jest zdecydowanie odmienny od zakresu działania organów stanowiących. Zakres działania Rady osiedla, zgodnie z proponowanymi zmianami Statutu spółdzielni mieszkaniowej, można stwierdzić, iż jest to organ opiniujący, a nie stanowiący. Z zakresu Rady Osiedla wynika, iż o niczym istotnym dla spółdzielni nie decyduje i nie przesądza.

Wynagrodzenie wypłacane członkom Rady Nadzorczej należy zakwalifikować do źródła przychodów, o którym mowa w art. 13 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Konsekwencją zaliczenia tych świadczeń, do przychodu o którym mowa w treści art. 13 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy jest, spoczywający na Wnioskodawcy dokonującym wypłaty przedmiotowych kwot, obowiązek płatnika, określony w art. 41 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W myśl regulacji zawartej w tym przepisie, płatnicy są obowiązani do poboru zaliczek na podatek dochodowy w wysokości 18% należności pomniejszonej o koszty uzyskania przychodów w wysokości określonej w art. 22 ust. 9 pkt 5 ustawy oraz o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b.

Zgodnie z przedstawionym własnym stanowiskiem odnośnie zaistniałego stanu faktycznego Wnioskodawca dokonując wypłat kwartalnych wynagrodzeń, chce zastosować następujący schemat ustalania kosztów uzyskania przychodu: „bez względu na terminy wypłat zryczałtowane koszty uzyskania przychodów winny wynosić: miesięczna kwota kosztów x liczba miesięcy za które przysługuje wynagrodzenie – tak, by w roku koszty wynosiły nie więcej niż limit przewidziany w art. 22 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych”.

W myśl art. 22 ust. 9 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, koszty uzyskania z tytułu otrzymywania przychodów przez osoby należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych określa się w wysokości stawki miesięcznej ustalonej na dany rok podatkowy, a jeżeli podatnik tego samego rodzaju przychody z jednego z tytułów uzyskuje od więcej niż jednego podmiotu, roczne koszty uzyskania przychodu nie mogą przekroczyć również kwoty ustalonej na dany rok podatkowy.

Z treści tego przepisu wynika, iż ustawodawca określił osobom uzyskującym przychody z wykonywania działalności w organach stanowiących osób prawnych reguły naliczania kosztów uzyskania w sposób zbliżony do reguł stosowanych wobec pracowników. Z tego też względu obowiązująca przy przychodach ze stosunku pracy zasada, według której zastosowane podatnikowi w danym miesiącu koszty uzyskania nie mogą przekroczyć kwoty określonej, powinna być brana pod uwagę również przy ustalaniu zaliczek z tego źródła przychodów. Nie ma w tym przypadku znaczenia przyczyna, z powodu której doszło do podwójnej lub potrójnej wypłaty wynagrodzeń w danym miesiącu. Niezastosowany w jednym miesiącu koszt uzyskania przychodu, z uwagi na brak wypłaty, nie może być uwzględniony w następnym miesiącu. Podmiot wypłacający wynagrodzenia kwartalnie może zatem w miesiącu, w którym dokonał wypłaty stosować koszty uzyskania w wysokości nieprzekraczającej kwoty kosztów przypadających na dany miesiąc.

Powyższe w sprawie Wnioskodawcy oznacza, iż dokonując kwartalnych wypłat wynagrodzeń, Wnioskodawca przy obliczaniu zaliczki na podatek może stosować koszty w wysokości kwoty w stawce odpowiadającej jednemu miesiącowi. Członek Rady Nadzorczej może nieuwzgłędnione w trakcie roku koszty uwzględnić w rozliczeniu rocznym, jeżeli w każdym miesiącu świadczył pracę na rzecz Spółdzielni, za którą przysługiwało mu wynagrodzenie wypłacane raz na kwartał.

Obliczone zaliczki, stosownie do art. 41 ust. 1a ustawy, należy zmniejszyć z zastrzeżeniem art. 27b ust. 1 pkt 2 i ust. 2 o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne pobranej przez płatnika zgodnie z przepisami o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Kwoty pobranych zaliczek na podatek płatnik obowiązany jest na podstawie art. 42 ust. 1 ustawy przekazać w terminie do dnia 20-go miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczkę na rachunek właściwego według siedziby płatnika urzędu skarbowego.

Natomiast wynagrodzenie wypłacane członkom Rady Osiedla stanowi przychód z innych źródeł. Wnioskodawca jest obowiązany kwotę wypłacanych świadczeń wykazać w PIT-8C. Wnioskodawca w tym przypadku nie będzie obowiązany do pobrania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, a wykazana w PIT-8C kwota będzie stanowiła dla członków Rad Osiedli przychód z innych źródeł, który będą obowiązani wykazać w zeznaniu rocznym za rok podatkowy w którym otrzymali wynagrodzenie.

Wnioskodawca, jako płatnik ma obowiązek przesłania do urzędu skarbowego w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym roczne deklaracje zarówno PIT 11 jak i PIT 8C, według ustalonego wzoru (art. 42 ust. 1a ustawy), natomiast do końca lutego przesłać podatnikom imienne informacje o wysokości dochodu sporządzone według ustalonego wzoru (art. 42 ust. 2 pkt 1 ustawy).

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia przedstawionego w stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Podobne interpretacje: