Drukuj

W 2004 roku nasz zakład pracy, każdemu z nas wystawił trzy PITy 8C za lata podatkowe 2001, 2002 i 2003. W tych formularzach wykazano nasze przychody z "napiwków", od których - jakoby - płatnikiem podatku dochodowego jest zakład pracy. Czy otrzymane przez nas wypłaty pieniężne - wynagrodzenie - było: - przychodami ze stosunku pracy, w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 1 oraz art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ? - czy też były to przychody z innych źródeł ?

W odpowiedzi na pismo dotyczące zasadności wystawienia deklaracji PIT-8C za lata podatkowe 2001, 2002, i 2003 od wypłaconych „napiwków” oraz w związku z prośbą o zajęcie przez tut. Organ stanowiska na podstawie art. 14 a ustawy Ordynacja podatkowa ( Dz. U Nr 137 poz. 926 ze zm. ) w sprawie następujących pytań:

Czy otrzymane wypłaty pieniężne w postaci napiwków były:
- przychodami ze stosunku pracy w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt. 1 oraz art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ?
- czy były to przychody z innych źródeł ?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa-Bielany uprzejmie wyjaśnia. Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynika, iż pracodawca wypłaca państwu dodatkowe kwoty pieniężne uzyskane ze gromadzonych napiwków i traktował je jako przychód uzyskany z innych źródeł – świadczy o tym fakt wystawienia Państwu deklaracji PIT-8 C.

Naczelnik tut. Urzędu Skarbowego informuje, iż podstawowym aktem prawnym, który reguluje ww kwestie jest ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( Dz. U. Nr 14 poz 176 z 2000 r. tekst jednolity ze zmianami, w skrócie updf ) oraz obecnie obowiązujące Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie sposobu ewidencjonowania napiwków w kasynach gry ( Dz. U. Nr 102, poz. 949 ) poprzednio rozporządzenie Ministra Finansów z 31 października 2000 r. w sprawie zaewidencjonowania napiwków w kasynach gry ( Dz. U. Nr 95, poz. 1050).

W świetle art. 12 ust. 1 updf ustawodawca za przychody ze stosunku pracy uważa wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty i to bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń. W szczególności do przychodów ze stosunku pracy zaliczane są: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za nie wykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone przez pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Przedstawiona definicja przychodu ze stosunku pracy daje podstawę do zaliczenia należności wypłaconej Państwu przez pracodawcę (będącej udziałem w zgromadzonej wartości napiwków) do przychodów ze stosunku pracy. Powyższe wynika też z faktu, iż źródłem i podstawą wypłaty omawianej należności jest łączący Państwa z pracodawcą stosunek pracy. Dowodzi to zatem stanowiska, iż należności te stanowią pochodną wynagrodzenia.

Jednocześnie z analizy treści ww Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie ewidencjonowania napiwków w kasynach gry wynika, iż ustawodawca używając pojęcia pracownik nadał wypłacanej należności pośrednio charakter przychodu ze stosunku pracy.

Wobec powyższego Naczelnik tut. Urzędu stoi na stanowisku, iż środki pieniężne w postaci napiwków adresowane imiennie do określonego pracownika trafiające do pracodawcy, który później rozdysponowuje je wśród pracowników, stanowią przychód pracowników ze stosunku pracy i podlegają opodatkowaniu łącznie z wynagrodzeniami za pracę, od których płatnik (kasyno), ma obowiązek pobrania zaliczek na podatek zgodnie
z art. 31 i art. 38 updf i przekazania podatnikowi imiennych informacji ( PIT-11) o uzyskanych dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od wypłaconych wynagrodzeń.

Odróżnić od powyższego stanu faktycznego należy natomiast okoliczność, kiedy pracownik bezpośrednio od klienta (bez pośrednictwa pracodawcy) otrzymałby napiwek. Wówczas ich wypłaty nie dokonuje pracodawca. Wartości tych napiwków nie można zaliczyć do przychodów ze stosunku pracy z art. 12 updf, tylko napiwki te stanowią bowiem przychód z innych źródeł w rozumieniu art. 20 ust. 1 updf i podlegają opodatkowaniu na zasadach określonych w updf., a w zeznaniu podatkowym za dany rok podatkowy podatnik winien je wykazać w pozycji inne źródła.

W związku z powyższym otrzymane przez Państwa informacje PIT-8C za lata podatkowe 2001, 2002 i 2003 zostały wystawione niezgodnie z przepisami updf., gdyż w myśl art. 42 a tejże ustawy obowiązek sporządzenia ww informacji ciąży na płatniku, który na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej nie ma obowiązku pobierać i odprowadzać zaliczki na podatek dochodowy od wypłaconych wynagrodzeń co jak wykazano wcześniej nie miało miejsca w Państwa przypadku.

Podobne interpretacje: