Drukuj

Wypłaty nagród z tytułu uczestnictwa w programie lojalnościowym i udziału w sprzedaży premiowej.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku, który wpłynął w dniu 23.08.2011 r. uzupełniony pismem z dnia 14.11.2011 r. (data nadania 14.11.2011 r., data wpływu 17.11.2011 r.) stanowiącym odpowiedź na wezwanie z dnia 03.11.2011 r. Nr IPPB4/415-658/11-2/JK (data nadania 03.11.2011 r., data doręczenia 08.11.2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie wypłaty nagród z tytułu uczestnictwa w programie lojalnościowym i udziału w sprzedaży premiowej odnośnie:

  • zwolnienia z opodatkowania nagród przyznawanych Konsultantom Spółki za zgromadzoną ilość punktów premiowych związanych z jego własnymi (osobistymi) zakupami – jest prawidłowe,
  • w pozostałym zakresie – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23.08.2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie wypłaty nagród z tytułu uczestnictwa w programie lojalnościowym i udziału w sprzedaży premiowej.

Z uwagi na braki formalne, pismem z dnia 03.11.2011 r. Nr IPPB4/415-658/11-2/JK (data nadania 03.11.2011 r., data doręczenia 08.11.2011 r.) tut. Organ wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku poprzez doprecyzowanie zdarzenia przyszłego oraz złożenia podpisu pod oświadczeniem, że elementy stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej.

Pismem z dnia 14.11.2011 r. (data nadania 14.11.2011 r., data wpływu 17.11.2011 r.) Wnioskodawca uzupełnił ww. braki w terminie.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka (dalej: O. lub Spółka) prowadzi działalność polegającą na sprzedaży kosmetyków. Osoby dokonujące zakupów produktów O. zainteresowane również otrzymywaniem aktualnych materiałów marketingowych oraz informacji o nowościach produktowych oferowanych przez Spółkę mają możliwość wstąpienia do Klubu O. i uzyskania statusu Konsultanta O. Konsultanci O. mogą nabywać produkty Spółki na zasadach określonych w Regulaminie Działalności w Klubie O. oraz Planie Marketingowym. Aby zostać Konsultantem O., należy złożyć wniosek o przyjęcie do Klubu O., a następnie otrzymać, nadawany przez O., numer Konsultanta potwierdzający rejestrację. Przynależność do Klubu O. podlega zasadom unormowanym w Regulaminie Klubu O. i daje Konsultantom określone korzyści takie jak rabaty, czy możliwość zakupu na kredyt. Dodatkowo, z tytułu uczestnictwa w Klubie O., konsultanci mogą uczestniczyć w konkursach i programach tworzonych przez Spółkę. Spółka zaznacza, iż przynależność do Klubu O. podlega zasadom unormowanym w Regulaminie Klubu O.. W myśl punktu V.I. 1.1. niniejszego Regulaminu „Działalność Konsultantów w Klubie O. realizowana jest na ich własny rachunek i ryzyko, a jej podstawę stanowią dobrowolnie dokonane zgłoszenie współpracy potwierdzone decyzją Spółki o rejestracji w Klubie O. oraz składane przez nich zamówienia zakupu produktów”.

Natomiast w myśl punktu V.I. 1.2. Regulaminu „Produkty O. nabywane są przez Konsultantów na ich potrzeby własne, co nie wyłącza możliwości ich zakupu w ramach działalności gospodarczej celem dalszej odsprzedaży końcowym użytkownikom”.

Rozwijając powyższą myśl Spółka wyjaśnia, że każdy Konsultant działa w sposób niezależny od O. i jako podmiot niezależny określa cel nabywanych produktów od Spółki.

Spółka podkreśla, że Konsultanci działają w sposób niezależny od Spółki (wstąpienie do Klubu O. nie tworzy stosunku zobowiązaniowego pomiędzy O. a poszczególnymi osobami, taka organizacja sprzedaży produktów O. ma jedynie na celu uatrakcyjnienie oferty Spółki i powinna być traktowana w kategoriach marketingowych). O. w ramach swojej działalności, w szczególności mając na uwadze dążenie do zwiększenia zysków poprzez zintensyfikowanie sprzedaży, podejmuje działania motywujące Konsultantów do nabywania możliwie jak największej ilości produktów oraz mające na celu zachęcenie osób trzecich do przystępowania do Klubu O.. W ramach realizacji wspomnianych celów Spółka rozważa wprowadzenie dodatkowego programu lojalnościowego wyłącznie dla Konsultantów nie prowadzących działalności gospodarczej (dalej: Program). Program lojalnościowy, skierowany jest do Konsultantów nieprowadzących działalności gospodarczej. Warunek ten Spółka może weryfikować dzięki prowadzonej bazie danych Konsultantów, gdzie gromadzi informacje o tym, czy konsultant prowadzi działalność gospodarczą na podstawie składanych przez konsultantów stosownych oświadczeń. Spółka posiada informacje o złożonych indywidualnie przez Konsultanta zamówieniach na produkty O., nie prowadzi jednak ewidencji w jakim celu Konsultanci nabywają produkty Spółki. W momencie realizacji zamówień Konsultanci stają się właścicielami produktów i sami decydują o ich przeznaczeniu.

Warunki uczestnictwa w Programie są unormowane w Regulaminie Programu. Zgodnie z Regulaminem, Program podzielony jest na okresy rozliczeniowe, które pokrywają się z okresami obowiązywania katalogu O.. Każdy z okresów rozliczany jest oddzielnie (pod kątem weryfikowania uprawnień Konsultantów do otrzymania nagrody a kryteria spełnienia warunków do otrzymania nagrody sprawdzane są każdorazowo po zakończeniu okresu obowiązywania katalogu. Udział w Programie jest dobrowolny i następuje po zgłoszeniu przez Konsultanta woli uczestniczenia w Programie, pod warunkiem spełnienia warunków uczestnictwa wynikających z Regulaminu (np. bycie osobą pełnoletnią, nie prowadzącą działalności gospodarczej). W każdej chwili można też zrezygnować z uczestnictwa. Wnioskodawca podkreśla, że przystąpienie do Programu nie oznacza zobowiązania Konsultantów do dokonywania zakupów o zwiększonej wartości – O. nie może oczekiwać konkretnych zachowań ze strony Konsultantów przystępujących do Programu ani nie nabywa wobec nich żadnych roszczeń w tym zakresie. Konsultanci przez przystąpienie do Programu nie zobowiązują się do podejmowania żadnych czynności niezwiązanych pośrednio czy też bezpośrednio z zakupem bądź sprzedażą produktów O.. Udział w Programie daje natomiast możliwość uzyskiwania nagród pieniężnych zależnych od liczby zgromadzonych punktów premiowych związanych z dokonanymi przez uczestnika i jego grupę osobistą zakupami produktów O., przy czym nabycie prawa do nagrody uzależnione jest od spełnienia warunków służących promocji sprzedaży produktów Spółki (tj. nabycie nowości produktowych oraz nabywanie katalogów z ofertą produktów Spółki). Spółka dalej podkreśla, że jeżeli konsultant który zgłosił chęć uczestnictwa w Programie, nie spełni warunków niezbędnych do otrzymania nagrody pieniężnej, nie wiąże się to dla niego z żadnymi konsekwencjami – istotą funkcjonowania Programu jest wyłącznie możliwość nagradzania aktywnych Konsultantów, co pozostaje bez wpływu na osoby, które w związku z zakupami produktów O. nie uzyskały ilości punktów umożliwiających otrzymanie nagrody pieniężnej.

Metodologia wyliczania nagrody zapisana jest w Regulaminie jako algorytm uwzględniający, między innymi, liczbę zdobytych punktów premiowych oraz wartość obrotu handlowego wygenerowanego w danym okresie rozliczeniowym przez danego uczestnika Programu, jak i przez Konsultantów należących do jego grupy osobistej. Punkt premiowy (PP) to punkt przypisywany przez O. produktowi w danym Okresie Obowiązywania Katalogu. Liczba ta jest związana z wartością kupowanego od Spółki produktu. Przykład: produkt w cenie handlowej równej 13,00 zł ma przypisane 4 PP. Konsultantowi przyznawane są PP za zakupy produktów O. realizowane w Okresie Obowiązywania Katalogu. Punkty premiowe naliczane są przez Spółkę w momencie realizacji zamówień złożonych indywidualnie przez Konsultantów. Spółka nie posiada informacji na temat odsprzedaży produktów przez Konsultantów, dlatego, nie mogłaby wiązać z tym faktem przypisania PP Konsultantom. Zatem punkty premiowe przyznawane są wyłącznie w związku z zakupami produktów od Spółki i są niezależnie od tego, czy Konsultant będzie ewentualnie odsprzedawał produkty Spółki osobom trzecim.

Jako uczestnik programu Konsultant gromadzi punkty premiowe związane z jego własnymi (osobistymi) zakupami od Spółki oraz punkty premiowe związane z zakupami od Spółki dokonanymi przez osoby wchodzące w skład jego grupy osobistej. Definicja „grupy osobistej” umieszczona została przez Spółkę w Regulaminie Programu. Jest to struktura zasponsorowanych bezpośrednio i pośrednio Konsultantów z pominięciem struktury Konsultantów, którzy osiągnęli poziom 21% w danym Okresie Obowiązywania Katalogu. Przez zasponsorowanie należy rozumieć polecenie Spółce danej osoby jako kolejnego Konsultanta. Każdy Konsultant zaliczany do „grupy osobistej” składa zamówienia na produkty we własnym imieniu. O przynależności do „grupy osobistej” nie decydują transakcje zakupu i sprzedaży zawierane pomiędzy Konsultantami, które mogą się pojawiać, ale są niezależnymi decyzjami Konsultantów a wyłącznie fakt, że dana osoba została konsultantem Spółki z polecenia innego konsultanta. Nagrody są wypłacane, jeśli ich łączna wartość przekracza w danym okresie rozliczeniowym 10 zł. Jeśli wartość jest niższa nagrody są kumulowane z nagrodami z kolejnych okresów rozliczeniowych i wypłacane wyłącznie po przekroczeniu łącznie kwoty 10 zł lub na żądanie uczestnika Programu.

Reasumując – program lojalnościowy z założenia, czemu daje wyraz regulamin programu, jest skierowany do osób nieprowadzących działalności gospodarczej, czyli nie zajmujących się profesjonalnie obrotem produktami O.. Zdaniem Spółki, wprowadzenie Programu pozytywnie wpłynie na postrzeganie Spółki wśród firm kosmetycznych sprzedaży bezpośredniej, tym samym na wzrost popularności Spółki w kręgach potencjalnych odbiorców produktów Spółki, co przełoży się na zwiększenie sprzedaży produktów O. zwiększając tym samym przychody Spółki.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Mając na uwadze przedstawiony powyżej stan faktyczny, Spółka wnosi o udzielenie pisemnej informacji, w jaki sposób zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: ustawa PDOF), powinna zostać zakwalifikowana nagroda wypłacana uczestnikom Programu, a w szczególności o potwierdzenie, czy:

  • program można uznać za formę sprzedaży premiowej, a w konsekwencji, jeśli jednorazowa wartość przyznanych nagród nie przekracza 760 zł, czy zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy PDOF taka nagroda jest zwolniona z opodatkowania, przy czym Spółka jest zobowiązana jako płatnik do pobrania zryczałtowanego podatku zgodnie z art. 41 ust. 4 ustawy PDOF w związku z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy PDOF jeśli wartość przyznanej nagrody przewyższa kwotę 760 zł...,
  • jeżeli program nie jest formą sprzedaży premiowej, to zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy PDOF nagroda jest przychodem z innych źródeł a zatem, czy jednocześnie, w myśl art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy PDOF, wypłacana nagroda stanowi świadczenie związane z promocją lub reklamą Spółki, a w konsekwencji, jeśli wartość nagrody nie przekracza 200 zł nagroda jest zwolniona z opodatkowania. Natomiast w sytuacji wartości nagrody przekraczającej 200 zł, Spółka jest zobowiązana do sporządzenia informacji PIT-8C zgodnie z art. 42a ustawy PDOF...
  • jednorazowa wartość nagrody i świadczenia, o jakich mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 oraz art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy PDOF dotyczy wartości nagrody wypłaconej konsultantowi po danym okresie rozliczeniowym (okresie, za który nagroda może być konsultantowi należna), czy jej jednorazowa wartość powinna być ustalana, niezależnie od okresów, za jakie nagrody są należne, na przestrzeni całego roku.

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolna od podatku dochodowego jest: „wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową – jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł; zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności”.

Stosownie do treści art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy PDOF od dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68 – w wysokości 10% wygranej lub nagrody. Natomiast art. 30 ust. 8 ustawy PDOF stanowi, iż dochodów (przychodów), o których mowa w ust. 1, nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach określonych w art. 27.

W myśl art. 41 ust. 4 ustawy PDOF osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej są obowiązane pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych m.in. w art. 30 ust. 1 pkt 2.

Przepisy prawa podatkowego nie definiują pojęcia sprzedaży premiowej. Jednak na podstawie interpretacji wydanych przez organy podatkowe, a także stanowiska wypracowanego przez doktrynę prawa podatkowego można wyznaczyć zbiór cech, które pozwalają na uznanie danej formy sprzedaży za sprzedaż premiową. Wskazane zostały one m.in. w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 05 października 2010 r. o Nr IPPB1/415-677/10-3/JB, w której stwierdzono, że „sprzedaż premiowa jest umową sprzedaży, zawartą między sprzedawcą a kupującym, połączoną jednak z przyznaniem przez sprzedającego premii kupującemu. Na skutek zawarcia tej umowy po stronie sprzedawcy powstaje obowiązek przeniesienia na kupującego własności rzeczy i wydania mu rzeczy, jak również wydania (przekazania) kupującemu premii, w związku z dokonanym przez niego zakupem, której wartość nie jest objęta ceną kupowanego towaru. Otrzymanie premii jest gwarantowane, albowiem przyznawane jest przez sprzedawcę kupującemu w zamian za to, że ten dokonał zakupu określonego towaru, na warunkach wskazanych przez sprzedającego (np. w określonej ilości, o określonej wartości, czy też określonego rodzaju towarów). Po stronie kupującego powstaje obowiązek zapłaty ceny sprzedaży oraz uprawnienie do otrzymania premii”.

W świetle powyższej charakterystyki instytucji sprzedaży premiowej, zdaniem Spółki należy uznać, że Program, jaki zamierza wprowadzić Spółka, spełnia przesłanki uznania nagród wypłacanych uprawnionym konsultantom za nagrody uzyskane w związku ze sprzedażą premiową. Przemawia za tym fakt, iż każdy konsultant, który spełni warunki opisane w Regulaminie, otrzyma od Spółki gwarantowaną Regulaminem nagrodę pieniężną (premię). Dodatkowo, ponieważ w Programie uczestniczyć mogą wyłącznie osoby nieprowadzące działalności gospodarczej, spełniony jest też drugi warunek uznania danej nagrody za otrzymaną w związku ze sprzedażą premiową, eliminujący z tej kategorii zakupy dokonywane przez przedsiębiorców w związku z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą.

Spółka jest zdania, iż stosownie do treści art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy PDOF wartość nagrody przyznanej konsultantowi w ramach Programu, o ile nie przekracza kwoty 760 zł powinna być zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych, ponieważ nagrodę można zakwalifikować, jako otrzymaną w związku ze sprzedażą premiową. Natomiast w przypadku nagród, których jednorazowa wartość przekracza kwotę 760 zł, Spółka jest zobowiązana na podstawie art. 41 ust. 4 ustawy PDOF do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od dokonywanych wypłat nagród w wysokości 10% nagrody (zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy PDOF). Jednocześnie zdaniem Spółki, dla celów ustalenia „jednorazowej wartości”, do której odwołuje się art. 21 ust. 1 pkt 68 istotna będzie wypłata należna po danym okresie rozliczeniowym Programu (w trakcie trwania którego konsultant może nabyć uprawnienie do otrzymania nagrody) a nie suma wypłat dokonanych w danym roku kalendarzowym, lub jakimkolwiek innym okresie niż czas trwania Programu (który z kolei, determinowany jest czasem obowiązywania poszczególnych katalogów).

Gdyby jednak, pomimo argumentacji wskazanej przez Spółkę, zdaniem Ministra Finansów zaliczenie nagród przyznawanych w ramach Programu lojalnościowego do kategorii otrzymanych w związku ze sprzedażą premiową nie było możliwe, zdaniem O. nagrody wypłacane w ramach Programu powinny zostać dla celów PDOF zaklasyfikowane jako dochody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy PDOF. Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy PDOF, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nie należące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nie znajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach. Użyte w tym przepisie sformułowanie „w szczególności” oznacza, iż powyżej przywołana regulacja zawiera tylko przykładowe wyliczenie przychodów, co oznacza, że przysporzenia majątkowe nie zaliczane do pozostałych źródeł przychodów wymienionych w art. 10 ustawy PDOF stanowią przychody objęte tym przepisem.

W świetle powyższego, Spółka uważa, iż nagrody przyznawane w Programie (stanowiące ewidentne przysporzenie majątkowe po stronie Konsultanta), jeżeli nie mogą zostać zakwalifikowane jako uzyskane w związku ze sprzedażą premiową, powinny zostać uznane za przychody z innych źródeł podlegające opodatkowaniu zgodnie ze skalą podatkową. Tym niemniej, dla całościowej oceny zakresu opodatkowania nagród konieczna jest również analiza zwolnienia przedmiotowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy PDOF.

W myśl powyższego przepisu zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych jest wartość nieodpłatnych świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, otrzymanych od świadczeniodawcy w związku z jego promocją lub reklamą – jeżeli jednorazowa wartość tych świadczeń nie przekracza kwoty 200 zł. Zwolnienie nie ma zastosowania, jeżeli świadczenie jest dokonywane na rzecz pracownika świadczeniodawcy lub osoby pozostającej ze świadczeniodawcą w stosunku cywilnoprawnym.

Stosownie zaś do treści art. 42a ustawy PDOF osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru (PIT-8C) o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego przekazać ją podatnikowi oraz właściwemu urzędowi skarbowemu.

Zdaniem Spółki, z regulacji wskazanych powyżej wynika, iż o ile wartość nagród przyznanych w ramach Programu nie przekroczy kwoty 200 zł Spółka nie jest zobowiązana do sporządzenia informacji PIT-8C, ponieważ nagrody wypłacane w ramach Programu stanowią dla konsultantów przychody z innych źródeł w rozumieniu art. 20 ust. 1 ustawy PDOF, ich przyznanie ma ścisły związek z promocją Spółki (bowiem Program ma na celu intensyfikację rozpowszechnienia produktów O. oraz aktywizowanie odbiorców tych produktów), natomiast Konsultanci otrzymujący nagrody nie są pracownikami Spółki – działają w sposób niezależny od Spółki.

W związku z powyższym, w sytuacji, gdy jednorazowa wartość nagrody przyznawanej w ramach Programu nie przekracza kwoty 200 zł, nagroda powinna być zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych. Dodatkowo, zdaniem Spółki, jako jednorazową wartość nagrody należy przyjąć wartość nagrody należną za dany okres trwania Programu (tożsamy z okresem trwania poszczególnych katalogów), nawet w sytuacji, jeżeli w trakcie jednego roku kalendarzowego pojawi się kilka następujących po sobie rozliczeń Programu w ramach tej samej edycji Programu. W przypadku zaś, gdy jednorazowa wartość nagrody przyznawanej w ramach Programu przekracza kwotę 200 zł, Spółka jest zobowiązana do sporządzenia informacji PIT-8C zgodnie z art. 42a ustawy PDOF.

Gdyby jednak nagrody przyznawane w ramach Programu lojalnościowego nie przekraczające jednorazowo 200 zł nie mogły być, zdaniem Ministra Finansów, zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy PDOF, z uwagi na to, że wypłaty są kwalifikowane jako przychody z innych źródeł, co do których płatnik nie ma obowiązku poboru zaliczki na podatek, Spółka byłaby zobowiązana do realizacji obowiązków określonych w art. 42a ustawy PDOF. Mianowicie, Spółka powinna sporządzić informację PIT-8C dla każdej osoby, która w ramach Programu otrzymała od Spółki nagrodę pieniężną. W informacji PIT-8C za dany rok Spółka byłaby zobowiązana wykazać łączną wartość wszystkich nagród wypłaconych w ramach programu danemu Konsultantowi na przestrzeni jednego roku kalendarzowego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się prawidłowe w zakresie opodatkowania nagród przyznawanych Konsultantom Spółki za zgromadzoną ilość punktów premiowych związanych z jego własnymi (osobistymi) zakupami, natomiast w pozostałym zakresie uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a, 52c oraz dochodów, od których na podstawie Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 11 ust. 1 ww. ustawy, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, źródłami przychodów są inne źródła.

W myśl art. 20 ust. 1 powołanej wyżej ustawy, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, z wyjątkiem alimentów na rzecz dzieci, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nie należące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nie znajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Sformułowanie „w szczególności” dowodzi, że definicja przychodów z innych źródeł ma charakter otwarty i nie ma przeszkód, aby do tej kategorii zaliczyć również przychody inne niż wymienione wprost w przepisie art. 20 ust. 1 ustawy. O przychodzie podatkowym z innych źródeł należy mówić w każdym przypadku, kiedy u podatnika wystąpią realne korzyści majątkowe.

Co do zasady, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, od dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68 – w wysokości 10% wygranej nagrody.

Natomiast art. 30 ust. 8 ww. ustawy stanowi, iż dochodów (przychodów), o których mowa w ust. 1 nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach określonych w art. 27.

W myśl art. 41 ust. 4 ww. ustawy osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej są obowiązane pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych m.in. w art. 30 ust. 1 pkt 2.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolna od podatku dochodowego jest wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową - jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł; zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności.

Zatem aby wartość nagród związanych ze sprzedażą premiową zwolniona była z podatku dochodowego, spełnione muszą być warunki:

  • nagroda związana być musi ze sprzedażą premiową,
  • jednorazowa wartość nagrody nie może przekroczyć kwoty 760 zł,
  • nagroda nie zostaje otrzymana w związku z prowadzoną przez podatnika pozarolniczą działalnością gospodarczą.

Pomimo, że ustawodawca posłużył się w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych wyrażeniem „sprzedaż premiowa”, to jednak nie sformułował tego pojęcia w ustawie. Sprzedaż premiowa nie została również uregulowana w ustawie Kodeks cywilny, jako jeden ze szczególnych rodzajów sprzedaży. W związku z powyższym dla potrzeb zastosowania przepisu art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy konieczne jest ustalenie definicji sprzedaży premiowej w oparciu o dostępne reguły wykładni.

Stosując wykładnię językową wyrażenia „sprzedaż premiowa” zauważyć należy, iż składa się ono z dwóch elementów, wymagających zdefiniowania, mianowicie terminu „sprzedaż” oraz „premiowa”.

Pojęcie umowy sprzedaży zostało zdefiniowane i uregulowane w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.). Zgodnie z art. 535 ww. ustawy, przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się zapłacić sprzedawcy cenę.

Sprzedaż jest zatem umową dwustronnie zobowiązującą, a skutkiem jej zawarcia jest zobowiązanie się sprzedawcy do przeniesienia własności rzeczy lub prawa na kupującego oraz zobowiązanie się kupującego do zapłacenia sprzedawcy umówionej ceny. Świadczenie jednej strony jest więc odpowiednikiem świadczenia drugiej strony. W takim ujęciu umowa sprzedaży ma charakter umowy wzajemnej. Świadczenia stron mają charakter ekwiwalentny, jednakże w znaczeniu subiektywnym. Z istoty swej umowa ma charakter odpłatny. Odpowiednikiem świadczenia sprzedawcy jest umówiona cena, a więc ustalona przez strony i wyrażona w pieniądzu wartość rzeczy lub prawa.

Termin „premia”, „premiowa” nie został zdefiniowany w przepisach podatkowych, ani też cywilnoprawnych. Z uwagi na powyższe koniecznym jest dokonanie wykładni językowej przedmiotowego pojęcia. Za premię uznać należy nagrodę za coś, dodatkowe wynagrodzenie za wykonanie czegoś (Nowy Słownik Języka Polskiego, PWN, Warszawa, 2003). Innymi słowy pojęcie to służy dla określenia świadczenia, które otrzymuje ktoś, kto zachował się w sposób określony przez przyznającego premię. Przymiotnik „premiowy” należy zatem rozumieć jako odnoszący się do powyżej zdefiniowanej premii.

Należy także zwrócić uwagę na przepis art. 353 § 1 ustawy Kodeks cywilny, który stanowi, że zobowiązanie polega na tym, że wierzyciel może żądać od dłużnika świadczenia, a dłużnik powinien świadczenie spełnić. Natomiast zgodnie z § 2 art. 353 Kodeksu cywilnego, świadczenie może polegać na działaniu albo na zaniechaniu. Zatem strony umowy sprzedaży mogą wzbogacić treść łączącego je stosunku w granicach swobody kontraktowania, tzn. mogą wprowadzić do niego określone postanowienia, których treść lub cel nie sprzeciwiają się właściwości (naturze) sprzedaży, ustawie lub zasadom współżycia społecznego. Do tego rodzaju postanowień należy zobowiązanie sprzedawcy do spełnienia dodatkowego świadczenia (nagrody) w przypadku zakupu przez kupującego określonego towaru. Postanowienia takie stanowią elementy dodatkowe, zastrzeżone w treści umowy przez strony.

Mając na uwadze powyższe ustalenia i powołane przepisy prawa „sprzedaż premiowa” jest umową sprzedaży, zawartą między sprzedawcą a kupującym, połączoną jednak z przyznaniem przez sprzedającego premii kupującemu. Na skutek zawarcia tej umowy po stronie sprzedawcy powstaje obowiązek przeniesienia na kupującego własności rzeczy i wydania mu rzeczy, jak również wydania (przekazania) kupującemu premii, w związku z dokonanym przez niego zakupem, której wartość nie jest objęta ceną kupowanego towaru. Otrzymanie premii jest gwarantowane, albowiem przyznawane jest przez sprzedawcę kupującemu w zamian za to, że ten dokonał zakupu określonego towaru, na warunkach wskazanych przez sprzedającego (np. w określonej ilości, o określonej wartości, czy też określonego rodzaju towarów). Po stronie kupującego powstaje obowiązek zapłaty ceny sprzedaży oraz uprawnienie do otrzymania premii.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, iż Konsultanci należący do Klubu O. uczestniczący w organizowanym przez Spółkę programie lojalnościowym mają możliwość uzyskiwania nagród pieniężnych uzależnionych od liczby zgromadzonych punktów premiowych związanych z dokonanymi przez uczestnika i Jego grupę osobistą zakupami produktów Spółki. Nabycie prawa do nagrody uzależnione jest od spełnienia warunków służących promocji sprzedaży produktów Spółki (tj. nabycie nowości produktowych oraz nabywanie katalogów z ofertą produktów Spółki). Jako uczestnik programu Konsultant gromadzi punkty premiowe związane z jego własnymi (osobistymi) zakupami od Spółki oraz punkty premiowe związane z zakupami od Spółki dokonanymi przez osoby, będące Konsultantami z polecenia innego Konsultanta (sponsora).

W świetle powołanego powyżej art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy, wolna od podatku dochodowego jest wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową.

Jednakże w przedmiotowej sytuacji zaznaczyć należy, że „sprzedaż premiowa” co do zasady jest umową sprzedaży zawartą pomiędzy sprzedawcą a kupującym, połączoną z przyznaniem przez sprzedającego premii kupującemu. W związku z powyższym, zwolnienie określone w art. 21 ust. 1 pkt 68 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dotyczy wyłącznie osób fizycznych otrzymujących nagrody w związku z zawarciem umowy sprzedaży w swoim imieniu i na swoją rzecz, pod warunkiem, że sprzedaż premiowa nie dotyczy nagród otrzymanych przez te osoby w związku z prowadzoną przez nie pozarolniczą działalnością gospodarczą.

Zatem należy stwierdzić, iż ze zwolnienia wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych mogą korzystać nagrody o jednorazowej wartości nie przekraczającej 760 zł, przyznane przez Spółkę w ramach programu lojalnościowego, Konsultantom Spółki związanych z jego własnymi (osobistymi) zakupami. W tym przypadku na Spółce nie będą ciążyć obowiązki płatnika tego podatku. Bez znaczenia dla możliwości skorzystania z powyższego zwolnienia pozostaje ilość otrzymanych w ciągu roku nagród, łączna ich wartość oraz czas ich wypłaty.

W przypadku gdy wartość jednorazowej nagrody przekroczy wskazaną w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, kwotę 760 zł, na Wnioskodawcy jako podmiocie faktycznie dokonującym wypłat przyznanych w ramach w ramach prowadzonego programu lojalnościowego, ciąży obowiązek naliczenia, pobrania i odprowadzenia zryczałtowanego podatku dochodowego w wysokości 10% na rachunek właściwego urzędu skarbowego.

Z powyższego zwolnienia nie będą mogły korzystać nagrody przyznane Konsultantom w związku z zakupami dokonanymi przez osoby wchodzące w skład jego grupy osobistej, gdyż umowy sprzedaży kosmetyków nie będzie zawierać ze Spółką Konsultant, któremu przyznana jest nagroda lecz osoby, które wchodzą w skład jego grupy osobistej, natomiast podjęte przez Wnioskodawcę działania sprowadzają się do nagradzania Konsultantów za dokonanie zakupu jej produktów w celu zwiększenia własnych zysków. Tym samym nagroda pieniężna otrzymana za zgromadzenie punktów premiowych za zakup produktów przez osoby wchodzące w skład grupy osobistej nie są nagrodą związaną ze sprzedażą premiową. Jej wartość (bez względu na wysokość) nie podlega zwolnieniu z podatku dochodowego określonego w art. 21 ust. 1 pkt 68 ww. ustawy. Wartość ta podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych jako przychód z innych źródeł.

Nagrody te również nie będą mogły korzystać ze zwolnienia wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jak wynika z treści tego przepisu, wolna od podatku dochodowego jest wartość nieodpłatnych świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, otrzymanych od świadczeniodawcy w związku z jego promocją lub reklamą – jeżeli jednorazowa wartość tych świadczeń nie przekracza kwoty 200 zł; zwolnienie nie ma zastosowania, jeżeli świadczenie jest dokonywane na rzecz pracownika świadczeniodawcy lub osoby pozostającej ze świadczeniodawcą w stosunku cywilnoprawnym.

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawierają definicji pojęcia „nieodpłatnego świadczenia”. Dokonując zatem wykładni gramatycznej, za „nieodpłatne świadczenie” uznać należy świadczenia „nie wymagające opłaty, takie za które się nie płaci, bezpłatne” (Nowy Słownik Języka Polskiego, PWN 2003). Zatem należy przyjąć, że nieodpłatnym świadczeniem jest takie zdarzenie, którego skutkiem (następstwem) jest nieodpłatne przysporzenie majątku jednej osobie, kosztem majątku innej osoby, innego podmiotu. Przedmiotowe zwolnienie w praktyce ma zastosowanie do nieodpłatnych świadczeń otrzymywanych w ramach akcji promocyjno – reklamowych, w czasie których wręcza się drobne gadżety reklamowe i promocyjne takie jak np.: kalendarze, upominki i drobne prezenty w postaci materiałów piśmiennych. Tym samym nieodpłatne świadczenie to świadczenie stanowiące przysporzenie tylko po stronie obdarowanego nie związane z żadnym wzajemnym zobowiązaniem „obdarowanego” na rzecz „darczyńcy”.

Ponadto, żeby stwierdzić, czy przedmiotowe świadczenia korzystają z ww. zwolnienia należy rozstrzygnąć czy są one otrzymane przez uczestników w związku z promocją lub reklamą Spółki.

Przyjmując definicję promocji i reklamy zgodnie ze słownikiem języka polskiego PWN, za reklamę uważa się rozpowszechnianie informacji o towarach i ich zaletach, natomiast promocja obejmuje rozmaite czynności zwłaszcza reklamowe, wystawiennicze, podjęte dla poinformowania o walorach oferowanego produktu. Promocja i reklama ma co do zasady na celu zwiększenie popytu na towary lub usługi sprzedawane przez podmiot prowadzący akcję promocyjne i reklamowe. Jednakże zasadą jest, iż reklama i promocja są skierowane do faktycznych, bądź potencjalnych odbiorców tych towarów lub usług w celu zachęcenia ich do dokonania zakupu.

Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, iż nieodpłatne świadczenie to świadczenie stanowiące przysporzenie tylko po stronie obdarowanego, nie związane z żadnym wzajemnym zobowiązaniem „obdarowanego” na rzecz „darczyńcy”. Nie można więc uznać za nieodpłatne świadczenie wskazanych we wniosku nagród w postaci pieniężnej, które otrzymuje konsultant w ramach uruchomionego przez Wnioskodawcę programu lojalnościowego (promocyjnego), tym bardziej, iż – jak sama Spółka wskazała – uzyskanie nagród przez uczestnika uzależnione będzie od zgromadzonych punktów premiowych związanych z dokonanymi przez niego i jego grupę osobistą zakupami dotyczącymi nabycia nowości produktowych oraz nabycia katalogów z ofertą produktową Spółki.

Ponadto, jak wykazano powyżej, nieodpłatnym świadczeniem nie może być świadczenie pieniężne – nagroda pieniężna. W tym miejscu należy jeszcze raz podkreślić, iż za nieodpłatne świadczenie uznać należy świadczenie bezpłatne, nie wiążące się z żadnym zobowiązaniem wzajemnym.

W świetle powyższego należy stwierdzić, iż wartość nagrody w postaci pieniężnej, otrzymanej przez Konsultanta w zamian za punkty premiowe związane z zakupami dokonanymi przez osoby wchodzące w skład jego grupy osobistej, w świetle art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, stanowi dla Konsultantów, przychód z innych źródeł w rozumieniu art. 20 ust. 1 tej ustawy. Przychód ten Wnioskodawca winien wykazać w informacjach PIT-8C, o których mowa w art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie bowiem z tym przepisem osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego przekazać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

W odniesieniu do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnych należy stwierdzić, iż zostały one wydane w indywidualnych sprawach i nie są wiążące dla organu wydającego przedmiotową interpretację.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Podobne interpretacje: