Drukuj

Czy zryczałtowany podatek dochodowy wyliczony z chwilą sprzedaży wyrobów – mebli, środka trwałego i wyposażenia pozostałych z remanentu na dzień likwidacji działalności gospodarczej (22.12.2003r.) mogę odliczyć od nie wykorzystanych ulg za wyszkolenie uczniów – przyznanych przez Urząd Skarbowy? Czy przychód ze sprzedaży zapasu wyrobów z remanentu likwidacyjnego – działalność opodatkowana była w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych - mam opodatkować stawką 3% jako handel, czy 5,5% jako sprzedaż wyrobów własnej produkcji ?

W przypadku likwidacji działalności gospodarczej osoba opodatkowana w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 20.11.1998r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 ze zm.), obowiązana jest na dzień likwidacji:
1) sporządzić spis z natury towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, wyrobów gotowych, braków i odpadów,
2) sporządzić spis rzeczowych składników majątku związanego z wykonywaną działalnością, nie będących środkami trwałymi, zwanych „wyposażeniem”,
3) wycenić towary i inne składniki majątku objęte spisem z natury według cen zakupu lub cen rynkowych (jeżeli są one niższe od cen zakupu); wyceny tej należy dokonać najpóźniej w ciągu 14 dni od zakończenia spisu z natury,
4) wpisać spis z natury do ewidencji przychodów według poszczególnych rodzajów jego składników lub w jednej pozycji (sumie), jeżeli na podstawie spisu zostało sporządzone odrębne szczegółowe zestawienie poszczególnych jego składników.

W przedstawionej sytuacji problem dotyczy sprzedaży towarów, które pozostały po likwidacji działalności gospodarczej opodatkowanej ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Odmiennie – niż w przypadku podatników opodatkowanych na zasadach określonych ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych – przy likwidacji działalności opodatkowanej ryczałtem ewidencjonowanym podatnik nie ustala na podstawie remanentu likwidacyjnego dochodu podlegającego opodatkowaniu na dzień likwidacji.

Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym nie zawiera przepisów, które regulowałyby wprost zagadnienie opodatkowania przychodów uzyskanych ze sprzedaży składników objętych spisem z natury na dzień likwidacji działalności gospodarczej (towarów handlowych, materiałów podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, wyrobów gotowych, braków i odpadków).

W związku z powyższym przychód uzyskany ze sprzedaży przez podatnika towarów pozostałych po likwidacji działalności gospodarczej opodatkowanej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych – należy zakwalifikować jako przychód z „odpłatnego zbycia innych rzeczy”, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) i tylko wtedy, gdy sprzedaż ta miałaby miejsce przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 202, poz. 1958) podatnikom, którzy przed 1 stycznia 2004 r. nabyli prawo do obniżki zryczałtowanego podatku dochodowego o kwotę ulgi uczniowskiej w zakresie i na zasadach określonych w art. 53 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 ze zm.), w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2004 r., a odliczenia te nie znalazły pokrycia w zryczałtowanym podatku dochodowym obliczonym za lata poprzedzające rok 2004, przysługuje prawo do dokonywania tych odliczeń na zasadach określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym, w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2004 r.

Przepis art. 53 ust. 2 w/w ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym stanowi, że osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą, w tym również w formie spółki prawa cywilnego, spółki komandytowej lub spółki jawnej, uprawnionym na mocy odrębnych przepisów do szkolenia uczniów i zatrudniającym w ramach prowadzonej działalności pracowników w celu nauki zawodu przysługuje ulga z tytułu szkolenia uczniów – polegająca na obniżeniu zryczałtowanego podatku dochodowego o kwotę ustaloną w wysokości i na warunkach określonych w w/w ustawie.

Według art. 53 ust. 15 w/w ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, jeżeli podatnik w okresie korzystania z ulgi uczniowskiej zmieni formę opodatkowania i jest opodatkowany w sposób określony w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, niewykorzystaną część ulgi w zryczałtowanym podatku dochodowym odlicza od podatku dochodowego.

Zatem nie ma znaczenia z jakim źródłem przychodów związany jest obowiązek zapłaty podatku dochodowego. W związku z powyższym jeżeli podatnik otrzyma decyzję o przyznaniu ulgi z tytułu wyszkolenia ucznia może z niej skorzystać do czasu odliczenia pełnej kwoty przyznanej ulgi od należnego podatku ustalonego od sumy dochodów ze wszystkich źródeł przychodów.


Reasumując, nie traci Pan prawa do ulgi w momencie zakończenia prowadzenia działalności gospodarczej; w takiej sytuacji bowiem ma Pan prawo do obniżenia podatku od dochodów osiąganych z innych źródeł.

Podobne interpretacje: