Drukuj

Czy podlega zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych alimenty przyznane na rzecz matki?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków - Krowodrza działając w trybie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.)w odpowiedzi na pismo z dnia 24.02.2004 r. (data wpływu do tutejszego Urzędu - 11.03.2004 r.) wyjaśnia co następuje:

Zgodnie z art. 20 ust. 1 w związku z art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 ze zm.) jednym ze źródeł przychodów są alimenty, z wyjątkiem alimentów na rzecz dzieci. Z załączonego do pisma wyroku Sądu Rejonowego dla Krakowa - Krowodrzy, Wydział III Rodzinny i Nieletnich z dnia 28.10.2003 r. sygn. akt III RC 97/03/K wynika, że alimenty zostały zasądzone na rzecz Pani. Również pismo Komornika Sądowego Rewiru III przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy z dnia 26.02.2004 r., sygn. akt III KMP 73/03 potwierdza, że Pani otrzymała w 2003 r. kwotę 7.025,- zł. tytułem zasądzonych alimentów. W w/w dokumentach nie ma podziału na alimenty przyznane na rzecz dziecka oraz na alimenty przyznane na rzecz matki. W związku z tym alimenty te podlegają opodatkowaniu w całości.

Podobne interpretacje: