Interpretacje w temacie: Przychody z działalności wykonywanej osobiście

Ścieżka aktualnego tematu

Przychody z działalności wykonywanej osobiście

Urząd Skarbowy Kraków-Podgórze działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137 poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 14 listopada 2002 r. (wpływ 22.11.2002 r.) w sprawie podatku dochodowego od osób fizycznych informuje. Wartość biletów miesięcznyc komunikacji miejskiej zakupionych dla członków Prezydium ze środków Związku Zawodowe ...

Przychody z działalności wykonywanej osobiście

Urząd Skarbowy Kraków-Podgórze działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137 poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 28 listopada 2002 r. (wpływ 02.12.2002 r.) w sprawie podatku dochodowego od osób fizycznych informuje. Przychody uzyskiwane przez członków Prezydium wypłacane w oparciu o uchwałę Walnego Zjazdu Delegatów jako ryczałt ...

Koszty uzyskania przychodów

W uzupełnieniu pisma z dnia 31.03.2003 r. znak: PD1-412/100/2003 Urząd Skarbowy w Jędrzejowie wyjaśnia, iż zawarta w nim interpretacja przepisów dotyczących opodatkowania wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej obowiązywała w stanie prawnym przed 31.12.2002 r. Obecnie, w roku 2003 obowiązuje następująca interpretacja: Na podstawie art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od ...

Przedmiot opodatkowania

Urząd Skarbowy w Opatowie działając na podstawie art. 14 § 4 ustawy Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) odpowiada na pismo z dnia 30.04.2003 r. w sprawie stosowania przepisów prawa podatkowego dotyczących przychodów uzyskiwanych z tytułu wykonywania osobiście usług menedżerskich świadczonych na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej oraz w sprawie opodatkowania poda ...

Przychody z działalności wykonywanej osobiście

W nawiązaniu do pisma z dnia 05 luty 2003 r Nr Fn -336/002/2003 (data wpływu 17.02.2003 r., po uzupełnieniu w dniu 04.03.2003 r.), Urząd Skarbowy w Pińczowie stosownie do art. 14 a § 1 – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z 1997 r. ze zm.) udziela informacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych w opisanej sprawie. Zgodnie z art. 21 ust ...

Czy koszty dojazdów na posiedzenia, koszty noclegów i posiłków, ponoszone przez Spółkę na rzecz członka Rady Nadzorczej zamieszkałego na stałe w Chile są przychodem podatnika podlegającym opodatkowaniu? Jaką należy sporządzić deklarację? Czy Spółka winna pobrać zryczałtowany podatek dochodowy?

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 10.09.2003 r., przesłane do tut. Urzędu przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Lubinie w dniu 06.10.2003 r., w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego w części dotyczącej opodatkowania przychodów osoby zagranicznej, Naczelnik U ...

opodatkowania przychodu z tytułu umowy użyczenia samochodu ciężarowego oraz kosztów związanych z jego eksploatacją

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja Podatkowa (jedn. tekst Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Bartoszycach w odpowiedzi na pismo z dnia 28.10.2003 r. (wpływ do tut. organu 06.11.2003 r.) w sprawie opodatkowania przychodu z tytułu umowy użyczenia samochodu ciężarowego oraz kosztów związanych z jego eksploatacją, wyjaśnia co nastę ...

Dotyczy opodatkowania wynagrodzenia oraz zwrotu kosztów podróży z tytułu pełnienia funkcji syndyka masy upadłości.

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kluczborku w związku z zapytaniem jednostki z dnia 4.09.2003 r. udziela pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego dotyczącego opodatkowania wynagrodzenia oraz zwrotu kosztów podróży z tytułu pełnienia funkcji syndyka masy upadłoś ...

Czy usługi menedżerskie i marketingowe wykonywane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej na rzecz jednego podmiotu (spółki z o.o.) należy zakwalifikować do przychodów uzyskiwanych z działalności wykonywanej osobiście, o ktorych mowa w art. 13 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych czy też jako przychody z prowadzenia działalności gospodarczej, o ktorych mowa w art. 14 w/w ustawy.

W odpowiedzi na Pana pismo, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zgierzu działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) uprzejmie wyjaśnia, że zgodnie z art. 13 pkt 9 ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14 z 2000r., poz. 176 ze zm.) - w brzmieniu obowiązującym od dnia 01.01.2004r. - za przycho ...

Czy świadczenia otrzymane od świadczeniodawcy w zwiazku z promocją i reklamą w przypadku przekroczenia jednorazowej kwoty 100,00 zł podlegają opodatkowaniu?

W odpowiedzi na pismo z dnia 2004-01-29 r. dot. udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w podatku dochodowego od osób fizycznych w sprawie opodatkowania otrzymanych nieodpłatnych świadczeń, których wartość przekracza kwotę 100,00 PLN - Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 199 ...

Generowanie strony w 8 ms