Drukuj

Czy można zastosować 50% koszty uzyskania przychodów z tytułu umowy zawartej o dzieło zawartej przez firmę zajmującą się prowadzeniem prac badawczo – rozwojowych z lekarzem na podstawie, której zobowiązuje się do przeprowadzenia badania klinicznego?

Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie w odpowiedzi na Wasze pismo nr DF-3/411/485/03/125 z dnia 3.11.2003 roku w sprawie zasadności zastosowania 50% - owej stawki kosztów uzyskania przychodów z tytułu umowy o dzieło zawartej przez firmę zajmującą się prowadzeniem prac badawczo-rozwojowych, a w tym przypadku pośredniczącą we wprowadzaniu na rynek leku wyprodukowanego przez zagraniczną firmę farmaceutyczną (sponsora badacza) z lekarzem (badaczem), na podstawie której badacz „przyjmuje zamówienie przeprowadzenia badania klinicznego" informuje iż:

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r. nr 80, poz. 904 ze zm.) definiuje co jest przedmiotem prawa autorskiego. Zgodnie z art. 1 w/w ustawy prawem autorskim jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażania.

Ze stanu faktycznego przedstawionego w Waszym piśmie wynika, iż szpital zawarł umowę o przeprowadzenie badania klinicznego z firmą farmaceutyczną. W ramach tej umowy lekarz-badacz przyjął zamówienie przeprowadzenia badania klinicznego, za wynagrodzeniem „za jednego pacjenta odpowiednio do ilości wizyt odbytych przez niego". Z powyższego wynika również, iż strony nie uzależniły wynagrodzenia od powstania dzieła. Zdaniem Dyrektora tut. Izby opisane czynności które wykonywał lekarz trudno zakwalifikować jako wykonanie umowy o dzieło, a następnie powstanie dzieła w rozumieniu przepisów powołanej ustawy o prawie autorskim. Nie można bowiem pominąć faktu, iż oprócz innych czynników w badaniu klinicznym najważniejsze jest leczenie pacjentów, w tym przypadku nowym specyfikiem. A zatem leczenie, czy też jak w przypadku przedmiotowej sprawy prowadzenie badania klinicznego, należy zakwalifikować jako umowę starannego działania, a nie umowę rezultatu.

W związku z powyższym podatnik chcąc skorzystać z art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 roku Nr 14 poz. 176 ze zm.) musi stworzyć dzieło/utwór. Prowadzenie leczenia, dobór lekarstw, czy też sporządzenie medycznej dokumentacj i (wg określonych wzorów) w ramach badań klinicznych nie prowadzi do powstania dzieła co przesądza o braku możliwości zastosowania 50% stawki kosztów uzyskania przychodu zgodnie z powołaną ustawą.

Podobne interpretacje: