Drukuj

Czy koszty przejazdu biegłego sądowego podlegają opodatkowaniu?

Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie działając na podstawie art. 14 b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 ze zm.) zmienia informację udzieloną Panu przez Urząd Skarbowy w Suchej Beskidzkiej z dnia 02.02.2004 r. nr PD V/415-1/04 będącą odpowiedzią na Pana zapytanie z dnia 23.01.2004 r. w sprawie opodatkowania przez płatnika tj. Sąd Rejonowy w Suchej Beskidzkiej kosztów przejazdu biegłego sądowego w 2003 r.

Zgodnie z par. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27.02.2003 r. - w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (...) (Dz. U. nr 42, poz. 366 z 2003 r.) - świadczenia otrzymane przez osoby fizyczne nie będące pracownikami w rozumieniu art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 26.07.1991 r. - o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. jedn.: Dz. U. nr 14, poz. 176 z 2000 r. ze zm.) korzystały z zaniechania poboru podatku od wypłat dokonanych z tytułu diet i innych należności związanych z podróżą.

Przepis ten miał zastosowanie do dochodów lub przychodów uzyskanych od dnia 01.01.2003 r., w tym dotyczył wypłat z art. 13, pkt. 6 w/w ustawy o podatku dochodowym. Jeżeli w przedmiotowej sprawie poniósł Pan w 2003 r. koszty związane z podróżą, w tym koszty przejazdu do wyznaczonego przez Sąd miejsca wykonania pracy, to zwrot tych wydatków dokonany przez płatnika korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w w/cyt. przepisie.

Jednocześnie informuje się, że od 01.01.2004 r. obowiązuje zwolnienie przedmiotowe wynikające z art. 21 ust. 1, pkt. 16 ustawy o podatku dochodowym z którego wynika, że wolne od opodatkowania są diety i inne należności za czas podróży osoby nie będącej pracownikiem, a więc także osób wymienionych w art. 13, pkt. 6 ustawy podatkowej, do wysokości określonej w odrębnych przepisach.

W związku z powyższym wyjaśnienie Urzędu Skarbowego z dnia 02.02.2004 r. w niniejszej sprawie jest nieaktualne.

Podobne interpretacje: