Drukuj

Czy wykonując czynności biegłego sądowego na zlecenie sądów, prokuratury ma obowiązek zarejestrowania działalności gospodarczej?

P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa /tekst jedn. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60/ po rozpatrzeniu wniosku z dnia uzupełnionego pismem z dnia o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, w sprawie dot. konieczności zarejestrowania działalności gospodarczej przez biegłego sądowego

stwierdzam, że:

stanowisko przedstawione w złożonym wniosku w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych jest prawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego.

U z a s a d n i e n i e

Podatnik jest biegłym sądowym z zakresu szacowania ruchomości, maszyn , urządzeń i pojazdów. Nie zawiera z sądem lub prokuraturą umowy cywilnoprawnej tylko jest przez te organy powoływany do wykonania konkretnej czynności. Wynagrodzenie z tyt. wykonywania czynności biegłego wypłacane jest przez sąd w oparciu o sporządzoną godzinową kartę pracy. Zaliczki na podatek dochodowy odprowadza jako płatnik sąd, prokuratura, policja.

Zdaniem podatnika w przypadku uzyskiwania przychodów z tyt. wykonywania czynności biegłego na zlecenie sądów, prokuratury nie ma obowiązku zarejestrowania działalności gospodarczej, gdyż nie są to przychody z działalności gospodarczej.

Zgodnie z treścią art. 5a pkt. 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz.176 z późn. zm.) pozarolnicza działalność gospodarcza to działalność zarobkowa wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły, prowadzona we własnym imieniu i na własny lub cudzy rachunek, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9 ustawy.

W myśl natomiast art. 13 pkt 6 i 8 lit. a cyt. ustawy za przychody z działalności wykonywanej osobiście uważa się w szczególności:

  1. przychody osób, którym organ władzy lub administracji państwowej albo samorządowej, sąd lub prokurator, na podstawie właściwych przepisów , zlecił wykonanie określonych czynności, a zwłaszcza przychody biegłych w postępowaniu sądowym, dochodzeniowym i administracyjnym (...) oraz
  2. przychody z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskiwane wyłącznie od osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą , osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej - z wyjątkiem przychodów uzyskanych na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej.

W przypadku gdy organ władzy lub administracji państwowej albo samorządowej, sąd lub prokurator, na podstawie właściwych przepisów zleca osobie fizycznej wykonanie określonych czynności (np. wydanie przez biegłego opinii bądź ekspertyzy w sprawie wymagającej specjalnych umiejętności) w toczącym się przed właściwym organem postępowaniem sądowym, dochodzeniowym lub administracyjnym - to biegły nie wykonuje swoich czynności na podstawie stosunku cywilnoprawnego. Podstawą czynności biegłego jest szczególny pozaumowny stosunek prawny, jaki powstaje w postępowaniu, pomiędzy uprawnionym organem, który prowadzi to postępowanie a osobą , którą ten organ powołał na biegłego. Powołanie biegłego przez uprawniony organ działający w toczącym się przed nim postępowaniu, nie powoduje powstania pomiędzy tym organem, a osobą powołaną na biegłego stosunku prawnego o charakterze umownym. O powołaniu biegłego w prowadzonym postępowaniu rozstrzyga organ prowadzący postępowanie. Jednocześnie ten organ sam określa i zwraca biegłemu jego należności.

W związku z powyższym przychody, które dla osoby fizycznej wiążą się z wypełnieniem przez nią w postępowaniu przed uprawnionym organem powinności biegłego należy traktować jako przychody z nieopartych na umowie cywilnoprawnej czynności osoby, której uprawniony organ zlecił wykonanie tych czynności w toczącym się przed tym organem postępowaniu.

Odnosząc powyższe uregulowania do przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wskazać należy , iż w przypadku , gdy sporządzanie opinii biegłego następować będzie na zlecenie sądu, to na gruncie przepisów prawa podatkowego uzyskane z tego tytułu przychody należy zakwalifikować do przychodów z działalności wykonywanej osobiście , o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt. 2, w związku z art. 13 pkt 6 cyt. ustawy .

Sąd dokonujący wypłaty przedmiotowych należności, na podstawie przepisu art. 41 ust. 1 powołanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, działając jako płatnik obowiązany jest pobrać dotyczące tych przychodów zaliczki na podatek dochodowy.

Jednocześnie sporządzenie przez osobę fizyczną powołaną na biegłego przez sąd w toczącym się przed nim postępowaniu ekspertyz i opinii na użytek tego postępowania, nie stanowi dla tej osoby prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów art. 5a pkt. 6 powołanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W świetle przytoczonego przepisu nie jest bowiem pozarolniczą działalnością gospodarczą taka działalność, z której przychody są zaliczone w szczególności do przychodów z działalności wykonywanej osobiście i w związku z tym nie ma Pan obowiązku rejestrowania działalności gospodarczej.

Biorąc pod uwagę powyższe uznano stanowisko przedstawione przez stronę za prawidłowe.

Podobne interpretacje: