Drukuj

Czy należy wystawić informację PIT-11/8B w przypadku braku wypłacenia należności wynikającej z umowy zlecenia?

POSTANOWIENIE

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Prądnik działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60) po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 26.09.2005 r. (uzupełnionego w dniu 09.11.2005 r.) w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie sporządzenia informacji PIT-11/8B dla żony jako osoby zatrudnionej na umowę zlecenie stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

Jako osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą zawarł Pan z żoną umowę zlecenie. Przedmiotem umowy jest prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów w Pana firmie. Nie dokonywał Pan wypłaty należności wynikającej z umowy zlecenia.Od należności objętej tą umową:
? odprowadzał Pan składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,
? nie odprowadzał Pan zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.
Nawiązując do poprzedniego wniosku z dnia 15.04.2005 r. (uzupełnionego w dniu 26.06.2005 r.) o interpretacje przepisów prawa podatkowego oświadczył Pan, iż żona nie jest osobą współpracującą.
Do wniosku załaczył Pan również informację o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT 11/8B, w której wykazał Pan:
? poz. 52 - przychód z tytułu umowy zlecenia - 0,00 zł,
? poz. 53 - koszty uzyskania przychodu - kwota stanowiąca wysokość składki na ubezpieczenie społeczne żony,
? poz. 54 - strata z tytułu umowy zlecenia,
? poz. 55 - zaliczka na podatek dochodowy 0,00 zł,
? poz. 76 - składka na ubezpieczenie zdrowotne.

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Prądnik stwierdza:
Zgodnie z treścią art. 13 ust. 8 pkt a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j.: Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 ze zm.) za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się przychody z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskiwane wyłącznie od osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej.Jednocześnie zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j.: Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 ze zm.) przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-16, art. 17 ust. 1 pkt 6 i 9, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.
Na podstawie art. 42 ust. 2 pkt 1 cytowanej wyżej ustawy w terminie do końca lutego następującego po roku podatkowym płatnicy, o których mowa w ust. 1, t. j. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które dokonują wypłat należności osobom określonym w art. 3 ust. 1, z tytułu działalności określonej m. in. w art. 13 pkt 8, są obowiązani przesłać podatnikom, oraz urzędom skarbowym, którymi kierują naczelnicy urzędów skarbowych właściwi według miejsca zamieszkania podatnika - imienne informacje o wysokości dochodu sporządzone według ustalonego wzoru.
Wzór ten (PIT-11/8B) określono w załączniku nr 17 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. Nr 224, poz. 2225).

Biorąc powyższe pod uwagę zdaniem tutejszego Urzędu nie sporządza Pan informacji o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy żony (PIT 11/8B) ponieważ należność wynikającą z umowy zlecenia nie została wypłacona.
Brak obowiązku wypełnienia PIT 11/8B nie powoduje dalszych konsekwencji przy dokonywaniu wspólnego rozliczenia z żoną w rocznym zeznaniu o wysokości dochodu (poniesionej straty).
Tak więc przedstawiony przez Pana sposób wypełnienia PIT 11/8B, który załączył Pan do wniosku jest nieprawidłowy.

Powyższa interpretacja:
- dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę, traci swoją moc z chwilą zmiany przepisów jej dotyczących;
- nie jest wiążąca dla podatnika, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej.

Pouczenie:
Na powyższe postanowienie służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków-Prądnik w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego postanowienia.

Podobne interpretacje: