Drukuj

Jak w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy traktować dodatki pieniężne wypłacane z tytułu pełnionych funkcji członkom Zarządu niebędącym pracownikami ?

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005r. Dz. U. Nr 8 poz 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 01.06.2006r., stwierdza, że świadczenia pieniężne ( dodatki funkcyjne) wypłacane członkom Zarządu z tytułu pełnionych przez nich funkcji związkowych stanowią przychód z tytułu samodzielnej działalności o której mowa w art.13 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podlegający opodatkowaniu.

U Z A S A D N I E N I E Pismem z dnia 01.06.2006r. ( data wpływu 02.06.2006r.), uzupełnionym pismem z dnia 30.06.2006r. Organizacja Międzyzakładowa Związku Zawodowego jako płatnik zwróciła się z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, przedstawiając następujący stan faktyczny :

Członkom Komisji Międzyzakładowej (Zarządu) pełniącym z wyboru funkcje związkowe, na mocy uchwały z dnia 20.01.1992r przyznawane są dodatki pieniężne, nazwane umownie dodatkami funkcyjnymi - jako rekompensata za społeczną pracę i czas pracy wykraczający poza etatowe godziny w macierzystych placówkach. Członków Zarządu z tytułu pełnionych funkcji nie wiąże z Organizacją Międzyzakładową żadna umowa. Osoby te zatrudnione są na umowę o pracę w swoich macierzystych zakładach pracy, w których otrzymują wynagrodzenie.

Strona sformułowała też własne stanowisko w sprawie stwierdzając, iż : od wypłacanych członkom Zarządu niebędących pracownikami, dodatków pieniężnych z tytułu pełnionych funkcji związkowych powinny być pobierane zaliczki na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych.

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku, mając na uwadze przedstawiony przez wnioskodawcę stan faktyczny i stan prawny obowiązujący w dacie zaistnienia tego zdarzenia, postanawia udzielić następującej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego:

Stosownie do zasady wyrażonej w treści art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, (tj.. Dz. U z 2000r. Nr 14 poz. 176 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art.21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z brzmieniem art.10 ust.1 pkt.2 w/w ustawy źródłem przychodu jest między innymi działalność wykonywana osobiście.

Natomiast w myśl art.13 pkt.7 wyżej powołanej ustawy za przychody z działalności wykonywanej osobiście uważa się między innymi przychody otrzymane przez osoby niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 w/w. ustawy, płatnik wypłacający należności z tytułu przychodów, o których mowa w art. 13 pkt 7, winien pobierać zaliczkę na podatek dochodowy w wysokości 19% należności pomniejszonej o koszty uzyskania przychodów w wysokości określonej w art. 22 ust. 9 pkt 5 i przekazać na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie jest osobą fizyczną, przesyłając równocześnie deklarację deklarację na druku PIT-4 ( art.38 ust.1 ustawy).

Zatem świadczenia wypłacane osobom pełniącym funkcje związkowe należy rozpatrywać w kategorii przychodów, o których mowa w art.13 pkt 7 w/w ustawy,tj przychodów otrzymywanych przez osoby niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu organów stanowiących osób prawnych. Ponadto przychody te nie są objęte zwolnieniem przedmiotowym określonym w art.21 powołanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Z przedstawionego przez Stronę stanu faktycznego wynika, że Członkom Komisji Międzyzakładowej pełniącym z wyboru funkcje związkowe przyznawane są na mocy uchwały Komisji Zakładowej dodatki pieniężne, nazwane umownie dodatkami funkcyjnymi - jako rekompensata za społeczną pracę i czas pracy wykraczający poza etatowe godziny w macierzystych placówkach. Członków Zarządu z tytułu pełnionych funkcji nie wiąże z Organizacją Międzyzakładową Związku Zawodowego żadna umowa.

Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz obowiązujący stan prawny należy stwierdzić, iż świadczenia pieniężne wypłacane członkom Zarządu z tytułu pełnionych przez nich funkcji związkowych stanowią przychód z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art.13 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Płatnik wypłacający w/w należności winien pobierać zaliczkę na podatek dochodowy w wysokości 19% zgodnie z art. 41 ust. 1 w/w. ustawy. .

Zatem Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku uznaje, że stanowisko podatnika przedstawione we wniosku z dnia 01.06.2006r., jest prawidłowe.

Podobne interpretacje: