Drukuj

Dotyczy opodatkowania wynagrodzenia oraz zwrotu kosztów podróży z tytułu pełnienia funkcji syndyka masy upadłości.

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kluczborku w związku z zapytaniem jednostki z dnia 4.09.2003 r. udziela pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego dotyczącego opodatkowania wynagrodzenia oraz zwrotu kosztów podróży z tytułu pełnienia funkcji syndyka masy upadłości.

Z przedstawionego w piśmie z dnia 4 września 2003 r. stanu faktycznego wynika, że syndyk powołany przez Sąd do przeprowadzenia procesu upadłościowego, na podstawie postanowienia Sądu otrzymuje wynagrodzenie i zwrot kosztów przejazdów własnym samochodem w celach służbowych. Są to dojazdy z domu do siedziby masy oraz z siedziby masy do sądów, banków i urzędów wg stawek za kilometr w oparciu o rozporządzenie Ministra Infrastruktury.

Zdaniem podatnika wypłacone wynagrodzenie i zwrot kosztów podróży stanowi przychód z działalności wykonywanej osobiście wynikający z art. 13 pkt 5 cytowanej wyżej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z uwzględnieniem 20 % kosztów uzyskania przychodów.

W odpowiedzi na ww. zapytania Naczelnik Urzędu Skarbowego wyjaśnia:

Zgodnie z art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 ze zm.) za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się przychody otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich, bez względu na sposób powoływania tych osób, nie wyłączając odszkodowania za utracony zarobek, z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 7.

Natomiast z art. 13 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika że, za przychody z działalności wykonywanej osobiście uważa się przychody osób, którym organ władzy i administracji państwowejalbo samorządowej, sąd lub prokurator, na podstawie właściwych przepisów, zlecił wykonanie określonych czynności, a zwłaszcza przychody biegłych w postępowaniu sądowym, dochodzeniowym i administracyjnym oraz płatników, z zastrzeżeniem art. 14 ust. 2 pkt 10, i inkasentów należności publicznoprawnych, a także przychody z tytułu udziału w komisjachpowołanych przez organy władzy lub administracji państwowej albo samorządowej, z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 9.

Paragraf 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) oraz zwolnienia niektórych płatników z obowiązku pobrania podatku ( Dz. U. Nr 42 poz. 366) stanowi, iż zarządza się zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów (przychodów) z tytułu diet i innych należności związanych z podróżą, zwanych dalej „świadczeniami", jeżeli świadczenia zostały otrzymane przez osoby fizyczne nie będące pracownikami w rozumieniu art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 ze zm.), zwanej dalej ustawą, oraz zostały poniesione:
1. w celu osiągnięcia przychodów lub
2. w celu realizacji zadań organizacji i jednostek organizacyjnych działających na podstawie przepisów odrębnych ustaw, lub
3. przez organy (urzędy) władzy lub administracji państwowej albo samorządowej oraz jednostki organizacyjne im podległe lub przez nie nadzorowane, lub
4, przez osoby pełniące funkcje obywatelskie, o których mowa w art. 13 pkt 5 ustawy w związku z wykonywaniem tych funkcji
- do wysokości określonej w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju.

Ponadto z § 2 tego rozporządzenia wynika, że zaniechanie, o którym mowa w § 1, nie na zastosowania do przychodów, o których mowa w art. 13 pkt 2, 4, 6 i 8, art. 14 i 18 ustawy, jeżeli świadczenia zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów przez podatników otrzymujących świadczenia.

Jak wynika z powyższych przepisów Syndyk masy upadłości, jak i przedstawiciel upadłego otrzymują przychody z tytułu pełnienia funkcji zgodnie z art. 13 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.W myśl tego artykułu, za przychody z działalności wykonywanej osobiście uważa się przychody osób, którym sąd na podstawie właściwych przepisów zlecił wykonanie określonych czynności.

Właściwe przepisy to art. 14 § pkt 3 Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. Prawo upadłościowe (Dz. U. z 1991 r. Nr 91 poz. 118 ze zm.) który mówi że, uwzględniając wniosek o ogłoszenie upadłości, sąd wyda postanowienie, w którym wyznaczy sędziego komisarza oraz syndyka masy upadłości.

Na podstawie Art. 22 ust. 9 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych koszty uzyskania przychodów określa się - z tytułów określonych w art. 13 pkt 2,4,6 i 8 - w wysokości 20 % uzyskanego przychodu, z tym że koszty te oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, o którym mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b), których podstawę wymiaru stanowi ten przychód.

Koszty pełnienia funkcji syndyka obciążają upadłego a podatnikom przysługują koszty uzyskania przychodów w wysokości 20 % uzyskanego przychodu obliczonego wg zasady art. 22 ust. 9 pkt 4.

Art. 41 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych reguluje kwestie płatności zaliczek od przychodów z tytułu wypłat wynagrodzeń na podstawie art. 13 pkt 6 stanowiąc że, pobierane są one za pośrednictwem płatnika w wysokości 20 % należności pomniejszonej o koszty uzyskania przychodów wysokości określonej w art. 22 ust. 9.

Do przychodów uzyskanych z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych syndykowi i przedstawicielowi upadłego stosuje się przepisy o zaniechaniu poboru podatku zgodnie z cytowanym wyżej rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 27 lutego 2003 r.

Podobne interpretacje: