Drukuj

Wnioskodawczyni zamierza wnieść do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością aport w postaci nieruchomości (dotychczas przez Spółkę wynajmowanej). W zamian za aport Zainteresowana planuje, objąć udziały w podwyższonym kapitale zakładowym spółki powyżej ich wartości nominalnej. Powstałą nadwyżkę (tzw. agio) Spółka przeleje w całości na kapitał zapasowy. Jakie skutki dla Wnioskodawczyni będzie mieć opisana powyżej transakcja w odniesieniu do podatku dochodowego od osób fizycznych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 4 czerwca 2009 r. (data wpływu 12 czerwca 2009 r.) uzupełnionym pismem z dnia 18 sierpnia 2009 r. (data wpływu 20 sierpnia 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów z kapitałów pieniężnych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 czerwca 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej:

  • podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów z kapitałów pieniężnych,
  • podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych wniesienia do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością aportu w postaci nieruchomości i objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym tej spółki powyżej ich wartości nominalnej,
  • podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności wniesienia nieruchomości w formie wkładu niepieniężnego do Spółki z o.o.,
  • podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych jakie wystąpią w Spółce z o.o. w związku z wniesieniem do Niej aportu w postaci nieruchomości.


W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawczyni, będąca osobą fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej zamierza wnieść do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością aport w postaci nieruchomości (dotychczas tej Spółce wynajmowanej). Na przedmiotowej nieruchomości znajduje się kort i hotel wraz z zabudowaniami. W zamian za aport Zainteresowana zamierza objąć udziały w podwyższonym kapitale zakładowym spółki powyżej ich wartości nominalnej. Powstałą nadwyżkę (tzw. agio) Spółka przeleje w całości na kapitał zapasowy.

W uzupełnieniu wniosku z dnia 18 sierpnia 2009 r. (data wpływu 20 sierpnia 2009 r.) Wnioskodawczyni działając przez pełnomocnika dołączyła do akt sprawy pełnomocnictwo oraz jednoznacznie wskazała, że nie prowadzi działalności gospodarczej polegającej na wynajmie nieruchomości. Ponieważ pomimo faktu, że Zainteresowana jest właścicielem nieruchomości będącej przedmiotem ww. aportu faktycznie jej nie posiada, albowiem na nieruchomości tej zostało ustanowione na rzecz matki Wnioskodawczyni ograniczone prawo rzeczowe w postaci użytkowania. W konsekwencji to użytkownik (matka Zainteresowanej) w wykonaniu przysługujących jej uprawnień, zawarła umowę najmu przedmiotowej nieruchomości ze Spółką, do której ta nieruchomość ma zostać wniesiona jako aport.

W związku z powyższym w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych zadano następujące pytanie.

Jakie skutki dla Wnioskodawczyni w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych będzie mieć opisana powyżej transakcja...

Zdaniem Wnioskodawczyni, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się, nominalną wartość udziałów (akcji) w spółce mającej osobowość prawną, objętych w zamian za wkład niepieniężny. Zatem, wniesienie przez Zainteresowaną do spółki aportu w postaci nieruchomości spowoduje powstanie po stronie Wnioskodawczyni przychodu ze źródła kapitały pieniężne, który będzie równy nominalnej wartości objętych w zamian za wkład niepieniężny, udziałów.

Okoliczności powyższej nie zmienia fakt, iż Zainteresowana obejmuje udziały o wartości nominalnej niższej od wartości wnoszonej do spółki z o.o. nieruchomości, a wartość stanowiąca nadwyżkę ponad wartość nominalną otrzymanych udziałów przekazana zostanie na kapitał zapasowy.

W ocenie Wnioskodawczyni, na podstawie art. 30b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychód ten podlega opodatkowaniu podatkiem ryczałtowym wg stawki 19%. Podstawę opodatkowania stanowić będzie różnica pomiędzy ww. przychodem (tj. nominalną wartością objętych udziałów), a kosztami uzyskania przychodów określonymi w art. 22 ust. 1 c pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Stosownie do ww. przepisu, w przypadku objęcia udziałów w spółce w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, na dzień objęcia tych udziałów ustala się koszt uzyskania przychodu w wysokości faktycznie poniesionych, niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów, wydatków na nabycie będących przedmiotem wkładu składników majątku podatnika.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej zdarzenia przyszłego dotyczącego podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów z kapitałów pieniężnych uznaje się za prawidłowe.

Na gruncie powszechnie obowiązującego obecnie prawa podatkowego nie występuje definicja wkładu niepieniężnego (aportu). Również przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.) nie zawierają definicji wkładu niepieniężnego, nie stanowią też wprost co może być przedmiotem tego wkładu. Wskazują jedynie w art. 14 § 1, że przedmiotem wkładu do spółki kapitałowej nie może być prawo niezbywalne lub świadczenie pracy bądź usług. Zatem przedmiotem aportu mogą być nieruchomości, rzeczy ruchome oraz prawa majątkowe, które posiadają tzw. zdolność aportową. Należy ją rozumieć jako zespół cech, które powinny być łącznie spełnione przez dane prawo, aby można je było uznać za przedmiot aportu.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) źródłami przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a)–c).

W myśl art. 17 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy, za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się nominalną wartość udziałów (akcji) w spółce mającej osobowość prawną albo wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny.

Przychód, określony w ust. 1 pkt 9 tego artykułu, powstaje w dniu (art. 17 ust. 1a ww. ustawy):

  1. zarejestrowania spółki albo,
  2. wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego spółki, albo
  3. wydania dokumentów akcji, jeżeli objęcie akcji jest związane z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego.


Stosownie do art. 17 ust. 2 ustawy, przy ustalaniu wartości tego przychodu, stosuje się odpowiednio przepisy art. 19 ustawy.

Opodatkowaniu podatkiem dochodowym z tytułu objęcia udziałów (akcji) podlega dochód, ustalony w sposób wskazany w art. 30b ust. 2 pkt 5 cytowanej ustawy.

Stosownie do tego przepisu, dochodem z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część jest różnica pomiędzy wartością nominalną objętych udziałów (akcji) w takich spółkach a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 22 ust. 1e – osiągnięta w roku podatkowym.

Koszty uzyskania przychodów, o których mowa w art. 22 ust. 1e, podatnik może powiększyć tylko o wydatki, które poniósł w związku z obejmowaniem udziałów (akcji) w zamian za wkład niepieniężny (o czym stanowi art. 22 ust. 1i).

Dochód uzyskany z objęcia udziałów opodatkowuje się stałą stawką w wysokości 19% (art. 30b ust. 1 ustawy).

Na tle analizy ww. przepisów należy stwierdzić, że jeżeli aport wniesiony do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w postaci składnika majątku niestanowiącego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części (wkład niepieniężny), następuje w warunkach, o których mowa w cytowanym art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, to u wnoszącego taki wkład powstanie przychód podatkowy, w wysokości nominalnej wartości udziałów objętych w zamian za taki wkład.

Okoliczności powyższej nie zmienia fakt, iż Zainteresowana obejmuje udziały o wartości nominalnej niższej od wartości wnoszonej do spółki z o.o. nieruchomości, a wartość stanowiąca nadwyżkę ponad wartość nominalną otrzymanych udziałów przekazana zostanie na kapitał zapasowy.

Reasumując, należy stwierdzić, że przychód Wnioskodawczyni z tytułu objęcia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w zamian za wkład niepieniężny, stanowić będzie nominalna wartość uzyskanych udziałów.

Jednakże dokonując wyceny należy mieć również na uwadze przepis art. 17 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w myśl którego, w przypadku, gdy wartość wyrażona w cenie określonej w umowie znacznie odbiega od wartości rynkowej, organy podatkowe mogą na podstawie art. 19 tej ustawy oszacować przychód wspólnika wnoszącego wkład, dostosowując wielkość tego przychodu do wartości rynkowej przedmiotu wkładu.

Jednocześnie tut. Organ informuje, że wniosek Zainteresowanej w odniesieniu do opisu zdarzenia przyszłego dotyczącego:

  • podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych jakie wystąpią w Spółce z o.o. w związku z wniesieniem do Niej aportu w postaci nieruchomości został rozpatrzony postanowieniem o odmowie wszczęcia postępowania wydanym w dniu 9 lipca 2009 r., znak ILPB3/423-453/09-2/JG,
  • podatku VAT w zakresie opodatkowania czynności wniesienia nieruchomości w formie wkładu niepieniężnego do Spółki z o.o. został rozpatrzony interpretacją indywidualną wydaną w dniu 2 września 2009 r., znak ILPP2/443-761/09-3/ISN,
  • podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych wniesienia do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością aportu w postaci nieruchomości i objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym tej spółki powyżej ich wartości nominalnej został rozpatrzony interpretacją indywidualną wydaną w dniu 4 września 2009 r., znak ILPB2/436-101/09-3/MK.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Zainteresowaną i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno

Podobne interpretacje: