Drukuj

1. Czy przychody uzyskiwane przez podatnika z tytułu świadczenia tych usług powinny być kwali-fikowane jako przychody z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej czy też należy zakwalifikować je jako uzyskane ze źródła, o którym mowa w treści art. 13 ust. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?2. Na jakim druku deklaracji (PIT) należy wykazać te przychody?

Podatnik w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zawarł ze spółką z o.o. umowę o oświadczenie usług w zakresie zarządzania oraz pośrednictwa handlowego (usług agencyjnych).


Ocena prawna stanu faktycznego:


W art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.) dla celów podatku dochodowego wymienione zostały poszczególne źródła przychodów podlegające opodatkowaniu tym podatkiem. Działalność wyko-nywana osobiście wymieniona została w ust. 1 pkt 2 tego przepisu, a pozarolnicza działalność go-spodarcza jako odrębne źródło przychodów w ust. 1 pkt 3.

Za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa art. 10 ust. 1 pkt 2 uwa-ża się zgodnie z art. 13 pkt 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarol-niczej działalności gospodarczej (z pewnymi wyjątkami, nie dotyczącymi rozpatrywanego przypad-ku).

W treści art. 5a ust. 6 ustawy z 26 lipca 1991r. zdefiniowane zostało pojęcie „poza-rolnicza działalność gospodarcza” jako: działalność zarobkowa wykonywana w sposób zorganizo-wany i ciągły, prowadzona we własnym imieniu i na własny lub cudzy rachunek, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt. 1, 2 i 4-9.

Z powyższego uregulowania wynika, że „przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej” i „przychody z działalności wykonywanej osobiście” to odrębne źródła przychodów.

Ustawodawca kwalifikuje świadczenie usług na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, umów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze jako działalność wykonywaną osobiście nawet wówczas, gdy usługi te świadczone są w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

W przedmiotowym przypadku analiza umowy zawartej przez podatnika w ramach prowadzonej działalności gospodarczej oraz analiza stanu faktycznego zawartego w zapytaniu i przedstawionego stanu prawnego wskazuje, że przychody uzyskane przez podatnika z tytułu umowy o zarządzanie należy zakwalifikować jako przychody z działalności wykonywanej osobiście na podstawie umowy, o której mowa w treści art. 13 pkt 9 ustawy z dnia 26.07.1991r.

Stosownie do treści art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca.1991r. osoby prawne (...), które do-konują wypłaty należności (...) z tytułu działalności określonej m.in. w art. 13 pkt 9, są obowiązane jako płatnicy pobierać (...) zaliczki na podatek dochodowy w wysokości 19% należności pomniej-szonej o koszty uzyskania przychodów w wysokości określonej w art. 22 ust. 9, oraz pomniejszonej o składki potrącone przez płatnika w danym miesiącu na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b. W myśl art. 41a ustawy z dnia 26.07.1991r. płatnicy ci na wniosek podatnika obliczają i pobierają w ciągu roku wyższe za-liczki na podatek dochodowy.

W myśl art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. płatnicy, o których mowa w art. 41, przekazują kwoty pobranych zaliczek na podatek oraz kwoty zryczałtowanego podatku, w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki (podatek) - na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy (...) jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby, przesyłając równocześnie deklaracje według ustalonego wzoru (PIT-4). Jednocześnie płatnicy ci w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym są obowiązani przesłać podatnikom (...) oraz urzędom skarbowym, którymi kierują naczelnicy urzędów skarbowych właściwi według miejsca zamieszkania podatnika - imienne informacje o wysokości dochodu, sporządzone według ustalonego wzoru (obowiązujący w 2004r. druk PIT-11/8B). W razie zaprzestania przez płatnika prowadzenia działalności przed 31 stycznia roku następującego po roku podatkowym, płatnik przekazuje informacje na druku PIT-8B/11 w terminie do dnia zaprzestania działalności (art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26.07.1991r.)

A zatem spółka z o.o., z którą podatnik zawarł przedmiotową umowę w zakresie świadczenia usług zarządzania – jako płatnik - zobowiązana jest do naliczenia i odprowadzenia podatku z tytułu kwot wypłacanych podatnikowi na podstawie tej umowy, a także do składania deklaracji PIT-4 oraz informacji PIT-11/8B.

Natomiast osiągane przez podatnika przychody z tytułu świadczonych usług w zakresie pośrednic-twa handlowego (usług agencyjnych) należy zakwalifikować jako przychody z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej. Stosownie do treści art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podat-kiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

W związku z powyższym stosownie do treści art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. podatni-cy osiągający dochody z działalności gospodarczej, o której mowa w art. 14 są obowiązani bez we-zwania wpłacać w ciągu roku podatkowego zaliczki na podatek dochodowy według zasad określo-nych w ust. 3, z zastrzeżeniem ust. 3f.

Jednocześnie zgodnie z regulacją prawną zawartą w art. 44 ust. 3 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym obowiązek wpłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych powstaje, poczynając od miesiąca, w którym dochody przekroczyły kwotę powodującą obowiązek zapłacenia podatku. Zgodnie z dalszą regulacją prawną zawartą w ust. 6 tego artykułu, w terminach płatności zaliczek za miesiące od stycznia do listopada podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym deklaracje, według ustalonego wzoru o wysokości dochodu osiągniętego od początku roku ( PIT-5).

Podobne interpretacje: