Drukuj

Dotyczy opodatkowania dodatku do emerytury otrzymywanego z zagranicy. Dowodem potwierdzającym charakter tego świadczenia jest Meldebestatigung. Z przedstawionego przez podatnika stanu faktycznego wynika, iż w latach 1941-1946 przebywał i pracował w Austrii jako robotnik przymusowy. W okresie tym świadczył pracę na rzecz austriackiej firmy budowlanej. Przepracowane 49 miesięcy zostało wliczone do emerytury (jako dodatek). Kwota świadczenia miesięcznego wynosi 60,46 EURO. Od kwoty tej bank pobiera zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Podatnik stoi na stanowisku, iż świadczenie to jest wolne od podatku dochodowego. Ponadto przedłożono decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z dnia 27 listopada 1996 roku w sprawie przyznania uprawnień do świadczenia pieniężnego przewidzianego w ustawie za III Rzesza - deportacja do pracy przymusowej.

Co do kwestii opodatkowania dodatku od emerytury przyznanego na podstawie decyzji nr ... Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z dnia 27 listopada 1996 r., na podstawie której przyznano podatnikowi uprawnienia do świadczenia pieniężnego przewidzianego w ustawie za (III Rzesza) deportacje do pracy przymusowej tj. za okres 49 miesięcy wyjaśnia się, iż zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 45 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 ze zm.) wolne od podatku dochodowego są świadczenia pieniężne przyznane na podstawie ustawy z dnia 31 maja 1996 r. o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich (Dz. U. Nr 87, poz. 395 ze zm.).

Wysokość tego świadczenia ustala organ emerytalno rentowy (tj. oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, czy KRUS) właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej do tego świadczenia. Jak ustalono, świadczenie to otrzymuje Pan w formie dodatku do świadczenia emerytalnego wypłacanego z KRUS. Na podstawie wyżej cytowanego przepisu art. 21 ust. 1 pkt 45 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych świadczenie to wolne jest od opodatkowania i płatnik nie powinien pobierać od tego dochodu zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Ustosunkowując się natomiast do kwestii opodatkowania kwoty otrzymywanej z Austrii za pośrednictwem banku, Naczelnik Urzędu Skarbowego wyjaśnia, iż:

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 74 wyżej cytowanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku dochodowego są otrzymywane z zagranicy:

  1. renty inwalidzkie z tytułu inwalidztwa wojennego,
  2. kwoty zaopatrzenia przyznane ofiarom wojny oraz członkom ich rodzin,
  3. renty wypadkowe osób, których inwalidztwo powstało w związku z przymusowym pobytem na robotach w III Rzeszy Niemieckiej w latach 1939-1945

pod warunkiem przedstawienia płatnikowi dokumentu instytucji zagranicznej stwierdzającego charakter przyznanego świadczenia.

Biorąc pod uwagę zapis art. 21 ust. 1 pkt 74 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stwierdza się, iż tylko świadczenia wymienione w wyżej cytowanym przepisie korzystają ze zwolnienia z opodatkowania.

Z uwagi na fakt, że podatnik nie przedłożył dokumentacji stwierdzającej, iż otrzymuje z zagranicy rentę wypadkową, z tytułu inwalidztwa powstałego w związku z przymusowym pobytem na robotach w III Rzeszy Niemieckiej w latach 1939-1945 tutejszy organ podatkowy nie może jednoznacznie udzielić odpowiedzi, czy świadczenie to korzysta ze zwolnienia od opodatkowania.

Podobne interpretacje: