Drukuj

Czy podatnik może dochody uzyskane z działalności gospodarczej opodatkować wg 19 procentowej stawki.

Stan faktyczny:


Podatnik prowadzący działalność gospodarczą w zakresie usług konsultingowych, podpisał kontrakt z byłym pracodawcą na wykonanie prac określonych w umowie jako „Czynności Menedżera Projektu”.

Zdaniem Podatnika może on skorzystać z prawa do opodatkowania swoich dochodów stawką liniową, bowiem usługi, które obecnie świadczy nie odpowiadają czynnościom, jakie wykonywał na rzecz byłego pracodawcy.

Ocena prawna stanu faktycznego:


Zgodnie z treścią art. 5 a ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r., Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) za pozarolniczą działalności gospodarczej uważa się działalność zarobkową wykonywaną w sposób zorganizowany i ciągły, prowadzoną we własnym imieniu i na własny lub cudzy rachunek, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Stosownie do treści art. 13 pkt. 9 powołanej ustawy: Za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej - z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 7 (tj. przychodów otrzymywanych przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych).

Prawo opodatkowania dochodów według stałej 19% stawki podatku przysługuje - zgodnie z art. 30 c ustawy z dnia 26 lipca 1991r. podatnikom osiągającym dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Dochody osiągnięte przez Podatnika świadczącego swoje usługi jako menedżera projektu na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej (w ramach własnej jednoosobowej firmy) są dochodami osiągniętymi ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. tj. działalności wykonywanej osobiście.

Reasumując powyższe należy stwierdzić, że w przedstawionym stanie faktycznym i prawnym Podatnik nie ma możliwości skorzystać z opodatkowania podatkiem liniowym według 19 stawki, bowiem prawo do opodatkowania stawką liniowa podatku przysługuje jedynie podatnikom, którzy uzyskują przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej.

BI/005/0096/04

Podatek liniowy - a usługi menedżerskie

Stan faktyczny:

Podatnik prowadzący działalność gospodarczą zamierza zawrzeć umowę o zarządzanie przedsiębiorstwem w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w której ma objąć funkcje członka zarządu.

Zdaniem Podatnika może on skorzystać z prawa do opodatkowania swoich dochodów z tytułu realizacji w/w umowy stawką liniową.

Zapytanie podatnika:

Czy Podatnik może dochody uzyskane z działalności gospodarczej opodatkować wg 19 procentowej stawki?

Ocena prawna stanu faktycznego:

Zgodnie z treścią art. 5 a ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r., Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) za pozarolniczą działalności gospodarczej uważa się działalność zarobkową wykonywaną w sposób zorganizowany i ciągły, prowadzoną we własnym imieniu i na własny lub cudzy rachunek, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Prawo opodatkowania dochodów według stałej 19% stawki podatku przysługuje - zgodnie z art. 30 c ustawy z dnia 26 lipca 1991r. - podatnikom osiągającym dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Stosownie do treści art. 13 pkt. 9 powołanej ustawy: Za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej - z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 7 (tj. przychodów otrzymywanych przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych).

Zatem dochody osiągnięte przez Podatnika świadczącego swoje usługi z tytułu realizacji umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem wynikające z pełnienia funkcji członka zarządu są dochodami osiągniętymi ze źródła o którym mowa w art. 13 ust. 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. tj. działalności wykonywanej osobiście.

Reasumując powyższe należy stwierdzić, że w przedstawionym stanie faktycznym i prawnym Podatnik nie ma możliwości skorzystać z opodatkowania podatkiem liniowym według 19 stawki, bowiem prawo do opodatkowania stawką liniowa podatku przysługuje jedynie podatnikom, którzy uzyskują przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Podobne interpretacje: