Interpretacje w temacie: Pojęcie przychodu

Ścieżka aktualnego tematu

Pojęcie przychodu

W odpowiedzi na pismo znak: KF-3/32/42/2003 z dnia 17.04.2003 r. Urząd Skarbowy w Starachowicach na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje, że zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) przychodami ze stosunku służbowego, ...

Czy koszty dojazdów na posiedzenia, koszty noclegów i posiłków, ponoszone przez Spółkę na rzecz członka Rady Nadzorczej zamieszkałego na stałe w Chile są przychodem podatnika podlegającym opodatkowaniu? Jaką należy sporządzić deklarację? Czy Spółka winna pobrać zryczałtowany podatek dochodowy?

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 10.09.2003 r., przesłane do tut. Urzędu przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Lubinie w dniu 06.10.2003 r., w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego w części dotyczącej opodatkowania przychodów osoby zagranicznej, Naczelnik U ...

Dotyczy określenia wysokości dochodu uzyskanego z tytułu zakupu - w drodze przetargu ograniczonego - zakładowych budynków mieszkalnych lub lokali mieszkalnych.

Urząd Skarbowy w Strzelcach Opolskich działając w oparciu o art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm./, w odpowiedzi na pismo z dnia 5 maja 2003 r. udziela informacji o zakresie stosowania przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm./ dot. określenia wys ...

Czy przychód z otrzymanej zaliczki w wysokości 90 % łącznego wynagrodzenia za usługi świadczenia promocji w latach 2003-2008 można traktować jako rozliczenie międzyokresowe przychodów, zaliczając w okresach miesięcznych do przychodów podatkowych miesięczną ratę wynikającą z wystawionej faktury ?

W związku z pisemnym zapytaniem Pana złożonym dnia 11.12.2003 r., dotyczącym zaliczenia zapłaty za usługi świadczenia promocji w latach 2003-2008 do przychodów z działalności gospodarczej, zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 z późn. zm.) – Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie informuje: Stosownie do przepisu art. 14 ust. ...

Czy świadczenia otrzymane od świadczeniodawcy w zwiazku z promocją i reklamą w przypadku przekroczenia jednorazowej kwoty 100,00 zł podlegają opodatkowaniu?

W odpowiedzi na pismo z dnia 2004-01-29 r. dot. udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w podatku dochodowego od osób fizycznych w sprawie opodatkowania otrzymanych nieodpłatnych świadczeń, których wartość przekracza kwotę 100,00 PLN - Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 199 ...

Czy wypłacone przez płatnika byłemu pracownikowi odsetki naliczane od skapitalizowanych odsetek za opóźnianie w wypłacie nagrody jubileuszowej i odprawy pieniężnej korzystają ze zwolnienia z podatku dochodowego czy może stanowią przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Stalowej Woli, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), po zapoznaniu się z treścią wniosku z dnia 21.10.2003 r., wyjaśnia jak niżej: Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż na podstawie wyroku Sądu Okręgowego w T. zasądzono od byłego pracodawcy na rzecz pani: należność z ...

Czy użyczenie bratankowi lokalu mieszkalnego, do którego podatniczka posiada spółdzielcze własnościowe prawo, spowoduje powstanie zobowiązania w podatku dochodowym?

Podatniczka posiada spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Obecnie na dwa lata wyjeżdża do Szwecji. Na ten okres chce oddać do nieodpłatnego używania swoje mieszkanie bratankowi.W zamian za udostępniony lokal, bratanek opiekował się będzie mieszkaniem i opłacał naliczony przez spółdzielnię mieszkaniową czynsz za ten lokal. Jak wynika z powyższego stanu faktycznego, bratanek podatniczki otrzyma ...

Wspólnicy Sp. z o.o. objęli udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki. Udziały te zostały pokryte wkładem niepieniężnym w postaci prawa wieczystego użytkowania działki gruntu oraz własności posadowionych na niej budynków. Czy powstanie obowiązek podatkowy i wynikające z niego zobowiązanie podatkowe dla Spółki bądź Wspólników, a jeżeli tak to w jakiej wysokości?

Zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 4 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (j.t. Dz. U. 2000 r. Nr 54 poz. 654 ze zm.) do przychodów nie zalicza się przychodów otrzymanych na utworzenie lub powiększenie kapitału zakładowego (akcyjnego). Oznacza to, iż zarówno wkłady pieniężne, jak i niepieniężne, wnoszone na pokrycie kapitału zakładowego (akcyjnego), nie są zaliczane do przych ...

uzupełnić

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), dokonuje zmiany odpowiedzi udzielonej przez Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie pismem z dnia 16.02.2004 r. (znak: II US PB-I-415/4/04), gdyż jest ona nieprawidłowa: Z stanu faktycznego przedstawionego przez podatnika w piśmie z ...

Czy podatnik będąc podatnikiem podatku VAT i uzyskując również przychody z wynajmu nieruchomości jako odrębnego źródła przychodu niezwiązanego z pozarolniczą działalnością gospodarczą przyjmując w 2004 r. formę opodatkowania ryczałtem, podatek ten nalicza od kwoty przychodu brutto, czy od kwoty netto.

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), po rozpatrzeniu zapytania z dnia 20.01.2004 r., odnośnie sposobu naliczania zryczałtowanego podatku dochodowego, tj. od kwoty uzyskanego przychodu netto (bez VAT) czy brutto (łącznie z VAT) z tytułu wynajmu nieruchomości, Naczelnik Urzędy Skarbowego w Krośnie informuje: Z przedst ...

Generowanie strony w 77 ms