Drukuj

Kiedy podlega opodatkowaniu należna pracownikowi przechodzącemu na emeryturę odprawa?

W odpowiedzi na pismo z dnia 12 lutego 2004 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Sączu stosownie do art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) uprzejmie wyjaśnia, iż:

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) przychodami są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Stosownie do przepisów art. 12 ust. 1 ustawy za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za nie wykorzystany urlop i wszystkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

W myśl art. 32 ust. 2 za dochód, od którego zgodnie z obowiązkami wynikającymi z art. 31 ustawy zakłady pracy - płatnicy obliczają i pobierają w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy, uważa się uzyskane w ciągu miesiąca przychody w rozumieniu art. 12 ustawy oraz zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez płatnika po odliczeniu kosztów uzyskania w wysokości określonej w art. 22 ust. 2 i 2 a oraz po odliczeniu potrąconych przez płatnika w danym miesiącu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz chorobowe. Natomiast w myśl art. 38 ust. 1 ustawy płatnicy, o których mowa w art. 31 i art. 33 - 35 przekazują kwoty pobranych zaliczek na podatek, w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki, na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik właściwy według zamieszkania, siedziby płatnika bądź miejsca prowadzenia działalności, przesyłając równocześnie deklarację PIT-4, która zawiera łączną sumę wypłat dokonanych w danym miesiącu.

Na podstawie art. 39 ustawy o podatku dochodowym, w brzmieniu obowiązującym w 2003 r., w terminie do dnia 31 stycznia roku następującego po roku podatkowym płatnicy, o których mowa w art. 31 i 33 - 35, w przypadku gdy nie dokonują rocznego obliczenia podatku, są obowiązani przekazać podatnikowi i urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, imienne informacje o wysokości dochodu oraz potrąconych przez płatnika w roku podatkowym składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b, składki na ubezpieczenie zdrowotne pobranej w roku podatkowym przez płatnika i składki na ubezpieczenie zdrowotne odliczonej, z zastrzeżeniem art. 27 b ust. 1 pkt 2 i ust. 2 a także należnego i pobranego podatku, sporządzone według ustalonego wzoru.

Biorąc pod uwagę cytowane wyższej przepisy oraz stan faktyczny sprawy należy stwierdzić, jak słusznie zauważa Pani w złożonym piśmie, iż Pani były pracodawca nieprawidłowo dokonał obliczenia i poboru podatku od naliczonej, ale nie wypłaconej odprawy. Pobór zaliczek na podatek dochodowy powinien nastąpić w miesiącu, w którym faktycznie wystąpi wypłata, a przychód wynikający z odprawy ujęty w deklaracji PIT-4 za ten miesiąc. W związku z powyższym płatnik winien dokonać korekty deklaracji PIT-4 oraz informacji o Pani dochodach PIT-11 za 2003 rok.

Podobne interpretacje: