Drukuj

1. Jakie jest stanowisko Urzędu Skarbowego co do opodatkowania uzyskanej pomocy de minimis? 2. Czy pomoc de minimis traktowana jest jako przychód?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 14 czerwca 2010 r. (data wpływu 15 czerwca 2010 r.), uzupełnionym w dniu 20 sierpnia 2010 r. oraz 13 i 14 września 2010 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania pomocy de minimis – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 czerwca 2010 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania pomocy de minimis.

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, o których mowa w art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, w związku z czym pismem z dnia 16 sierpnia 2010 r. znak ILPB1/415-694/10-2/AG na podstawie art. 169 § 1 tej ustawy wezwano Wnioskodawcę do usunięcia braków w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia podania bez rozpatrzenia.

Wezwanie skutecznie doręczono w dniu 17 sierpnia 2010 r., a w dniu 20 sierpnia 2010 r. oraz 14 września 2010 r. wniosek uzupełniono. Uzupełnienie wpłynęło również w dniu 13 września 2010 r. Jednakże z uwagi na fakt, iż zostało ono podpisane przez osobę trzecią, nie posiadającą pełnomocnictwa w przedmiotowej sprawie, nie może ono zostać uwzględnione.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca prowadzący działalność gospodarczą jako osoba fizyczna złożył wniosek o dotację; jest Wnioskodawcą pomocy de minimis. Zainteresowany poniósł koszt 12.500,00 PLN z czego 10.000,00 PLN jest refundowane na podstawie umowy o dotację koszt – „zakupu usług doradczych związanych z przygotowaniem planu rozwoju”. Jest to dokument, który w sposób kompleksowy nakreśla strategię dla przedsiębiorstwa na kolejne lata.

Wniosek o dotację został złożony w lutym 2010 roku (wniosek wygenerowany 23 lutego 2010 r.), dotyczy Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 6.1, pomoc de minimis. Za dzień przyznania dotacji uważa się datę podpisania umowy o dotację - 7 lipca 2010 r. Umowa została podpisana z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, działającą na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r., Nr 42, poz. 275 ze zm.), zwaną w dalszej części Umowy Instytucją Wdrażającą/Instytucją Pośredniczącą II stopnia w związku z realizacją Projektu opracowania planu rozwoju i zakupem usług doradczych związanych z przygotowaniem Planu rozwoju eksportu przez Wnioskodawcę.

W uzupełnieniu podano również, iż zgodnie z umową o dofinansowanie projektu „Paszport do eksportu” podpisaną z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, reprezentowaną przez Wielkopolską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, całkowita kwota dofinansowania projektu wynosi 10.000 tyś. zł, co nie przekracza 80% kwoty wydatków kwalifikowanych (łączna kwota kosztów kwalifikowanych – 12.500):

  • 85% kwoty dofinansowania w formie płatności z Europejskiego Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości, co stanowi 8.500 zł,
  • 15% kwoty dofinansowania w formie dotacji celowej, co stanowi 1.500 zł.

Wyżej wskazana kwota, wypłacana zostaje przez Instytucję Wdrażającą/Pośredniczącą II stopnia, co zgodnie z umową o dofinansowanie rozumieć należy jako Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy dotacja z Unii Europejskiej zwolniona jest z podatku dochodowego od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawcy, według interpretacji przepisów unijnych oraz ogłoszonej w dniu 31 maja 2004 r. ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 ), zwana ustawą o pomocy publicznej, a także według art. 21 ust. 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. z 1991 r. Nr 60, poz. 350) przyznana pomoc zwolniona jest z opłacenia podatku dochodowego od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.), za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 (pozarolniczej działalności gospodarczej), uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Przychodem z działalności gospodarczej są również m. in. dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków, z wyjątkiem gdy przychody te są związane z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których, zgodnie z art. 22a-22o, dokonuje się odpisów amortyzacyjnych (art. 14 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy).

Z przedstawionego we wniosku opisu wynika, iż Wnioskodawca, jako osoba fizyczna, prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą. Wnioskodawca w 2010 roku podpisał umowę dotyczącą realizacji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 6.1, pomoc de minimis. Za dzień przyznania dotacji uważa się datę podpisania umowy o dotację czyli 7 lipca 2010 r. Umowa została podpisana z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości.

Odnosząc się do możliwości zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych otrzymanego dofinansowania stwierdzić należy, iż zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 47c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, kwoty otrzymane od agencji rządowych lub agencji wykonawczych, jeżeli agencje te otrzymały środki na ten cel z budżetu państwa.

W myśl art. 21 ust. 1 pkt 129 ww. ustawy, wolne od podatku dochodowego są dotacje, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, otrzymane z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Natomiast zgodnie z treścią pkt 136 ww. ustawy, wprowadzonego z dniem 1 stycznia 2010 r., wolne od podatku dochodowego są płatności na realizację projektów w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, otrzymane z Banku Gospodarstwa Krajowego, z wyłączeniem płatności otrzymanych przez wykonawców.

Z dniem 1 stycznia 2010 r. wprowadzono nowe zasady systemu przepływów środków pomocowych (europejskich) przeznaczonych na finansowanie programów operacyjnych. Zmiany te wprowadzono ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240). Zgodnie z art. 117 cyt. ustawy, budżet środków europejskich jest rocznym planem dochodów i podlegających refundacji wydatków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich, z wyłączeniem środków przeznaczonych na realizację projektów pomocy technicznej.

W budżecie środków europejskich ujmuje się:

  1. dochody z tytułu realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich,
  2. wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich w części podlegającej refundacji.


Przy czym w myśl art. 124 ust. 1 pkt 6 ww. ustawy, wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym wydatki budżetu środków europejskich są wydatkami budżetu państwa, które na podstawie art. 186 cyt. ustawy o finansach publicznych mogą być przeznaczone na:

  1. realizację projektów przez jednostki budżetowe,
  2. płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich,
  3. dotacje celowe dla beneficjentów,
  4. realizację projektów finansowanych w ramach Programu Środki Przejściowe,
  5. realizację Wspólnej Polityki Rolnej zgodnie z odrębnymi ustawami.


Zgodnie z art. 187 ww. ustawy, za obsługę płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, zwanych dalej "płatnościami", odpowiada Minister Finansów. Przepis art. 200 ust. 1 ww. ustawy stanowi natomiast, iż obsługę bankową płatności prowadzi Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach umowy rachunku bankowego zawartej z Ministrem Finansów. Na podstawie art. 202 ust. 1 ww. ustawy, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu są gromadzone na wyodrębnionych rachunkach bankowych. Zauważyć należy, iż zgodnie z art. 204 tej ustawy, środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, są przeznaczone wyłącznie na cele określone w umowie międzynarodowej, przepisach odrębnych lub deklaracji dawcy.

Podkreślić należy, iż w świetle ww. przepisów ustawy o finansach publicznych środki pochodzące z Unii Europejskiej, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rybackiego, stanowią odrębną formę środków europejskich przeznaczonych na realizację programów finansowych z udziałem środków europejskich. Jednak zgodnie z cyt. wyżej przepisem art. 186 pkt 2 ustawy o finansach publicznych wydatki z budżetu środków europejskich, są wydatkami budżetu państwa, które mogą być przeznaczone na płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

Ponadto zgodnie z art. 126 ustawy o finansach publicznych, dotacje są to podlegające szczególnym zasadom rozliczania środki z budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz z państwowych funduszy celowych przeznaczone na podstawie niniejszej ustawy, odrębnych ustaw lub umów międzynarodowych, na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań publicznych.

Natomiast zgodnie z art. 127 ust. 2 pkt 5 tej ustawy, dotacjami celowymi są także środki przeznaczone na współfinansowanie realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

Z przedstawionego we wniosku opisu wynika, iż Wnioskodawca, jako osoba fizyczna, prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą. W 2010 roku podpisał umowę z Polską Agencją rozwoju Przedsiębiorczości, dotyczącą dofinansowania – zwiększenie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013, gdzie 85% kwoty dofinansowania w formie płatności z Europejskiego Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości, co stanowi 8.500 zł, a 15% kwoty dofinansowania w formie dotacji celowej, co stanowi 1.500 zł.

Dotacja wypłacana zostaje przez Instytucję Wdrażającą/Pośredniczącą II stopnia, co zgodnie z umową o dofinansowanie rozumieć należy jako Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Mając na względzie cyt. wyżej przepisy stwierdzić należy, iż ta część otrzymanego dofinansowania, nie przeznaczona na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych, która pochodzi ze środków europejskich (85%), będzie stanowiła dla Wnioskodawcy przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 136 cyt. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z wyłączeniem płatności otrzymanych przez wykonawców.

Natomiast ta część ww. dofinansowania (15%), która pochodzi z dotacji celowej, stanowi przychód zwolniony z opodatkowania tym podatkiem na mocy art. 21 ust. 1 pkt 129 ww. ustawy. Przy czym ww. środki wypłacane za pośrednictwem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, w części w której pochodzą z budżetu państwa korzystają ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 47c ww. ustawy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

Podobne interpretacje: