Drukuj

Wspólnicy spółki cywilnej pytają, czy przychód ze sprzedaży środków trwałych zaliczany jest do przychodów roku podatkowego, których wartość decyduje o obowiązku prowadzenia w następnym roku podatkowym ksiąg rachunkowych.

Zdaniem wnoszących zapytanie przychód 800 000 EURO powodujący obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych należy ustalić w oparciu o ustawę o rachunkowości. Według art. 2 ust.1 pkt 2 tej ustawy, jej przepisy stosuje się do mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 800 000 EURO. Podatnicy podkreślają, że do przychodów tych nie zalicza się pozostałych przychodów operacyjnych, do których należą między innymi przychody ze sprzedaży środków trwałych. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Stargardzie Szczecińskim stwierdza, że stanowisko to jest nieprawidłowe.

W opisanej sytuacji ma zastosowanie przepis art. 24a ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych dotyczy osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich, jeżeli ich przychody, w rozumieniu art. 14, za poprzedni rok podatkowy wyniosły w walucie polskiej co najmniej równowartość kwoty określonej w EURO w przepisach o rachunkowości.

Według art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychodem z działalności gospodarczej są również przychody z odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą (...) składników majątku będących środkami trwałymi (...).

Z przytoczonych przepisów wynika, że sprzedaż środka trwałego ma wpływ na ustalenie przychodu decydującego o obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Stan prawny obowiązujący w dniu 15.12.2004 r.

Podobne interpretacje: