Drukuj

Źródła przychodów

W związku z pismem z dnia 28.02.2003 r. Urząd Skarbowy w Jędrzejowie, stosownie do art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), udziela informacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego.

1. W przypadku sprzedaży rzeczy przed upływem 6 miesięcy od daty nabycia, zastosowanie mają przepisy art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d oraz art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 1993r. Nr 90, poz. 416 ze zm.):

  1. źródłem przychodu, zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d, jest odpłatne zbycie rzeczy (jeśli nie jest związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w tym zakresie) jeśli nastąpiło przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło zbycie;
  2. zgodnie z art. 24 ust. 6 - dochodem z odpłatnego zbycia rzeczy określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d jest różnica między przychodem uzyskanym ze sprzedaży rzeczy, a kosztem ich nabycia, zmniejszona o wartość nakładów poczynionych w czasie posiadania rzeczy.

Z opisanej przez Pana sytuacji wynika, iż dokona Pan zbycia rzeczy (samochodu) wprawdzie przed upływem 6 m-cy od daty nabycia, ale nie osiągnie z tego tytułu dochodu. W związku z tym nie wystąpi po Pana stronie obowiązek zapłaty podatku od osiągniętego dochodu.

2. Zgodnie z art. 1, 2, 5, 6 oraz 7 ust. 1 ustawy z dnia 09.9.2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2000 Nr 89, poz. 959 ze zm.) podstawą opodatkowania przy umowach kupna - sprzedaży jest wartość rynkowa rzeczy, natomiast stawka podatku od w/w czynności wynosi 2%.

Na dzień 03.03.2003 r. wartość rynkowa samochodu Toyota "Corolla" Wagon, poj. silnika 1332 cm3, rok produkcji 1998 - będącego przedmiotem transakcji wynosi - 24.000,00 zł. Podatek w wysokości 2% wyniesie w tym przypadku 480,00 zł.

W przypadku, gdy osoba kupująca nie wyrazi zgody na wartość ustaloną przez urząd wartość samochodu ustalona będzie przez biegłego powołanego przez Urząd Skarbowy. Jeżeli wartość określona w ten sposób przekroczy o 33% wartość podaną przez strony umowy, wówczas koszty opinii biegłego ponoszą solidarnie strony czynności cywilnoprawnej.

Podobne interpretacje: