Drukuj

Czy uzyskana bonifikata w wysokosci 99 % przez członka spółdzielni jest nieodpłatnym świadczeniem

Decyzja

Na podstawie art. 14 b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa /Dz. U. Nr 8 poz.60 z 2005r./ po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 8.03.2005 r. na postanowienie Naczelnika Podlaskiego Urzędu Skarbowego w Białymstoku z dnia 02.03.2005 r. nr P-I/423/10/WE/05 w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie określenia wartości świadczeń w naturze w postaci ułamkowej części gruntu otrzymanego przez członka spółdzielni w związku z ustanowieniem odrębnej własności lokalu mieszkalnego , Dyrektor Izby Skarbowej w Białymstoku

orzekab/

uchylić postanowienie Naczelnika Podlaskiego Urzędu Skarbowego w Białymstoku z dnia 02.03.2005 r. nr P-I/423/10/WE/05

Uzasadnienie

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika , iż Spółdzielnia nabyła na własność w formie aktu notarialnego od Urzędu Miasta grunty będące w użytkowaniu wieczystym. Na mocy Uchwały Rady Miasta z dnia 17.10.2003 r. nr 14/1/2003 uzyskała 99 % bonifikatę ceny zakupu gruntu. W dniu 14.12.2004 r. Spółdzielnia przekazała nieodpłatnie grunt 12 członkom , którzy wystąpili o ustanowienie odrębnej własności do swoich lokali mieszkalnych.

Zdaniem Spółdzielni przysporzeniem majątkowym dla członka na rzecz którego ustanowiono odrębną własność jest wartość otrzymanej 99 % bonifikaty.

Postanowieniem z dnia 02.03.2005 r. nr P-I/423/10/WE/05 Naczelnik Podlaskiego Urzędu Skarbowego w Białymstoku uznał stanowisko Spółdzielni za nieprawidłowe.

Pismem z dnia 8.03.2005 r. pełnomocnik Spółdzielni złożył zażalenie na powyższe postanowienie, zarzucając naruszenie przepisów prawa materialnego, poprzez błędną wykładnię art. 11 ust. 1 w związku z ust. 2 i 2 b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz.U .nr 14 z 2000 r. poz. 176 z póź.zm./ oraz art. 3 ustawy z dnia 16 września 1982 r.-Prawo spółdzielcze /Dz.U. nr 188 , poz. 1848 z 2003 r./

Mając na uwadze stan faktyczny przedstawiony przez wnioskodawcę i stan prawny obowiązujący w dacie zaistnienia zdarzenia , Dyrektor Izby Skarbowej w Białymstoku uchyla zaskarżone postanowienie Naczelnika Podlaskiego Urzędu Skarbowego w Białymstoku z dnia 02.03.2005 r. nr P-I/423/10/WE/05, uzasadniając swoje stanowisko następująco: Zgodnie z art. 12 i art.1714 ustawy z dnia 15 .12.2000 r. o Spółdzielniach Mieszkaniowych /Dz.U. nr 119 z 2003 r. poz. 1116 z póź.zm./ na pisemne żądanie członka spółdzielni , któremu przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu , spółdzielnia mieszkaniowa jest obowiązana zawrzeć z tym członkiem umowę przeniesienia własności lokalu po dokonaniu przez niego: 1. spłaty przypadającej na jego lokal części zobowiązań spółdzielni związanych z budową, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 i art. 17 3 w/w ustawy w tym w szczególności odpowiedniej części zadłużenia kredytowego spółdzielni wraz z odsetkami, 2. spłaty przypadającego na jego lokal uzupełnienia wkładu budowlanego z tytułu modernizacji budynku, w rozumieniu art. 6 1ust. 5 w/w ustawy, 3. spłaty przypadających na jego lokal zobowiązań spółdzielni z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na sfinansowanie kosztów remontów nieruchomości, w której znajduje się lokal,4. spłaty zadłużenia z tytułu opłat, o których mowa w art. 4 ust. 1 w/w ustawy. 5.spłaty różnicy pomiędzy wartością rynkową lokalu a zwaloryzowaną wartością wniesionego wkładu mieszkaniowego/ ta wpłata dotyczy członka spółdzielni, któremu przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu/.

A zatem ustanowienie odrębnej własności lokali mieszkalnych jest realizacją statutowych zadań Spółdzielni Mieszkaniowej polegających na spełnianiu potrzeb mieszkaniowych swoich członków. Roszczenie o ustanowienie odrębnej własności lokalu jest uwarunkowane spłaceniem przez członka sum z w/w tytułów . Ponadto członka spółdzielni obciążają koszty zawarcia umowy oraz założenia i wpisu do księgi wieczystej, które ustalone są na minimalnym poziomie 1/3 najniższego wynagrodzenia.

Zasady ustalania wyceny nieruchomości określa ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami / Dz.U.nr 261 z 2004 r. poz.2603 z póź.zm/ W świetle art. 67 ust. 1 i art. 151 ust. 1 tej ustawy cenę nieruchomości ustala się na podstawie jej wartości. Wartość rynkową nieruchomości stanowi najbardziej prawdopodobna jej cena możliwa do uzyskania na rynku. Natomiast jeżeli nieruchomość gruntowa jest sprzedawana użytkownikowi wieczystemu na poczet ceny zgodnie z art. 69 w/w ustawy zalicza się kwotę równą wartości prawa użytkowania wieczystego tej nieruchomości określoną według stanu na dzień sprzedaży. Stosownie do art. 35 ust 3 cyt. ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych spółdzielniom nabywającym działki gruntu od skarbu państwa bądź jednostki samorządu terytorialnego właściwy organ może udzielić bonifikaty na zasadach określonych w przepisach o gospodarce nieruchomościami. Z kolei w świetle art. 68 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospo-darce nieruchomościami właściwy organ może udzielić za zgodą wojewody albo rady lub sejmiku bonifikaty od ceny ustalonej zgodnie z art. 67 ust. 3 w/w ustawy , jeżeli nieruchomość jest sprzedawana spółdzielniom mieszkaniowym w związku z ustanowieniem na rzecz członków spółdzielni odrębnej własności lokali lub z przeniesieniem na członków spółdzielni własności lokali lub domów jednorodzinnych. W tym stanie rzeczy z powyżej powołanych przepisów prawa wynika, że ustawodawca ustanowił te przepisy w celu umożliwienia członkom spółdzielni mieszkaniowych przeniesienie własności prawa do lokalu. Warunkiem zawarcia umowy o przeniesienie własności jest tylko zwrot opłat , jakie poniosła spółdzielnia jednocześnie ustanowiono przepisy umożliwiające ich zmniejszenie w postaci bonifikaty opłaty za nabycie gruntu. W takiej sytuacji skoro członek spółdzielni jest zobowiązany do opłat poniesionych przez spółdzielnię a spółdzielnia uzyskała bonifikatę w opłacie za grunt na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 9 w/w ustawy o gospodarce nieruchomościami, w związku z przeniesieniem własności lokalu nie wystąpi nieodpłatne świadczenie spółdzielni na rzecz jej członków. O nieodpłatnym świadczeniu można byłoby mówić wówczas gdyby spółdzielnia odstąpiła od pobrania opłat poniesionych przez spółdzielnię. Stąd wartość otrzymanej bonifikaty nie stanowi przychodu członka spółdzielni, a przeniesienie przez spółdzielnię na rzecz jej członka własności ułamkowej części gruntu nie jest nieodpłatnym świadczeniem , gdyż nie występuje tu świadczenie całkowicie bezpłatne, lecz z 99% bonifikatą.

Podobne interpretacje: