Drukuj

W ramach własnych zainteresowań podatnik zajmuje się działalnością akwarystyczną. Z okazji 25-lecia działalności akwarystycznej przygotowuje sposobem amatorskim film pt. „Świat Roślin”. Po zrealizowaniu tego filmu zamierza go wprowadzić do legalnej dystrybucji i obrotu handlowego. Podatnik zapytuje czy w tym celu musi zarejestrować działalność gospodarczą i czy istnieje jakakolwiek inna forma rozliczania się z tego przedsięwzięcia z urzędem skarbowym? Podatnik nie rozważa możliwości prowadzenia dodatkowej działalności za wyjątkiem tego filmu.

Dla potrzeb podatku dochodowego od osób fizycznych, w art. 5a ust. 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (j. t. z 2000 r. Dz. U. Nr 14, poz. 176 ze zm.) określona została autonomiczna definicja pozarolniczej działalności gospodarczej. Zgodnie z tą definicją pozarolnicza działalności gospodarcza oznacza działalność zarobkową wykonywaną w sposób zorganizowany i ciągły, prowadzoną we własnym imieniu i na własny lub cudzy rachunek, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.
Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych źródłem przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a) -c).
Art. 18 cytowanej ustawy stanowi, iż za przychód z praw majątkowych uważa się w szczególności przychody z praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów (...), w tym również z odpłatnego zbycia tych praw.

Kwestię praw autorskich regulują odrębne przepisy prawa tj. ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904 ze zm.). Zgodnie z art. 1 ust. 1 i 2 tej ustawy, przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór). Przedmiotem prawa autorskiego są m. in. utwory audiowizualne w tym filmowe.
Zatem uzyskane przez podatnika przychody z tytułu dystrybucji i obrotu filmem, którego będzie autorem, będą przychodami z praw autorskich, określonymi w art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
W przypadku uzyskiwania dochodów ze źródła określonego w art. 18 podatnik nie ma obowiązku rejestracji działalności gospodarczej. Uzyskane dochody należy wykazać w zeznaniu rocznym, które podatnik jest obowiązany złożyć po upływie roku podatkowego i rozliczyć podatek dochodowy wg skali, o której mowa w art. 27 ustawy o podatku dochodowym.

Nadmienić należy, że jeżeli wypłaty należności z praw autorskich na rzecz podatnika dokona osoba prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej, to wówczas zgodnie z art. 41 ust. 1 i 42 ust. 1 cyt. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoba ta zwana płatnikiem dokona już w trakcie roku podatkowego poboru zaliczki na podatek dochodowy. Następnie w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, w którym dokonano wypłat, płatnik zobowiązany jest przekazać podatnikowi informację o dokonanych wypłatach z tytułu praw majątkowych i pobranych zaliczkach na podatek. Informacja ta będzie dla podatnika podstawą do wypełnienia zeznania rocznego.

Podobne interpretacje: