Drukuj

Czy odszkodowanie wypłacone na mocy ugody sądowej, zawartej w postępowaniu o przywrócenie do pracy podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, a jeżeli tak w jakim trybie i przy jakim udokumentowaniu winno nastąpić obciążenie i zapłata podatku?

POSTANOWIENIE


Naczelnik Urzędu Skarbowego w Płocku działając na podstawie art. 14a § 1-4 w związku z art. 216 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) postanawia wydać pisemną interpretację, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego Wnioskodawcy oceniając jego stanowisko odnośnie opodatkowania odszkodowania wypłaconego na mocy ugody sądowej zawartej w postępowaniu o przywróceniu do pracy przedstawione we wniosku z dnia 14.09.2005 r. o udzielenie interpretacji jako prawidłowe.


U Z A S A D N I E N I E


Stan faktyczny przedstawiony przez Wnioskodawcę: Była pracownica Spółdzielni Mieszkaniowej wszczęła spór ze spółdzielnią o przywrócenie do pracy. Strony przed Sądem II Instancji zawarły ugodę, mocą której spółdzielnia zobowiązała się wypłacić powódce 11.000 złotych w dwóch ratach w terminach określonych tą ugodą. Nie jest to wynagrodzenie za pracę (wynagrodzenie wypłacono za cały czas trwania stosunku pracy), ale odszkodowanie za wypowiedzenie umowy o pracę (odrębnie wypłacono odprawę) z przyczyn obciążających pracodawcę.

Przedmiot interpretacji: Spółdzielnia Mieszkaniowa we wspomnianym piśmie z dn.14.09.2005 r. zwróciła się o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa w zakresie czy odszkodowanie wypłacone na mocy ugody sądowej zawartej w postępowaniu o przywrócenie do pracy podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, a jeżeli tak w jakim trybie i przy jakim udokumentowaniu winno nastąpić obciążenie i zapłata podatku.

Stanowisko Wnioskodawcy: W ocenie Spółdzielni odszkodowanie te podlega opodatkowaniu, albowiem zostało przyznane oraz jego wysokość ustalono mocą sądowej ugody zawartej przez strony.

Ocena prawna stanowiska wnioskodawcy: Dokonując oceny stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia należy stwierdzić, że nie wszystkie odszkodowania otrzymane przez osoby fizyczne zwolnione są od podatku dochodowego. Zgodnie z treścią art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz. U. z 2000r Nr 14, poz. 176 ze zm.) wolne od podatku dochodowego są otrzymane odszkodowania, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw z wyjątkiem wyłączonych ze zwolnienia wolą ustawodawcy m.in. odszkodowań wynikających z zawartych umów lub ugód.

Jednakże zgodnie z treścią art. 21 ust. 1 pkt 3b powołanej wyżej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku dochodowego są inne odszkodowania otrzymane na podstawie wyroku lub ugody sądowej do wysokości określonej w tym wyroku lub ugodzie, z wyjątkiem odszkodowań: a) otrzymanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, b) dotyczących korzyści ,które podatnik mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono. Przedmiotem roszczenia wniesionego do Sądu Pracy było przywrócenie do pracy. W sytuacji przedstawionej w pytaniu wypłacone odszkodowanie na podstawie zawartej przed Sądem Pracy ugody nie jest zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych, gdyż nie mieści się w uregulowaniu przepisu art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy o p.d.o.f).

Powyższy przepis stanowi, że ze zwolnienia w 2005 r. korzystają odszkodowania wynikające z ugody sądowej (do wysokości wynikającej z tej ugody) inne niż wymienione w art. 21 ust. 1 pkt 3 updf. Tutejszy organ stoi na stanowisku, iż odszkodowanie przyznane pracownikowi w wyniku ugody mieści się w uregulowaniu przepisu art. 21 ust. 1 pkt 3 lit. g updf i nie korzysta ze zwolnienia, gdyż zostało przyznane na podstawie odrębnej ustawy - w tym przypadku kodeksu pracy. Z uwagi na powyższe, uzyskane odszkodowanie stanowi przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, a ponieważ odszkodowanie otrzymane od pracodawcy stanowi co do zasady przychód ze stosunku pracy, zatem były zakład pracy stosownie do postanowień art. 31 updf jest obowiązany jako płatnik obliczyć i pobrać zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Powyższa interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu złożenia wniosku.

Interpretacja nie jest wiążąca dla Podatnika, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Na postanowienie niniejsze służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w terminie 7 dni od daty doręczenia, za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego w Płocku (art. 236 § 2 pkt 1 Ordynacji podatkowej).

Podobne interpretacje: