Drukuj

Źródła przychodów

W odpowiedzi na pismo z dnia 28.05.2003 r. (data wpływu do tut. Urzędu Skarbowego – 05.06.2003 r.) znak: ŚR.IV.3012/21/2003 Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach informuje:

Na podstawie przepisu art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2003 r. wolne od podatku dochodowego są otrzymane odszkodowania, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw, z wyjątkiem:
a) określonych w prawie pracy odpraw i odszkodowań z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia umowy o pracę,
b) odpraw i odszkodowań wypłacanych na podstawie przepisów o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy,
c) odpraw i odszkodowań z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia funkcjonariuszom pozostającym w stosunku służbowym,
d) odszkodowań przyznanych na podstawie przepisów o zakazie konkurencji,
e) odszkodowań za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą,
f) odszkodowań za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzeniem działów specjalnych produkcji rolnej, z których dochody opodatkowane są na zasadach, o których mowa w art. 27 ust. 1,
g) odszkodowań wynikających z zawartych ugod lub umów.

Ponadto w myśl art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy wolne od podatku dochodowego są inne odszkodowania otrzymane na podstawie wyroku sądowego do wysokości określonej w tym wyroku, z wyjątkiem odszkodowań:
a) otrzymanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą,
b) dotyczących korzyści, które podatnik mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono.

Zgodnie z art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2001 r. Nr 99, poz. 1079) Skarb Państwa odpowiada za szkody wyrządzone przez żubry, niedźwiedzie i bobry. Odpowiedzialność nie obejmuje utraconych korzyści. W sprawach o naprawienie tych szkód orzekają sądy powszechne. Wypłaty odszkodowań dokonuje wojewoda właściwy ze względu na miejsce wyrządzenia szkody.

Do odszkodowań otrzymanych przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej, ma zastosowanie art. 14 ust. 1 i ust.2 pkt 12 ustawy podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie, z którym przychodami są otrzymane odszkodowania za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub z prowadzeniem działów specjalnych produkcji rolnej. Jednocześnie w myśl art. 21 ust. 1 pkt 3b lit. a ustawy odszkodowania otrzymane przez podatników prowadzących w/w rodzaje działalności wyłączono ze zwolnienia z opodatkowania – są one opodatkowane z chwilą ich otrzymania.

U osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej lub osób mających zgłoszoną działalność gospodarczą nie dotyczącą poszkodowanego obiektu ma zastosowanie wspomniany wyżej przepis art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - zgodnie z pkt 3b tego przepisu, odszkodowania otrzymane na podstawie wyroku sądowego wolne są od podatku dochodowego.

Jednocześnie tut. Urząd nadmienia, iż przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w myśl art. 2 pkt 1 i 2, nie stosuje się do:
- przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej,
- przychodów z gospodarki leśnej w rozumieniu ustawy o lasach oraz ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia.

Reasumując, tylko u osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, otrzymane odszkodowania za szkody wyrządzone przez bobry, – jeśli poniesione szkody mają związek z prowadzoną działalnością gospodarczą – są przychodem podlegającym opodatkowaniu. Jednocześnie straty w środkach obrotowych i trwałych mogą być kosztem podatkowym. Podatnicy ci winni kwoty otrzymane z tytułu przedmiotowych odszkodowań wykazać w prowadzonej ewidencji i składanych deklaracjach zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Na organie wypłacającym odszkodowanie dla osoby fizycznej za szkody wyrządzone przez bobry w składnikach majątku, związanych z prowadzoną przez tą osobę działalnością gospodarczą lub działami specjalnymi produkcji rolnej, ciąży obowiązek wynikający z art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. obowiązek sporządzenia w trzech egzemplarzach, odrębnie dla każdego podatnika, informacji o wysokości przychodów wzór PIT-8C i w terminie do 31 stycznia następnego roku podatkowego przekazać jeden egzemplarz podatnikowi, a drugi – urzędowi skarbowemu właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika. W odniesieniu do pozostałych podatników taki obowiązek nie istnieje.

Podobne interpretacje: