Interpretacje w temacie: Przychody ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych

Ścieżka aktualnego tematu

Sąd pracy, zasądzając wynagrodzenie za pracę, nie odlicza od tego wynagrodzenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składek na ubezpieczenie społeczne.

Przedstawione zagadnienie prawne powstało w następującym stanie sprawy. Powód Cezary K. wniósł przeciwko Irenie P.-K. i Zbigniewowi K. o zapłatę wynagrodzenia prowizyjnego za okres od marca 1999 r. do listopada 1999 r. W toku procesu powód wniósł dodatkowo o wyrównanie wynagrodzenia za okres wypowiedzenia. Pozwani uznali roszczenie powoda do kwoty 11 490 zł, a w pozostałej części wnieśli o oddalen ...

Odprawy emerytalne stanowią przychód ze stosunku pracy w rozumieniu art. 10 ust. 1 i art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Izba Skarbowa w Białymstoku decyzją z dnia 29 listopada 1999 r. po rozpatrzeniu odwołania Walentyny S. od decyzji Urzędu Skarbowego w B. z dnia 28 września 1999 r. odmawiającej stwierdzenia nadpłaty wpodatku dochodowym od osób fizycznych za 1997 r., utrzymała w mocy zaskarżoną decyzję. Przedmiotem sprawy był wniosek Walentyny S., którego istotę stanowiło żądanie weryfikacji rozliczenia podatku doc ...

Przychody ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych

Urząd Skarbowy w Staszowie działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pisemne zapytanie z dnia 13.02.2003 r. dotyczące udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów 1 prawa podatkowego informuje: W podatku dochodowym od osób fizycznych obowiązuje zasada powszechności opodatkowania. Z ...

Przychody ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych

Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo w sprawie wykupu uprawnień dla żołnierzy i pracowników wojska na przejazdy środkami Polskich Kolei Państwowych z ulgą 50 % informuje: Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ...

Przychody ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych

W odpowiedzi na pismo z dnia 07.03.2003 r. Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach uprzejmie wyjaśnia. Stosownie do art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym w 2002 roku przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-16, art. 17 ust. 1 pkt 6 i 9, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lu ...

Przychody ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych

W odpowiedzi na pismo z dnia 11.04.2003 r. znak: PPT-31/262/2003 Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach uprzejmie wyjaśnia: Zgodnie z art. 12 ust. 1 z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne ...

Przychody ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych

W odpowiedzi na pismo z dnia 24.04.2003 r. Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach uprzejmie wyjaśnia: W myśl art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym w 2003 roku źródłami przychodów są stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, członkostwo w rolniczej spó ...

Przychody ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych

W odpowiedzi na pismo z dnia 10.04.2003 r. (data wpływu – 16.04.2003 r.) Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach uprzejmie wyjaśnia: Stosownie do art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-16, art. 17 ust. 1 pkt 6 i 9, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dysp ...

Przychody ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych

W związku z pismem z dnia 11.03.2003 Urząd Skarbowy w Pińczowie stosownie do art. 14 a § 1 – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z 1997 r. ze zm.), udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych w opisanej sprawie (dotyczy opodatkowania otrzymanego ekwiwalentu pieniężnego w 2002 roku z Biura Ochrony Rządu w zamian za rezygnację ...

Zwolnienia przedmiotowe

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Urząd Skarbowy w Starachowicach informuje: Wysokość diet i innych należności związanych z podróżami służbowymi poza granicami kraju określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności pr ...

Generowanie strony w 6 ms