Drukuj

Czy są opodatkowane, zwracane przez Komendę Wojewódzką Policji, koszty przejazdu z miejsca zamieszkania do pracy?

W związku ze złożonym zapytaniem dotyczącym opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych zwracanych przez Komendę Wojewódzką Policji kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do pracy, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Chełmie, działając w oparciu o art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137 poz. 926 z późn. zm.) wyjaśnia.

W świetle art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) zwanej dalej “ustawą” opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52 i 52a oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. W myśl art. 11 ustawy przychodami są otrzymane lub pozostawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartości otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeniach. Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponad to świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych. Stosownie do postanowień art. 11 i 12 ustawy, otrzymane przez podatnika zwrot wydatków na pokrycie kosztów dojazdu do pełnienia służby jest świadczeniem pieniężnym ponoszonym za pracownika. Ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 141, poz. 1182 z późn. zm.) do art. 21 ust. 1 dodany został pkt 112, który od 2003 r. w określonych przypadkach zwalnia tego rodzaju należności z opodatkowania podatkiem dochodowym, tj. jeżeli obowiązek ponoszenia tych kosztów przez zakład pracy wynika wprost z przepisów innych ustaw.

Z informacji udzielonej przez Komendę Wojewódzką Policji wynika, że Podatnikowi wypłacany jest ryczałt na pokrycie kosztów dojazdu do nowego miejsca pełnienia służby na podstawie § 23 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 października 2002 r. w sprawie wysokości, warunków i trybu przyznawania policjantom należności za podróże służbowe i przeniesienia (Dz.U. z 2002 r. Nr 191, poz. 1598). Uwzględniając powyższe, świadczenie wypłacane na podstawie §23 ust. 2 rozporządzenia MSWiA nie jest objęte zwolnieniem, o którym mowa w art. 21 pkt 112 ustawy, natomiast jest równoznaczne z powstaniem przychodu podlegającego opodatkowaniu na takich samych zasadach jak wynagrodzenie za pracę.

Podobne interpretacje: