Drukuj

W sprawie opodatkowania pomocy finansowej na budownictwo mieszkaniowe, uzyskanej przez funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej w latach 1992-1997.

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w związku z interpretacją Ministerstwa Finansów z dnia 27 października 2004 r. Nr PB5/KD-033-71-1614/04, w sprawie opodatkowania pomocy finansowej na budownictwo mieszkaniowe, uzyskanej przez funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej w latach 1992-1997 koryguje pismo z dnia 28 września 2004 r. Nr PB3/005-1-426/04.

Na podstawie Zarządzenia Nr 41 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 marca 1993 r. w sprawie określenia wysokości pomocy finansowej na budownictwo mieszkaniowe dla funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej oraz zasad jej przyznawania i zwracania (Dz. Urz. MSWiA Nr 3, poz. 40, z późn. zm.), w stanie prawnym obowiązującym w latach 1992-1997 - pomoc finansowa na budownictwo mieszkaniowe, udzielona funkcjonariuszom tj. policjantom, funkcjonariuszom Urzędu Ochrony Państwa, Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej - co do zasady - miała charakter zwrotny.

Zarządzenie przewidywało konieczność zwrotu omawianego świadczenia między innymi w razie zwolnienia funkcjonariusza ze służby przed upływem 10 lat. Udzielona pomoc finansowa podlegała zwrotowi z zastosowaniem umorzenia w wysokości 1/10 kwoty tej pomocy za każdy pełny rok służby stałej.

Pomoc finansowa nie podlegała zwrotowi w dwóch określonych przypadkach – w odniesieniu do otrzymujących ją funkcjonariuszy, których okres służby stałej wynosi co najmniej 10 lat, a także emerytów i rencistów (§ 13 ust. 1 pkt 1 wyżej wymienionego zarządzenia).

Warunkiem otrzymania pomocy było złożenie przez funkcjonariusza zabezpieczenia w postaci weksla gwarancyjnego, poręczonego przez dwóch żyrantów. W przypadku umorzenia pomocy finansowej (wywiązania się funkcjonariusza z warunków określonych w zarządzeniu) weksel podlegał zwrotowi.

A zatem, świadczenie było bezzwrotne w przypadku emerytów i rencistów lub po upływie 10 lat stałej służby funkcjonariusza. Dlatego też przychód, w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 1993 r. Nr 90, poz. 416, z późn. zm.) powstaje:

  • w przypadku emerytów i rencistów - w momencie otrzymania pomocy finansowej,
  • w przypadku funkcjonariuszy - z dniem przekroczenia l0 lat służby stałej.

Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 września 1997 r. w sprawie pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu przez policjantów (Mon. Pol. Nr 76, poz. 709) odmiennie ukształtowało warunki korzystania z pomocy finansowej. Przepisy tego zarządzenia (§ 5 ust.1, pkt 1 i 2) określają dwa przypadki, w których policjant ma obowiązek zwrotu pobranego świadczenia – gdy nastąpiło jej nienależne pobranie, oraz gdy zwolniono policjanta przed upływem 10 lat.

Oznacza to, że pomoc finansowa z zasady ma charakter bezzwrotny, a tylko w wyjątkowych sytuacjach, np. zwolnienia policjanta ze służby przed upływem 10 lat, istnieje obowiązek zwrotu otrzymanego świadczenia.

W świetle powyższego przychód, o którym mowa w art. 11 ust. 1 w związku z art. 12 ust. 1 powołanej wyżej ustawy podatkowej, powstawał w momencie otrzymania lub postawienia do dyspozycji policjanta pomocy finansowej.

Podobne interpretacje: